Oficiálna stránka mesta Rožňava

Materská škola, Kyjevská 2020/14

 12.08.2010
Kyjevská ul. 2020/14, Rožňava
Materská škola, Kyjevská 2020/14
Názov školy a adresa:
Materská škola, Kyjevská 2020/14, 048 01 Rožňava
MŠ
Dátum zriadenia školy:
1.9.1986
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie:
 Mgr. Erika Kelemenová, ms.kyjevska@roznava.sk, 058/7341893
Webové sídlo školy:
Škola bez právnej subjektivity, ms.kyjevska@roznava.sk, 058/7341893
Názov zariadenia pri MŠ a adresa: Školská jedáleň  pri MŠ,  Kyjevská 2020/14, 048 01 Rožňava
Riaditeľ školskej jedálne, kontakt na účely komunikácie: Zuzana Richnavská, sj.kyjevska@roznava.sk, 058/7341893
Zriaďovateľ školy:
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, podatelna@roznava.sk, 058/7773111

 

Šk. rok
2023/2024
Počet  detí
136
Počet tried
6
 
 
pdf icon

Správa o výchpvno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2022/2023

(PDF, 1,2 MB)
 
Zameranie školy:

Cieľom Materskej školy, Kyjevská 2020/14, v Rožňave je v spolupráci zainteresovaných zamestnancov udržiavať a rozvíjať optimálnu úroveň kvalitnej materskej školy. Materskej školy, ktorá nestráca na kvalite, ale zostáva sama sebou, teda:

 • je vzdelávacia inštitúcia, ktorá plne rešpektuje detstvo ako hodnotu v živote človeka
 • je podnetným prostredím, v ktorom dieťa plnohodnotne prežije detstvo
 • rozvíja pedagogické princípy a obhajuje ich v prospech dieťaťa

Vlastné ciele materskej školy:

 • rozvíjať na základe využívania fyzikálneho i psychosociálneho prostredia v primeranej miere a rozsahu osobnosť dieťaťa tak,  aby boli rešpektované jeho ľudské práva – práva dieťaťa, ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti
 • pomôcť škole nájsť cestu zmeny vedúcej k zdravšej „zelenšej“ a aktívnejšej škole a poskytnúť každému možnosť získať vedomosti, hodnoty a schopnosti potrebné pre ochranu životného prostredia
 • pohybovou činnosťou zabezpečovať kvalitu telesného a motorického rozvoja, považovať šport a pohybovú aktivitu za súčasť  svojho životného štýlu
 • realizovať aktivity zamerané na otvorenie materskej školy verejnosti ako predpokladu k pozitívnej budúcnosti školy (spoločné výlety k poznávaniu histórie, fauny a flóry regiónu, kultúrne podujatia, projekty k lokálnemu dianiu)
 • brať do úvahy tiež skutočnosť, že osobnosť dieťaťa výrazne ovplyvňuje rodina – spolupracovať s rodinou

Víziou je vybudovať z materskej školy miesto pre všetkých partnerov, kde má každý pocit, že k nej patrí, že je predmetom záujmu a starostlivosti, že je primerane za svoje kvality a výkon oceňovaný, cíti sa isto a bezpečne.

Celoročnými aktivitami vytvárame u detí pozitívny vzťah k športu, podporujeme aktivity na podporu zdravia fyzického a psychického. Vychádzajúc zo zamerania školy denne  pre deti do programu dňa začleňujeme dynamické aktivity – pohybové alebo športové, v exteriéri i interiéri, v špeciálnej upravenom priestore materskej školy.

Materská je zapojená do medzinárodného programu Zelená škola. V rámci programu sa venujeme téme Zeleň a ochrana prírody, ktorá sa zameriava na problematiku rastlín a živočíchov, nasledujúcej téme Voda. Prostredníctvom týchto tém sa deti učia porozumieť vnútorným vzťahom v prírode a k tomu, akým spôsobom do nej zasahuje človek svojou činnosťou.

Materská škola je umiestnená v účelovej budove pavilónového typu na sídlisku Juh. Interiér školy tvorí šesť tried, školská jedáleň pre deti a kuchyňa s príslušnými priestormi. Na poschodí sú umiestnené pri triedach zastrešené terasy, ktoré sa využíva na aktivity v čase nepriaznivého počasia. Vnútorné átrium medzi pavilónmi sú využívané na rekreačné aktivity detí. V materskej škole, v hospodárskej budove sa nachádza miestnosť, kde je infrasauna a špeciálne upravená miestnosť na pohybové aktivity.

Materská škola je situovaná v priestrannej školskej záhrade. Členitý exteriér materskej školy je tvorený zatrávnenou záhradou s ovocnými a ihličnatými stromami, kríkmi, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho prostredia materskej školy a slúži na realizáciu rôznych organizačných foriem a metód zážitkového učenia ako aj priestor pre oddych a relaxáciu.  Nachádzajú sa tu štyri pieskoviská, moderné certifikované detské zariadenia, altánok na outdoorové vzdelávanie. Na školskom dvore sú umiestnené vyvýšené záhony, bylinková špirála, pocitový chodník, hmyzí hotel ako prvky environmentálneho vzdelávania. Ihriská sú budované tematicky, poskytujúc možnosti rôznorodých činností – loptové hry, bicyklovanie, kolobežkovanie,  preliezačky, šplhanie na veže. V spolupráci s rodičmi sa vytvorilo dopravné ihrisko, ktoré umožňuje osvojovanie si pravidiel cestnej premávky.

 

 

 Projekty, do ktorých je zapojená materská škola:

 • Zelená škola
 • Európsky týždeň športu
 • oblasť športu realizovaná v triede špeciálne upravenej na pohybové aktivity: Detská atletika, Baby basketbal, Detská gymnastika, cvičenia na rehabiličnom zariadení –masážne podložky
 • celoškolské športové dopoludnia realizované mesačne
 • športová olympiáda – zimná, letná
 • bicyklovanie sa na školskom dvore
 • Farebný svet – účasť na výtvarných súťažiach v rámci regiónu, Slovenska
 • Mám básničku na jazýčku – prednes detí na úrovni školy, mesta
 • saunovanie v infrasaune
 • Škola v prírode
 • predplavecká príprava
 • oboznamovanie sa s anglickým jazykom
 • Malá logická olympiáda
 • tTvorivé dielne s rodičmi z príležitosti: Úcty starším, Vianociam
 • Deň matiek, Deň otcov – celoškolské športové aktivity s rodičmi
 • detský karneval
 • tematické vychádzky: banícke múzeum, knižnica, hasičská stanica, stretnutie s policajtom, sokoliarom
 • Týždeň zdravia, Dni mesta, Týždeň detskej radosti,
 • Deň zeme, Deň mlieka
 • Noc škriatkov
 • výlety detí do blízkeho okolia

 


 


© Mesto Rožňava,  2023 Ing. Marek Kristak, administrátor internetového portálu mesta