Oficiálna stránka mesta Rožňava

O nás

Terenan socialna praca - plagat
Mesto Rožňava sa zapojilo na Národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centra - Spolu pre komunity, aktivita:  Terénna sociálna práca,  prostredníctvom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci Programu Slovensko. Obdobie realizácie projektu je od 01.08.2023  do 31.01.2029.

Cieľom národného projektu je individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizácia osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia.
 
Špecifickými cieľmi projektu sú:
  • zabezpečovanie poskytovania terénnej sociálnej práce a činnosti komunitných centier v rámci stanovených kvalitatívnych štandardov na úrovni centrálneho riadenia,
  • jednotné odborné a koordinačné riadenie TSP/KC/NDC/NSSDR poskytovaných tretími subjektmi,
  • zabezpečenie vzájomného prepojenia a sieťovanie tretích subjektov, ktoré zabezpečujú výkon    
   TSP a resp. sú zriaďovateľmi KC a ostatnými aktérmi (partnermi v teréne danej lokality)  na komunitnej úrovni,
  • zabezpečenie monitorovania a hodnotenia výkonu TSP a komunitných centier.
 
Mesto v rámci projektu zamestnáva štyroch pracovníkov, z toho troch terénnych  sociálnych pracovníkov a jednu terénnu pracovníčku. Okrem štyroch projektových zamestnancov mesto zamestnáva ďalšieho terénneho sociálneho pracovníka.  Pracovisko terénnej sociálnej práce je  na Krátkej ul. č. 30 ( v budove, kde je aj prevádzka komunitného centra).

Týmto projektom nadväzujeme na predchádzajúce projekty Terénnej  sociálnej práce v obciach, ktoré mesto realizuje už od roku 2005.  Na základe pozitívnych skúseností s terénnou sociálnou prácou s cieľovými skupinami chceme naďalej pokračovať v tejto práci, hlavne v oblastiach  osvety  zdravia a hygieny, prevencii vzniku a prehlbovania, ako aj náprave sociálno-patologických javov a porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu  jednotlivcov, rodín ako aj celej komunity.