Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku

 07.06.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave

 
 

P o z v á n k a

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa 13.06.2024 t.j. štvrtok o 14.00 hod.
v zasadačke na III. poschodí MsÚ

 

 

Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1. Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu Mestského divadla ACTORES  Mgr. Robert Kobezda
2. VZN o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Rožňava v určených dňoch v roku 2025 – návrh Mgr. Juraj Halyák
3. FIN.M.O.S., a.s. – investícia do siete verejného osvetlenia Mgr. Juraj Halyák
4. Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na zmeny a doplnenie Mgr. Juraj Halyák
5. Obchodná verejná súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov v
k. ú. Rožňava
Mgr. Juraj Halyák
6. JUDr. B. Benczeová – predaj pozemku mesta Blanka Fábiánová
7. J. Oprondek a A. Oprondeková – predaj pozemku mesta Blanka Fábiánová
8. Ing. P. Fábián – predaj pozemku mesta Blanka Fábiánová
9. D. Šurina a Z. Šurinová a F. Abdulkarim a M. Abdulkarimová – zámena pozemkov v k. ú. Rožňava Blanka Fábiánová
10. ZŠ akademika Jura Hronca, Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy Blanka Fábiánová
11. Ing. A. Balážová a JUDr. J. Baláž – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Blanka Fábiánová
12. MUDr. P. Hlivák, PhD. - predaj pozemku mesta Blanka Fábiánová
13. V. Kelemen – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k. ú. Rožňava Blanka Fábiánová
14. J. Šoltés – zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta Blanka Fábiánová
15. Ing. M. Bistrický - zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta Blanka Fábiánová
16. R. Burkovský - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Blanka Fábiánová
17. J. Darvaš - kúpa rodinného domu do majetku mesta Blanka Fábiánová
18. Technické služby mesta Rožňava - protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy Blanka Fábiánová
19. Mgr. D. Závodská - predaj pozemku mesta Blanka Fábiánová
20. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného majetku mesta Blanka Fábiánová
21. S. Ďurán a M. Ďuránová - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Ing. Michal Brincko
22. T.Gyenes a D. Gyenesová - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov Ing. Michal Brincko
23. V. Havránek - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Ing. Michal Brincko
24. M. Sabol - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Ing. Michal Brincko
25. Slovak Parcel Service s.r.o., Budimír - prenájom pozemkov mesta Rožňava Ing. Michal Brincko
26. Záhrady Mierová - zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta Ing. Michal Brincko
27. Š. Máte - zrušenie uznesenia MZ Ing. Michal Brincko
  Diskusia  
  Záver  
material MZ Materiál komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
(PDF, 36 MB)

 

 

Marta Murzová
tajomníčka komisie

Bc. Ivan Kuhn, MA
   predseda komisie

 

 
 

© Mesto Rožňava, 7. 6. 2024, Marta Murzová, Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava