Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - príslušník Mestskej polície

 07.05.2024
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - príslušník Mestskej polície

MESTO ROŽŇAVA
 Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava


 
OZNAM O VOĽNOM PRACOVNOM MIESTE
pracovná pozícia
 PRÍSLUŠNÍK MESTSKEJ POLÍCIE

Názov a adresa zamestnávateľa: Mesto Rožňava, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava

Obsadzovaná funkcia: príslušník mestskej polície

Miesto výkonu práce: Mestská polícia, Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava a katastrálne územie mesta Rožňava

Počet voľných pracovných miest: 3

Pracovný pomer: doba určitá 1 rok s možnosťou predĺženia pracovného pomeru na dobu neurčitú

Predpokladaný nástup: 01. 07. 2024

Pracovný úväzok: 100 %

Predpokladaný funkčný plat: podľa zákona 553/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov závisí od započítanej praxe a predloženom osvedčení o odbornej spôsobilosti od 951,50 € + príplatky (osobný príplatok...). Náborový príspevok 1 000,00 €.  
       
Kvalifikačné predpoklady:
 • úplné stredné vzdelanie
Kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:
 • vek – starší ako 21 rokov
 • bezúhonnosť
 • telesná a duševná spôsobilosť na plnenie úloh mestskej polície
 • znalosť práce s PC
 • komunikatívne, organizačné schopnosti a ochota počúvať druhých
 • schopnosť vziať na seba zodpovednosť a osobné riziko
 • vodičský preukaz skupiny „B“
 • dobrá fyzická zdatnosť
 • znalosť platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť mestskej polície (napr. zákon o obecnej polícii, zákon o priestupkoch, zákon o správnom konaní, zákon o cestnej premávke, zákon o slobodnom prístupe k informáciám)
Výhodou osobitný kvalifikačný predpoklad:   
 • osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta alebo splnenie podmienok na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti
 • zbrojný preukaz na skupinu „C“

Zoznam požadovaných dokladov:
 • žiadosť
 • doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (stačí kópia), pozn. overené doklady budeme požadovať od vybraného uchádzača pri uzatváraní pracovnej zmluvy
 • profesijný životopis
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon funkcie príslušníka MsP nie staršie ako 3  mesiace
 • fotokópia vodičského preukazu
 • fotokópia zbrojného preukazu alebo potvrdenie o podaní žiadosti o vydanie zbrojného preukazu (len ak je uchádzač držiteľom)
 • fotokópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre výkon plnenia úloh mestského policajta (len ak je uchádzač držiteľom) alebo vyhlásenie o splnení podmienok na udelenie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ak uchádzač spĺňa zákonom ustanovené podmienky)
Informácia pre uchádzačov: Poskytnuté osobné údaje sa použijú len za účelom výberu zamestnanca a ich spracovanie je nevyhnutné na vykonanie úkonov pred uzatvorením zmluvy. Uvedené osobné údaje budú poskytnuté určeným zamestnancom, ktorí sa zúčastnia výberu nového zamestnanca. Neuskutoční sa prenos osobných údajov do tretích krajín. Osobné údaje získané na účel výberu zamestnanca budú uchovávané počas trvania výberu nového zamestnanca, najdlhšie 3 mesiace po jeho ukončení. Po skončení doby uchovávania budú tieto osobné údaje zlikvidované alebo zaslané späť neúspešným uchádzačom a v prípade uzavretia pracovnej zmluvy s úspešným uchádzačom budú využívané na pracovné účely. Výsledok výberu bude oznámený všetkým uchádzačom. Viac informácií ohľadne ochrany osobných údajov nájdete na www.roznava.sk. Kontakt na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov  - zodpovednaosoba@somi.sk.
 
Prihlášky doručte do podateľne Mestského úradu v Rožňave alebo zasielajte na adresu:
Mesto Rožňava
Šafárikova 499/29
048 01 Rožňava

(na obálku napíšte „Uchádzač o pracovnú pozíciu príslušník MsP“)
Termín doručenia  prihlášky je do 31. 05. 2024 do 11.00 hod.

 V Rožňave, dňa  15. 04. 2024                             
 
Michal Domik
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 23. 4. 2024, Ing. Erika Pamulová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave