Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – pedagogický asistent

 29.04.2024
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste –  pedagogický asistent

MESTO ROŽŇAVA
 Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava


 

OZNAM O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
pracovná pozícia
 pedagogický asistent
 
Názov a adresa zamestnávateľa:  Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava

Miesto výkonu práce: Materská škola, Vajanského 370/6, 048 01 Rožňava

Počet voľných pracovných miest: 1

Pracovná pozícia a úväzok: pedagogický asistent - pracovný úväzok 100 %

Pracovný pomer:  na dobu určitú na zastupovanie počas dlhodobej PN s nástupom podľa dohody a trvaním do ukončenia PN najdlhšie do 31. 08. 2024

Predpokladaný funkčný plat: podľa zákona 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 138/2019 Z. z. závisí od dosiahnutého vzdelania  a započítanej praxe  od 938,00 €.
 
Kvalifikačné predpoklady:
a)    spôsobilosť na právne úkony,
b)    vek nad 18 rokov,
c)    odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé PZ a OZ, čo znamená:
Minimálne úplné stredné odborné vzdelanie
-    uvedené v Prílohe č. 6 – Oddiel B – vyhlášky č. 1/2020 Z. z.,
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
uvedené v Prílohe č. 6 – Oddiel A – vyhlášky č. 1/2020 Z. z.,
d)    ovládanie štátneho jazyka,
e)    zdravotná spôsobilosť,
f)    bezúhonnosť.
 
Zoznam požadovaných dokladov:
  • písomná žiadosť o prijatie do zamestnania,
  • profesijný životopis,
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní (stačí kópia) pozn. overené doklady budeme požadovať od vybraného uchádzača pri uzatváraní pracovnej zmluvy,
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti.
Informácia pre uchádzačov: Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberu zamestnanca a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté určeným zamestnancom, ktorí sa zúčastnia výberu nového zamestnanca. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel výberu zamestnanca budú uchovávané počas trvania výberu nového zamestnanca, najdlhšie 3 mesiace po jeho ukončení. Po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo zaslané späť neúspešným uchádzačom a v prípade uzavretia pracovnej zmluvy s úspešným uchádzačom budú využívané na pracovné účely. Výsledok výberu bude oznámený všetkým uchádzačom. Viac informácií ohľadne ochrany osobných údajov nájdete na www.roznava.sk. Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov  - zodpovednaosoba@somi.sk.
 
Prihlášky doručte do podateľne Mestského úradu v Rožňave alebo zasielajte na adresu:
Mesto Rožňava
Šafárikova 499/29
048 01 Rožňava

(na obálku napíšte „Pracovná pozícia pedagogický asistent“)
 
Termín doručenia  prihlášky je do 06. 05. 2024 do 11.00 hod.

V Rožňave, dňa  29. 04. 2024                             
 
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 29. 4. 2024, Ing. Erika Pamulová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave