Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Učiteľ prvého stupňa základnej školy

 16.05.2024
Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - Učiteľ prvého stupňa základnej školy

Informácia  o   voľnom  pracovnom  mieste na základe § 84 odst.1 zákona č. 138/2019 Z. z.

Voľné pracovné miesto na dobu určitú od 01.09.2024 do 31.8.2025

Pozícia: Učiteľ prvého stupňa základnej školy

Názov zamestnávateľa: Základná škola, Pionierov 1, Rožňava

Adresa: Pionierov 1, 048 01 Rožňava

Kontakt:

Kategória a podkategória  pedagogických  zamestnancov: Učiteľ prvého stupňa základnej školy

Kvalifikačné predpoklady:

  • . vysokoškolské  vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy v študijnom programe učiteľstvo pre primárne vzdelávanie ( v zmysle  zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov, vyhlášky č.173/2023 Z.z . o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov)

Zoznam požadovaných dokladov:

  • Žiadosť, profesijný životopis
  • súhlas so spracovaním osobných údajov
  • doklady o dosiahnutom vzdelaní (diplom a vysvedčenie o štátnej skúške)
  • doklad o bezúhonnosti – odpis z registra trestov do 30 dní po uzatvorení pracovnoprávneho vzťahu len od vybraného uchádzača
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu  len od vybraného uchádzača
  • doklad preukazujúci ovládanie štátneho jazyka pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu  len od vybraného uchádzača

Iné požiadavky

  • Pracovné miesto je obsadzované na dobu určitú  od 01.09.2024 do 31.8.2025 (možnosť predĺženia pracovného pomeru  na dobu neurčitú)
  • Predpokladaný plat:  v zmysle  nariadenia vlády SR č.296/2022 Z. z. podľa prílohy č.5 s účinnosťou od 1.9.2023

Požadované doklady je potrebné zaslať poštou na adresu : Základná škola, Pionierov 1, 048 01 Rožňava, alebo na email: pionierka.zs@gmail.com, najneskôr do 30.5.2024

 


© Mesto Rožňava, 16. 5. 2024  Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta