Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Na deťoch z Ukrajiny z nám záleží

 16.04.2024
Na deťoch z Ukrajiny z nám záleží

Na deťoch z Ukrajiny z nám záleží – záverečná správa

Mesto Rožňava v období od apríla do konca októbra 2023 realizovalo grantový program Spolu pre deti, ktorý vytvorila Karpatská nadácia v spolupráci s organizáciou UNICEF, aby pomohli zabezpečiť spravodlivý a inkluzívny prístup k starostlivosti a vzdelávaniu najmä deťom, ktoré utiekli pred vojnou z Ukrajiny.

Kľúčové pre tento program bolo budovanie partnerstiev medzi samosprávou a odborníkmi z rôznych oblastí s cieľom zavádzať systémové a udržateľné zmeny.  Cieľom nášho projektu Na deťoch z Ukrajiny nám záleží bolo posilnenie inklúzie a inkluzívneho vzdelávania a starostlivosti primárne o ukrajinské deti, ktoré navštevujú materskú školu alebo 1. stupeň základnej školy a zdržiavajú sa na území mesta Rožňava, ďalej dosiahnutie zmeny v oblastiach: procesu úspešnej adaptácie odídencov z Ukrajiny, vytvorenie bezpečného a stabilného prostredia a sociálnej kohézie, odstránenie jazykovej bariéry, zlepšenie zdravia, posilnenie rodičovských kompetencií, rovnosť príležitostí pre všetkých, rozvoj talentu u detí, podpora zavedenia systémových a udržateľných zmien, a to v spolupráci s partnermi projektu, odborníkmi a pedagógmi.

Integrácia ľudí utekajúcich pred vojnovým konfliktom, ktorí v období od marca 2022 až doposiaľ  prišli z Ukrajiny do Rožňavy,  zohráva kľúčovú rolu vo viacerých oblastiach a vnímame ju ako obojstranný proces, v ktorom je dôležité pracovať nielen s odídencami, ale aj s miestnymi obyvateľmi. Integrácia umožňuje ukrajinským občanom  prichádzajúcim k nám začleniť sa do spoločnosti, nájsť si prácu, uplatniť právo na vzdelanie, získavať nárok na rôzne sociálne služby a starostlivosť, čím je možné zabezpečiť, aby žili dôstojný život.
    
Mesto Rožňava od UNICEF a Karpatskej organizácie na realizáciu projektových aktivít získalo finančné zdroje v celkovej výške 74 403 €. Partnermi projektu boli: Základná umelecká škola v Rožňave, Základná škola na ul. Pionierov v Rožňave, Technické služby mesta Rožňava, Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor, o. z. Rožňava, Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Rožňave a Centrum poradenstva a prevencie Rožňava.

Zmyslom zrealizovaného projektu, nie je, aby sa všetky doposiaľ zrealizované aktivity ukončili, aby sa v nich ďalej nepokračovalo a nenadviazalo sa na dosiahnuté úspechy. Je dôležité v nich pokračovať a rozvíjať ich, pretože prispievajú k ďalšej integrácií odídencov, k zlepšeniu kvality ich života, reflektujú ich potreby a v konečnom dôsledku sú predpokladom inklúzie ukrajinsko-slovenského spolužitia v našom meste.  Za všetky zrealizované aktivity spomeňme napríklad aktivitu Buddy program, interaktívny jazykový kurz slovenského jazyka, či niekoľko odborných prednášok. Okrem toho bolo viacero materských a základných škôl v meste, vrátane základnej umeleckej školy,  vybavených novou informačnou technikou a rôznymi školskými pomôckami a potrebami.

Tak ako celé Slovensko, aj mesto Rožňava prejavilo a prejavuje solidaritu s ukrajinským obyvateľstvom. Utečencov pred vojnou prijalo na svojom území a vyvinulo úsilie na uľahčenie ich začlenenia do spoločnosti, medzi svojich obyvateľov. Vytvorilo im priestor na spokojný život pre všetkých. A o tom integrácia je – aby sa v meste všetci, ktorí v ňom žijú, cítili ako doma.

Nastavovaním kvalitných politík, opatrení a podporných služieb pre odídencov je možné docieliť kvalitnú integráciu, predchádzať sociálnemu napätiu a využiť nielen výzvy, ale aj príležitosti, ktoré migrácia prináša pre celkový rozvoj lokálnych a miestnych spoločenstiev. V prípade budúcich výziev sa mesto plánuje aktívne zapojiť do všetkých relevantných grantov a programov, čím sa zabezpečí viaczložkové financovanie aktív z rôznych zdrojov (matching founds).

 

PhDr. Marek Koltáš, PhD., MBA
 


© Mesto Rožňava, 16. 4.  2024 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta