Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Projekty a granty

PROJEKTY MESTA ROŽŇAVA
 
pdf icon Cyklochodník Rožňava
(PDF, 515 kB)
pdf icon
Návrh úpravy vnútroblokového priestranstva
na sídlisku Družba v Rožňave
(PDF, 108 kB)
pdf icon IKT učebňa
(PDF, 388 kB)
pdf icon Základná škola Zoltána Fábryho Rožňava-obstaranie polytechnickej učebne
(PDF, 577 kB)
pdf icon Základná škola Zlatá ul.2 Rožňava-jazyková učebňa a učebňa biológie
(PDF, 576 kB)
pdf icon Návrh úpravy vnútro blokového priestranstva na sídlisku Družba v Rožňave
(PDF, 498 kB)
pdf icon ZŠ ulica pionierov Rožňava-obstaranie polytechnickej učebne
(PDF, 575 kB)
pdf icon Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave
(PDF, 573 kB)
pdf icon Obnova MsU v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy
(PDF, 446 kB)
Archív materiálov MZ - zip Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni
(ZIP, 271 kB)
     
     
  Centrálna databáza projektov mesta Rožňava   
pdf icon Centrálna databáza projektov mesta 2010 - 2014
(PDF, 913 kB)
   
   
  Aktuálny prehľad grantových výziev  
pdf icon Aktuálny prehľad grantových výziev - január 2019
(PDF, 180 kB)
pdf icon Aktuálny prehľad grantových výziev - február 2019
(PDF, 168 kB)
     
pdf icon Aktuálny prehľad grantových výziev 2012
(PDF, 88 kB)
pdf icon Aktuálny prehľad grantových výziev 2013
(PDF, 58 kB)
pdf icon Aktuálny prehľad grantových výziev 2014
(PDF, 109 kB)
pdf icon Aktuálny prehľad grantových výziev 2015
(PDF, 2,1 MB)
pdf icon Aktuálny prehľad grantových výziev 2016
(PDF, 2,8 MB)
pdf icon Aktuálny prehľad grantových výziev 2017
(PDF, 1,2 MB)
pdf icon Aktuálny prehľad grantových výziev 2018
(PDF, 895 kB)
 
Podané žiadosti o granty a dotácie, spracované projekty na aktuálne výzvy
 
rok  2 0 1 9
 

PROJEKTY MESTA ROŽŇAVA

Centrálna databáza projektov mesta Rožňava 

 

Grant/

dotácia

Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € Informácie o priebehu implementácie
Ministerstvo vnútra SR-Rada vlády SR pre prevenciu kriminality Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste Rožňava IV. etapa 28 700   7 177,48 V procese schvaľovania
Úrad vlády SR Multifunkčné ihrisko Podrákoš 38 000   40 464 V procese schvaľovania
Európska komisia WIFI4EU 15 000   0 Žiadosť bola schválená
Environmentálny fond MŠ ERNESTA RÓTHA Č.4 - ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOV ROŽŇAVA 152 250   8 015,05 V procese schvaľovania
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Nákup mobilného pódia 45 324,45   5 036,05 V procese schvaľovania
Ministerstvo vnútra SR Zlepšenie bezpečnostnej situácie a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky v Rožňave 22 709,67   1 200 V procese schvaľovania
IROP -
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Cyklochodník Rožňava 441 822,12   23 253,80 V procese schvaľovania
Slovenská agentúra životného prostredia Zelené obce 15 753,24   999 V procese schvaľovania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Zdravie je in!!! 6 750   750 V procese schvaľovania
SPOLU:   766 309,48   31 238,85  
 

 

 
Podané žiadosti o granty a dotácie, spracované projekty na aktuálne výzvy
 
rok  2 0 1 8
 

PROJEKTY MESTA ROŽŇAVA

Centrálna databáza projektov mesta Rožňava 

 

Grant/

dotácia

Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € Informácie o priebehu implementácie

Slovenský zväz ľadového hokeja

Obstaranie mechanického zariadenia na čistenie ľadovej plochy pre Zimný štadión v Rožňave 130.530,-   6.870,- Žiadosť bola stiahnutá
Slovenský futbalový zväz Podpora rekonštrukcie a výstavby fut. infraštruktúry

34 928,80

34 000 11 334 Schválená žiadosť
Úrad vlády SR Výmena povrchu na multifunkčnom ihrisku ZŠ Zlatá v Rožňave 15 000 10 500 2 679 Žiadosť bola schválená
Úrad vlády SR Detské ihrisko Radosť na Ulici pionierov v Rožňave 10 200 9 500 1 674 Žiadosť bola schválená
Ministerstvo vnútra SR - OP ĽZ Výdajňa pitnej vody na kreditný odber v Rožňave 5 620,31   295,81 Žiadosť bola stiahnutá
Environmentálny fond
MŠ Ernesta Rótha č.4
Zníženie energetickej náročnosti budov- ROŽŇAVA
170 956   8 998,02 Žiadosť nebola podporená
Ministerstvo financií - dotácia Modernizácia a doplnenie exteriérových prvkov v mestskom parku v Rožňave na Námestí baníkov, parc. č. 1 13 500   1 500 Žiadosť bola schválená
Ministerstvo vnútra SR Výzva č.VI P-HaZZ

Zmena účelu využitia stavby, spojená so stavebnými úpravami

Vytvorenie priestorov pre Dobrovoľný hasičský zbor

Hasičská zbrojnica
30 000   1 817,64 Žiadosť bola schválená
Environmentálny fond Zakúpenie elektromobilu pre mesto Rožňava 30.000,-   9.330,- Žiadosť bola schválená
Európska komisia WIFI4EU 15.000,-   0 Výzva bola zrušená
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Rekonštrukcia objektov Základnej školy Zoltána Fábryho na ul. Komenského č. 5 Rožňava 134.327,-   23.704,78 Žiadosť bola schválená
Prvá stavebná sporiteľňa Úprava okolia bytových domov na Zakarpatskej 4 až 14 v Rožňave 1.845,-   0 Žiadosť bola schválená
Ministerstvo vnútra SR Bezpečný domov II. 5.930,-   366,- V procese schvaľovania
Ministerstvo vnútra SR - ÚSVRK Výdajňa pitnej vody na kreditný odber v Rožňave 5 500   308,12 Žiadosť bola schválená
Ministerstvo vnútra SR – OP ĽZ Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v Rožňave 46.912,40   2.469,07 Žiadosť bola schválená
Ministerstvo kultúry SR Rekonštrukcia bývaného Františkánskeho Kláštora a premena na Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor, č. ÚZPF 467/1 27 075   1 425 V procese schvaľovania
SPOLU:   543 131, 83 54 000 72 771, 44  
 
 
 
 
Podané žiadosti o granty a dotácie, spracované projekty na aktuálne výzvy
 
rok  2 0 1 7
 

PROJEKTY MESTA ROŽŇAVA

Centrálna databáza projektov mesta Rožňava 

 

Grant/

dotácia

Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € Informácie o priebehu implementácie

IROP -

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Základná škola Zoltána Fábryho Rožňava – obstaranie polytechnickej učebne 55 451,50   2 918,50 Žiadosť bola dodatočne podporená

IROP -

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Základná škola Zlatá ul. 2 Rožňava – jazyková učebňa a učebňa biológie 66 082,-   3 478,- Žiadosť bola dodatočne podporená

IROP -

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
ZŠ Ulica pionierov Rožňava – obstaranie polytechnickej učebne 55 527,50   2 922,50 Žiadosť bola dodatočne podporená

IROP -

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
ZŠ akademika Jura Hronca Rožňava – obstaranie IKT učebne 16 520,50   857 Žiadosť bola schválená

IROP -

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave 447 492,80   23 552,26 Žiadosť bola schválená

OP KŽP -

Ministerstvo životného prostredia SR
Obnova MsÚ v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy 1 363 391,08   114 075,05  Žiadosť bola schválená
Environmentálny fond Obnova a rekonštrukcia Materskej školy na Štítnickej ul. v Rožňave 159 550,- 120 000 45 476 Žiadosť bola schválená
Environmentálny fond Rekonštrukcia objektov Spojenej školy na ul. Komenského č. 5, Rožňava 177 558,-   9 346,06 Žiadosť bola stiahnutá
Environmentálny fond Rekonštrukcia Základnej školy Zlatá - Rožňava 189 470,-   98 806,64 Žiadosť bola stiahnutá
Slovenský futbalový zväz Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry 12 630,-   4.216,40 Žiadosť bola stiahnutá
Ministerstvo vnútra SR Bezpečný domov 5.582,40 5 500 1 478 Žiadosť bola schválená
Úrad vlády SR Detské ihrisko DÚHA 13.000,-   1.100,12 Výzva bola zrušená
Nadácia EEA Čistota – pol života 1.000,-   30,- Žiadosť bola schválená
OP ĽZ -Ministerstvo vnútra SR Miestna občianska poriadková služba 95.764,75   5.040,25 žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Ministerstvo vnútra SR Aktualizácia projektovej dokumentácie na výstavbu bytov nižšieho štandardu v Rožňave 3.800,-   1 200,- Žiadosť bola schválená
Ministerstvo vnútra SR Zmena účelu využitia stavby spojená so stavebnými úpravami – vytvorenie priestorov pre dobrovoľný hasičský zbor Hasičská zbrojnica 30.000,-   1.817,64 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Fond na podporu umenia Medzinárodná prehliadka detských folklórnych súborov v Rožňave 6.400,-   350,- Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Fond na podporu umenia Eufónia- súťažná prehliadka súčasnej hudby Gemera 7.600,-   450,- Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
KSK Rok na Gemeri 3.600,- 3600 0,- Žiadosť bola schválená
IROP -
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Návrh úpravy vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba v Rožňave 403 689,92 403 689,92 21 246,84 Žiadosť bola schválená
SPOLU:   311 411 0 ,45 532 789,92 338 361,26  
 
 
Podané žiadosti o granty a dotácie, spracované projekty na aktuálne výzvy
 

 

rok  2 0 1 6

 

Grant/

dotácia

Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € Informácie o priebehu implementácie
Ministerstvo vnútra SR-Rada vlády SR pre prevenciu kriminality Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste Rožňava III. etapa 18.686,44  10.000,- 13.353,05 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
Lidl Slovenská republika, v.o.s. Projekt „Lidl detské ihriská“ 80.000     Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Nadácia
TESCO
Zelená pre deti sídliska 1.300   460 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Nadácia
SLSP
Prvý krok pre Veľký park 3.500   1.980 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Rekonštrucia základnej školy Zlatá Rožňava - Telocvična 138.661,46 55.000 19.112,06 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
Ministerstvo vnútra SR -Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Zakúpenie technologického vybavenia na podporu zamestnanosti a zamestnateľnosti v obecnom podniku Mesta Rožňava 15.000 10.000 7.850 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
Environmentálny fond Ochrana prirodzeného druhového zloženia ekosystémov na území mesta Rožňava 26.030   1.370 žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
Nadácia SLSP Druhý krok pre Veľký park 5.000   800 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Ministerstvo kultúry SR – Obnovme si svoj dom Ministerstvo kultúry SR – Obnovme si svoj dom 13.300,-   700,- V procese schvaľovania
Nadácia EKOPOLIS – Zelené oázy 2017

Oáza pre ľudí, ľudia pre oázu 

5.000,-   1500,- Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Nadácia EKOPOLIS – Zelené oázy 2017 Druhý krok pre Veľký park  3.460,17   1.200,- Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Nadácia SPP – Zlepšime SPPoločne Slovensko EUFÓNIA 4.200,-    

Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená

Implementačná agentúra MPSVaR,  OP Ľudské zdroje Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I. 93 000 93 000 19 000 Žiadosť o  NPF podporená
Implementačná agentúra MPSVaR,  OP Ľudské zdroje Národný projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni 70 400 70 400 15 000 Žiadosť o  NPF podporená
SPOLU:  
477 508,07
238 400
82 325,11
 

 

 

rok 2 0 1 5
 

Grant/

dotácia

Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € Informácie o priebehu implementácie
KSK Terra Incognita Z rožňavskej strážnej veže do krajiny nepoznanej 4 000,00   400,00 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Ministerstvo kultúry SR Obnova mestskej veže na Námestí baníkov 38 v Rožňave, č.ÚZPF: 462/1 80 789,00   5 000,00 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Úrad vlády SR pre národnostné menšiny Vôňa leta- tvorivé dielne 10 381,00   600,00 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
KSK Rok na Gemeri- 21. ročník slávností zvykov a obyčají Gemera - Malohontu 4 700,00   500,00 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
SPP
Zlepšime sppoločne Slovesnko
Oáza oddychu DRUŽBA
 
6 000,00   0,00 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Grantový program BAUMIT pre aktívnych ľudí Malý krok pre Veľký park 800   0,00 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Nadácia TESCO Zelena aleja 3000,00   0,00 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Ministerstvo vnútra SR Rozšírenie a modernizácia mestského MKS v meste Rožňava II. 26 424,00 10 000 ,00 2 400,00 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
Ministerstvo financií SR Zariadenie pre osobnú hygienu detí v MŠ Štítnická Rožňava 13 500,00 13 500,00 1 500,00 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
Enviromentálny fond Rekonštrukcia ZŠ Zlatá - Rožňava 199.442   88.834 V procese schvaľovania
Enviromentálny fond Obnova a rekonštrukca MŠ na Štítnickej ul. v Rožňave 174.400 174.400 9.178,95 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
Enviromentálny fond Rekonštrukcia MŠ na ul. Vajanského v Rožňave 200.000, 00   49.414,52 V procese schvaľovania
Úrad vlády SR Oprava zimného štadióna 40 000,00 40 000,00 9 461,14 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
Ministerstvo kultúry SR -
Obnovme si svoj dom
Obnova mestskej veže na Námestí baníkov v Rožňave 53 095,00 15.000 2.986,00 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
SPOLU:  
716 521,00
252 900,00
208 367,51
 

 

rok  2 0 1 4
 

Grant/

dotácia

Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € Informácie o priebehu implementácie
Environmentálny fond Rekonštrukcia ZŠ Zlatá 126 898,26   6 678,86 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Environmentálny fond Obnova a rekonštrukcia MŠ na Štítnickej ulici v Rožňave 182 242,30   9 591,70 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Ministerstvo vnútra SR-Rada vlády SR pre prevenciu kriminality Mestský kamerový systém 64 678,51  10 000 2500,00 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
Ministerstvo vnútra SR Dobudovanie  areálu DDI a opatrenia situačnej prevencie v nehodových úsekoch v meste Rožňava 91 150   4 800 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Ministerstvo vnútra SR Rekonštrukcia materskej školy na Ulici krátkej v Rožňave 25 000   4 123,25 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
SPOLU:   489 969,07 10 000,00  41 363,44  

 

rok   2 0 1 3

Grant/

dotácia

Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € Informácie o priebehu implementácie
Ministerstvo kultúry Dotácie 2013 - Kultúra znevýhod. skupín obyvateľstva Spolu za kultúrou 7 185   360 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Karpatská nadácia - Spoločne pre región Bezpečne na cestách 3 300   330 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Nadačný fond TESCO - Tesco pre zdravšie mestá Detské ihrisko LABYRINT 4 000   0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Zlepšime SPPoločne Slovensko Oáza oddychu 8 000   0 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Nadácia O2 Think Big Srdce pre Zónu M 2 000   0 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Nadácia Pontis-SLSP
Obce bližšie k Vám
Leto v meste 8 205   0 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Vyšehradský fond- Small grant- Malý grant Kultúrna jeseň- Cultural autumn 3 590   1 600 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
SPOLU:   36 280   2 290  

 

rok   2 0 1 2

Grant/

dotácia

Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € Informácie o priebehu implementácie
MŠVVaŠ SR Revital. MŠ Kyjevská Z rozprávky do rozprávky 3 135   165 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
MŠVVaŠ SR Revital. MŠ E. Rótha Vymeň prácu za hru 3 131,70 3 131,70 165 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
MŠVVaŠ SR Revital. ZŠ pionierov 1 Cestou k prírode - enviro 2012 2 400 2 400 400 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
Terra Incognita - KSK Mestská pivnica - zastávka na Európskej železnej ceste 14 803,55 14 803,55 1 644,84 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
Nadácia ORANGE Dva svety 1 398 1 398 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
Európa pre občanov Spolu v Európe 7 000 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Višegradský fond Jammin Multicultural fest 5 974 0 2 710 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis Spolu za mesto 4 000 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis Oddychová zóna 3 999,90 0 1 000 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Nadácia SOCIA Pomoc seniorom odkázaným na pomôcky 2 498 1 100 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
Úrad vlády SR Komunitné centrum - THAN 27  390   1 404 V procese schvaľovania
Nadácia SPP Svätojánska noc 2 000 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená

Tu sa mi páči, tu chceme žiť

BAUMIT pre aktívnych ľudí

Krajšia Rožňava 1 200 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Nadácia SPP Program MUNICIPALITY Rožňava na kolesách 12 000 12 000 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
SPOLU:   87 730,15 34 833,25 7 488,84  

 

rok  2 0 1 1
 

Grant/

dotácia

Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € Informácie o priebehu implementácie
Úrad vlády SR JA-TY-MY-VY v prevencii závislostí III. 15 111 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Úrad vlády SR Perly Gemera 3 626,15 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Úrad vlády SR Tvorivé dielne rómskeho klubu 19 236,80 4 000 250 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
Úrad vlády SR Riešenie protipovodňových opatrení 20 000 20 000 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
Úrad vlády SR Komunité centrum Rómov 25 170 5 000 250 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
MPSVaR SR Dotácia na podporu rozvoja soc. služieb 1 720 0 193 V procese schvaľovania
ObÚ Košice Starostlivosť o vojnové hroby 309, 74 309, 74 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
KSK Mlyn 2 000 2 000 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
Karpatská nadácia Aj my sme mesto 5 293 0 768 V procese schvaľovania
Envirofond Rekonštrukcia ZŠ Z. Fábryho Rožňava 223 716, 36 0 11 774, 55 V procese schvaľovania
Nadácia SPP - program Municipality Výstavba detského ihriska Ostrov pokladov 12 000 12 000 1 545 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
Európska komisia IC Europe Direct Rožňava 11 200 11 200 11 300 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
MDVaRR SR Organizácia destinačného manažmentu 4 000 2 000 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
Rada vlády SR pre prev. krim. Šanca na zmenu 14 984 0 3 746 V procese schvaľovania
Ministerstvo kultúry SR Tvorme spoločne 2 992, 50 0 157, 50 V procese schvaľovania
Ministerstvo kultúry SR Aj my sme tvoriví 9 310 0 490 V procese schvaľovania
ObÚ Košice Rekonštrukcia pamätníka 15 480 0 3 876, 20 V procese schvaľovania
SPOLU:   386 150 56 510 34 350  

 

 

rok  2 0 1 0
 

Grant/

dotácia

Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € spolu v € Informácie o priebehu implementácie
Úrad vlády SR Rožňavské májové kult.-šport. dni 7 190 0 0 0 žiadosť o poskytnutie dotácie bola zamietnutá
Úrad vlády SR Viacúčelové ihrisko 39832,70 39799,92 16592,14 56424,84 Projekt ukončený, 31.7.2010 odoslané finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu
MVaRR SR ROP, Infraštr. vzdelávania Rekonštrukcia modernizácia ZŠ - Ul. pionierov v Rožňave 1360231,01 1360231,01 71591,11 1431822,12 Dňa 04.02.2009 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP.
Dňa 28.07.2009 podpísaná zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác.
Slávnostné odovzdanie staveniska 07/2009.
18.3.2010 schválená 1 ŽOP.
14.4.2010 podaná 1 Monitorovacia správa.
02.06.2010 schválená 2 ŽOP.
21.07.2010 podaná 3 ŽOP.
MVaRR SR ROP, Regenrácia sídiel Rekonštrukcia Nám. baníkov a Šafárikovej ul. 1576971,27 1576971,27 82998,49 1659969,76 Dňa 11.3.2010 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP.
Dňa 1.6.2010 podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP č.131/2010.
V súčasnosti prebieha proces VO.
MVARR SR ROP, Infraštr. vzdelávania Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ JUH 991568,39 991568,39 52187,82 1043756,21 Dňa 15.3.2010 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP.
Dňa 27.5.2010 ukončený proces kontroly VO, podpísaná zmluva s dodávateľom stavebných prác.
Dňa 10.06.2010 slávnostné odovzdanie staveniska.
HU-SK CBC Programme Propagácia Slovenského a Aggteleckého krasu ako turist. destinácie 104400,31 104400,31 5842,89 110243,20 Implementácia projektu od 1.10.2009 do 15.9.2010
Úrad vlády SR Ja, Ty, My, Vy v prevencii závislostí II. 37298 25298 1360 26658 Uznesením MZ č.203/2010 zo dňa 22.7.2010 bolo schválené
vytvorenie viacúčelového strediska pre mladých ľudí - Zóna M
na Nádvorí Radnice za spoluúčasti CVČ.
Obvodný úrad Košice Rozšírenie mestského kamerového minitorovacieho systému Rožňava - Vargove pole 30189,02 14500 23236,28 37736,28 Dňa 17.6.2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie
zo štátneho rozpočtu SR na rok 2010 na zabezpečenie úloh
prevencie kriminality.
MZ v Rožňave dňa 01.07.2010 prijalo uznesenie č. 190/2010
na základe ktorého schválilo pôvodný rozpočet projektu
na umiestnenie dvoch kamier a zabezpečiť
spolufinancovanie proejktu vo výške 23 236,28€.
V súčasnosti prebieha proces VO na dodávku zariadení a prác.
MVaRR SR, ROP, 3 Posilnenie potencionálu regiónov a infraštr. CR Rožňava - mesto s výhľadom 237500   12500 250000 Žiadosť o NFP v procese rozhodovania

 

rok  2 0 0 9

 

Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
25. 2. 2009 MK SR Hosťovanie národnostn. divadla v Rožňave
 
ok áno 1 967 € 1 000 €
  HU-SK CBS Programme Propagácia Slovenského krasu a Aggteleckého Krasu ako turistickej destinácie ok áno 231 361 € 231 361 €
  HU-SK CBS Spolu v Európe ok áno 71 769 € 71 769 €
  ŠFRB 3x30 bj. Družba V,VI,VII     3 281 237,25 €  
  MVaRR SR 3x30 bj. Družba V,VI, VII     1 135 754,07 € 1 135 754,07 € 
  Nenávratný príspevok 3x30 bj. Družba V, VI, VII     20 370 € 20 370 € 
  Vlastné zdroje 3x30 bj. Družba V, VI, VII     105 654,96 € 105 654,96 € 
  SPOLU 3x30 bj. Družba V, VI, VII áno áno 4 543 017,00 € 4 543 017,00 € 
  Rada vlády SR pr prevenciu krimin. Rozšírenie kamerového systému v meste Rožňava áno áno 24 517,89 € 20 000 €
  Medzinár. višegr. fond Medzin. súťaž v spoloč. tancoch áno nie 4 000 € 0
  Ministerstvo školstva SR Elektronizácia a revital. MŠ áno nie 3 232 €  
  Ministerstvo školstva SR Zdravie na školách áno nie 3 248 €  
  Ministerstvo kultúry SR Tradičné remeslá Gemera áno áno 6 150 € 800 €
  Úrad vlády SR Reprezentačná publikácia mesta Rožňava áno áno 9 958,18 €  7 000 €
  Úrad vlády SR II. májové kult.-šport. dni áno áno 9 540 €  7 440 €
15. 4. 2009 ÚPSVaR Aktivačná činnosť áno áno 12 330 € 10 230 €
24. 4. 2009 ÚPSVaR Aktivačná činnosť áno áno 510 € 510 €
24. 4. 2009 ÚPSVaR Zriadenie chránených pracovísk áno áno 44 170 € 44 170 €
  Úrad vlády SR Ja, ty, my, vy v prevencii áno áno 13 173 € 9 323 €
  Internacional Visegrad fund Mlyn áno nie 3 928 € 0
  MV a RR SR Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ JUH áno áno 1 043 756,21 € 1 043 756,21 €
  MVaRR SR Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Štítnická áno nie 407 001,44 € 0
  MVaRR SR Rekonštrukcia Nám. baníkov a Šafárikovej ul. v Rožňave áno odp. na schválenie 1 659 969,76 € 0
  MPSVaR - sekcia riadenia ESF GEMER - zvýšenie kvality práce áno ? 177 982 €  
Spracovala:  Ing. E. Petruchová, 31. 12. 2009

 


rok  2 0 0 8
Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
26. 11. 2007 MK Živá kultúra Dvor remesiel Rožňava 2008 ok nie 215 000, 00
(6 638,78 €)
0, 00
26. 11. 2007 MK Živá kultúra Dvor remesiel Rožňava 2008
 

 

ok áno 200 000, 00
(6 638,78 €)
60 000, 00
(1 991,64 €)
26. 11. 2007 MK SR Živá kultúra
 

 

Menšinová kultúra bez prekážok ok áno 192 000, 00
(6 3737,23 €)
15 000, 00
(497,91 €)
1. 2. 2008 ŠFRB, MVaRR SR Družba III, IV ok áno 24 581 000, 00
(815 939,72 €)
 

 

24 581
000, 00
(815 939,72 €)

DVOR  REMESIEL (Rožňavský jarmok 2008)

 

 

 

Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
29. 2 2008 Nadácia Pontis
 

 


 
Detský mobiliár ok áno 200 000, 00
(6 638,78 €)
 
130 000, 00
(4 315,21 €)
1. 3. 2008 KSK Mlyn - medzinár. soch. sympózium ok
 
áno 155 000, 00
(5 145,06 €)
 

 

155 000, 00
(5 145,06 €)
 
31. 3. 2008 FSR
 

 

Terénna sociálna práca v meste Rožňava ok áno 4 309 000, 00
(143 032,60 €)
 
4 052 783, 60
(134 527,77 €)
31. 3. 2008 MF SR Materská škôlka ok nie 700 000, 00
(23 235,74 €)
0,-

 

DETSKÝ MOBILIÁR

 

 

Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
5. 5. 2008 Úrad vlády SR
 

 

Rožňavské májové kult.-šport. dni ok áno 200 000, 00
(6 638,78 €)
200 000, 00
(6 638,78 €)
26. 5. 2008 ROP - infrašktruktúra školstva ZŠ ak. J. Hronca ok nie 38 715 511, 43
(1 285 119,55 €)
 

 

0,-
30. 5. 2008 MZV SR - Slovak Aid Infraštruktúra pre Bajsa
 

 

ok nie 7 000 000, 00
(232 357,43 €)
0,00

 KULTÚRNO-TURISTICKO-ŠPORTOVÉ MÁJOVÉ DNI 2008

 

 

Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
6. 6. 2008 MVaRR SR - Únia Slanej a Rimavy
 

 

Rozvoj partnerských vzťahov ok áno 300 000, 00
(9 958,18 €)
248 279, 00
(8 241,35 €)
29. 7. 2008 Nadácia Ekopolis Greenways - Rožňava na kolesách ok nie 200 000, 00
(6 638,78 €)
 

 

0, 00

 

ROZVOJ PARTNERSKÝCH VZŤAHOV  (GEMER EXPO 2008)
 
Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
20. 8. 2008 ROP - Infraštruktúra školstva ZŠ - Ul. Pionierov ok áno 43 746 890, 41
(1 452 130,73 €)
 

 

 43 746 890,41 Sk
1 452 130,73 €
29. 9. 2008 Európska komisia Informačné centrum EUROPE DIRECT
 

 

ok áno 686 872, 80
(22 800,00 €)
 22 000,- €
10. 10. 2008 ROP - Infraštruktúra školstva ZŠ - Ul. Komenského č. 5
 

 

ok nie 13 957 019, 98
(463 288,16 €)
0,-
12. 11. 2008 International Visegrad Fund Medzin.súťaž v spol.tanci - 17.ročník ok nie 120504,00 (4000,00 €) 0,-
12. 11. 2008 Ministertsvo kultúry SR Tradičné remeslá Gemera ok áno 185250,00 (6149,17 €) 800 €
18. 11. 2008 Úrad vlády SR Podpora činnosti spoločnosti priateľov MFK ok nie 300 000,00
(9958,18 €)
 0,-
30. 11. 2008 Nadácia Ekopolis - Zelené oázy Riešenie verejnej zelene - JUH, Edelényska ul. ok nie 150 000,00
(4979,09 €)
0,-
15. 12. 2008 HU-SK CBC Programme Spolu v Európe ok áno 71 769,00 -€  64 858 €

Spracovala:  Ing. Eva Petruchová, 16. 2. 2009


rok  2 0 0 7

KONTAKT:

Odbor regionálneho rozvoja

Ing. Eva Petruchová,eva.petruchova@roznava.sk 
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie č. dv. 415
tel: 058 / 7773 214

Bc. Tímea Bodnárová
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie č. dv. 415,
tel: 058 / 7773 213

Zoznam fyzických a právnických osôb Rožňavy (podnikajúci) -  (výber z databázy) nájdete: TU

 

„Oprava rozperných oblúkov nad mestskými uličkami“

„Spolupráca partnerských miest v Európe“

„Viacúčelové ihriská“

„Vzdelávanie zamestnancov verejnej správy Mesta Rožňava" 

"Priemyselná zóna Rožňava"

 

Dotácia zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu s názvom

„Oprava rozperných oblúkov nad mestskými uličkami“.

Výška dotácie: 65 000,- Sk.

Žiadateľ mesto Rožňava

Začiatok realizácie projektu september 2007.

Ukončenie projektu do 31.12.2007.

fotogaléria

 

   
   
   
   
   


Projekt zameraný na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce – konferencia

„Spolupráca partnerských miest v Európe“

uskutočnená v dňoch 7. a 8.9.2007 v Kongresovom centre v Rožňave.

Projekt bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom systému euroregionálnych aktivítMinisterstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Úniou Slanej a Rimavy.

Výška dotácie: 264 993,- Sk.


Žiadateľ: Únia Slanej a Rimavy

Realizátor projektu: Mesto Rožňava

fotogaléria

 


Nenávratný finančný príspevok programu rozvoja športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení s názvom

„Viacúčelové ihriská“

poskytnutý Úradom vlády SR a Nadáciou SPP. Výška príspevku: 1 000 000,- Sk.

Žiadateľ: Mesto Rožňava

Začiatok realizácie: september 2007.

Ukončenie projektu do 20.10.2007.

Slávnostné otvorenie Viacúčelového ihriska s umelou trávou...stiahnuť...

fotogaléria

 


Finančný príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov poskytnutý Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave na projekt „Vzdelávanie zamestnancov verejnej správy Mesta Rožňava“ v rámci Národného projektu XI.

Výška príspevku: 1 259 280,- Sk.

Žiadateľ: Mesto Rožňava

Začiatok realizácie projektu:

Kurz Anglický jazyk pre začiatočníkov 24.09.2007

Kurz Informačné a komunikačné technológie 02.10.2007

Kurz Komunikácia s klientom 01.10.2007


Ukončenie projektu do 31.12.2007.

Do projektu vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov sa zapojí 54 administratívnych zamestnancov verejnej správy Mesta Rožňava.

Fotogaléria

   

Záverečný workshop - Odovzdávanie certifikátov