Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - školský psychológ

 16.05.2024
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - školský psychológ

Informácia o voľnom  pracovnom  mieste na základe § 84 odst.1 zákona č. 138/2019 Z. z.

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 1.9.2024 do 31.8.2025

Pozícia: Školský psychológ

Názov zamestnávateľa: Základná škola, Pionierov 1, Rožňava

Adresa: Pionierov 1, 048 01 Rožňava

Kontakt:

Odborný zamestnanec: Školský psychológ

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské  vzdelanie druhé stupňa
 • v študijnom odbore psychológia
 • v zmysle  zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.173/2023  Z.z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

Zoznam požadovaných dokladov:

 • Žiadosť, životopis
 • súhlas so spracovaním osobných údajov
 • doklady o dosiahnutom vzdelaní (diplom a vysvedčenie o štátnej skúške)
 • doklad o bezúhonnosti – odpis z registra trestov do 30 dní od vzniku  pracovnoprávneho vzťahu len od vybraného uchádzača
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu len od vybraného uchádzača
 • doklad preukazujúci ovládanie štátneho jazyka pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu len od vybraného uchádzača

Iné požiadavky

 • Pracovné miesto je obsadzované na dobu určitú  od  01.09.2024 do 31.08.2025 (možnosť predĺženia pracovného pomeru  na dobu neurčitú)
 • Predpokladaný plat:  v zmysle  nariadenia vlády SR č.296/2022 Z. z. podľa prílohy č.5 s účinnosťou od 1.9.2023

 

Požadované doklady je potrebné zaslať poštou na adresu : Základná škola, Pionierov 1, 048 01 Rožňava, alebo na email: pionierka.zs@gmail.com, najneskôr do 30.05.2024.

 


© Mesto Rožňava, 16. 5. 2024  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta