Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Terénna sociálna práca formou dobrovoľníckej činnosti

 25.05.2016
Mesto Rožňava sa v prospech svojich sociálne znevýhodnených občanov aktívne zapája do rôznych projektov realizovaných prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Sú to projekty aktívnych opatrení na trhu práce, prostredníctvom ktorých získavajú alebo udržiavajú pracovné návyky, prípadne rôzne formy zamestnávania ...
Terénna sociálna práca formou dobrovoľníckej činnosti

Mesto Rožňava sa v prospech svojich sociálne znevýhodnených občanov aktívne zapája do rôznych projektov realizovaných prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Sú to projekty aktívnych opatrení na trhu práce, prostredníctvom ktorých získavajú alebo udržiavajú pracovné návyky, prípadne rôzne formy zamestnávania.

Jednou z takýchto príležitostí pre občanov je i aktivačná činnosť vykonávaná formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti

Dobrovoľnícka služba je forma aktivácie uchádzača o zamestnanie (UoZ) vykonávaním dobrovoľníckej činnosti, ktorej cieľom je získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce. Počas vykonávania dobrovoľníckej činnosti uchádzač o zamestnanie poskytuje pomoc pri starostlivosti o nezamestnané osoby, občanov so zdravotným postihnutím, imigrantov, osoby po návrate z výkonu trestu odňatia slobody, drogovo a inak závislé osoby, nezaopatrené deti a ostatné osoby odkázané na starostlivosť iných osôb, rodinu alebo pri poskytovaní verejnoprospešných služieb a ďalších služieb v oblasti sociálnych vecí, zdravotníctva, vzdelávania, kultúry, športu, pri tvorbe, ochrane, udržiavaní alebo zlepšovaní životného prostredia, pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, pri uskutočňovaní kultúrnych alebo zbierkových charitatívnych akcií pre osoby podľa tohto ustanovenia, pri ochrane spotrebiteľa a v oblasti styku s verejnosťou, pri prírodných katastrofách, ekologických katastrofách, humanitárnej pomoci a v civilnej ochrane.

Mesto Rožňava v období od decembra 2015 do mája 2016 zamestnalo tri pracovníčky v oblasti poskytovania terénnej sociálnej práce a poskytovania pomoci sociálne znevýhodneným občanom. V praxi išlo o vykonávanie permanentnej sociálnej práce v domácom prostredí klientov, sociálne jednoduché i sociálne odborné poradenstvo, návštevy v rodinách za účelom šetrení v prípadoch, v ktorých je mesto súčinné /pre potreby úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, okresného súdu, polície.../, konzultácie s relevantnými orgánmi štátnej i verejnej správy v prospech klientov, doprovody klientov do inštitúcií, zdravotníckych zariadení, lekárov, ale i zabezpečovanie služby hygienického centra a práčovne na Ulici krátkej 30. V rámci dobrovoľníckej činnosti bola vykonávaná i pomoc, poradenstvo a prevencia v rodinách so sociálnou patológiou záškoláctva a veľmi úspešná bola aktivita burzy, do ktorej sa zapojili občania Rožňavy, ktorí darovali nepotrebné, no zachovalé veci /ošatenie, obuv, zariadenie do domácnosti/ a občania, ktorí tieto veci ešte dokázali využiť si ich za symbolické peniaze zakúpili.

Aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby sa veľmi osvedčila a mesto Rožňava v jej realizácii plánuje pokračovať i v budúcnosti.

Mgr. Marcela Tomášiková

 

© Mesto Rožňava, 25. 5. 2016, Mgr. Stela Urbánová -  TSP, Mestský úrad Rožňava