Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Projekty a granty

  PROJEKTY MESTA ROŽŇAVA

   

  pdf icon Obnova MsÚ v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy
  (PDF, 500 kB)
  pdf icon

  Cyklochodník Rožňava

  (PDF, 396 kB)
  pdf icon Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave
  (PDF, 448 kB)
  pdf icon Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok v meste Rožňava
  (PDF, 215 kB)
  pdf icon ZŠ akademika Jura Hronca Rožňava - obstaranie IKT učebne
  (PDF, 437 kB)
  pdf icon Návrh úpravy vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba v Rožňave
  (PDF, 572 kB)
  pdf icon Prestupné bývanie v meste Rožňava
  (PDF, 107 kB)
  pdf icon Základná škola Zlatá ul.2 Rožňava – jazyková učebňa a učebňa biológie
  (PDF, 530 kB)
  pdf icon Základná škola Zoltána Fábryho Rožňava – obstaranie polytechnickej učebne
  (PDF, 624 kB)
  pdf icon ZŠ Ulica pionierov Rožňava – obstaranie polytechnickej učebne
  (PDF, 453 kB)
  pdf icon Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Rožňava
  (PDF, 483 kB)
  pdf icon

  Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

  (PDF, 436 kB)
  pdf icon Podpora opatrovateľskej služby v meste Rožňava
  (PDF, 770 kB)
  pdf icon Development of Green action plan for cross-border SMEs
  (PDF, 376 kB)
  pdf icon Projekty a granty" na webe projekt: Zelené obce Slovenska
  (PDF,536 kB)
  pdf icon     Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti mesta Rožňava
  (PDF,453 kB)
  pdf icon Výstavba a rekonštrukcia parkovísk v meste Rožňava
  (PDF,422 kB)
  pdf icon "LIENKA" - Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Rožňava
  (PDF,389 kB)

   

   
   
  Centrálna databáza projektov mesta Rožňava 
   
   
  Podané žiadosti o granty a dotácie, spracované projekty na aktuálne výzvy
   

  PROJEKTY MESTA ROŽŇAVA

  Centrálna databáza projektov mesta Rožňava

  2018

  Grant/
  dotácia
  Názov Výška
  pozadovanej
  dotacie v €
  Výška
  schvalenej
  dotacie v €
  Spolufinancovanie v € Informácie o
  priebehu
  implementácie
  Slovensky zväz I'adového hokeja Obstaranie mechanického zariadenia na čistenie I'adovej plochy pre Zimný štadión v Rožňave 130.530,-     Žiadosť bola stiahnutá
  Slovensky futbalový zväz Podpora rekonstrukcie a výstavby fut. infrastruktúry 34 928,80 34 000 11 334 Žiadosť' bola podporená
  Úrad vlády SR Výmena povrchu na multifunkcnom ihrisku ZŠ Zlatá v Rožňave 15 000 10 500 2 679 Žiadosť' bola podporená
  Úrad vlády SR Detske ihrisko Radost' na Ulici pionierov v Rožňave 10 200 9 500 1 674 Žiadosť' bola podporená
  Operačný program KZP Výdajňa pitnej yody na kreditny odber v Rožňave 5 620,31     Žiadosť bola stiahnutá
  Environmentálny
  fond
  MŠ Ernesta Rótha č.4 Zníženie energetickej náročnosti budov-ROŽŇAVA 170 956   8 998,02 Žiadosť nebola podporená
  Ministerstvo financii -dotácia Modernizácia a dopinenie exterierovych prvkov v mestskom parku v Rožňave na Námestí baníkov, parc. č. 1 13 500 13 500 1 500 V procese schval'ovania
  Ministerstvo vnútra SR Výzva č.Vl P-HaZZ Zmena účelu využitia stavby, spojená so stavebnými úpravami Vytvorenie priestorov pre Dobrovol'ný hasičsky zbor Hasičská zbrojnica 30 000 30 000 1 817,64 Žiadosť' bola podporená
  Environmentálny fond Zakúpenie elektromobilu pre mesto Rožňava 30.000,- 30 000 9.330,- Žiadosť' bola podporená
  Európska komisia WIF14EU 15.000,-     Výzva bola zrušená
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Rekonštrukcia objektov Základnej školy Zoltána Fabryho na ul. Komenského č. 5 Rožňava 134.327,- 134.327,- 23.704,78 Žiadosť' bola podporená
  Prva stavebna
  sporitel'ria
  Úprava okolia bytovych domov na Zakarpatskej 4 až 14 v Rožňave 1.845,- 1 845,-   Žiadosť' bola podporená
  Ministerstvo vnútra SR Bezpečny domov II. 5.930,-     Žiadosť nebola schválená
  OP ĽZ - MV SR Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí v prostredí MRK - MOPS 49.381,47 46.912,40 2.469,07 Žiadosť' bola podporená
  SPOLU:     310 584,40 54 508,49  

  Počet podaných projektov: 14
  Počet chválených projektov: 9

   

  2017

  Grant/
  dotácia
  Názov Výška
  požadovanej
  dotacie v €
  Výška
  schválenej
  dotacie v €
  Spolufinancovanie v € Informácie o
  priebehu
  implementácie
  IROP - Ministerstvo pôdohospodarstva a rozvoja vidieka SR Základna škola Zoltána Fábryho Rožňava — obstaranie polytechnickej učebne 55 451,50 54 423,64 2 864,40 Žiadosť' bola podporená
  IROP - Ministerstvo pôdohospodarstva a rozvoja vidieka SR Základna škola Zlatá ul. 2 Rožňava — jazykova učebňa a učebňa biologie 66 082,- 65 382,56 3 441,19 Žiadosť' bola podporená
  IROP - Ministerstvo pôdohospodarstva a rozvoja vidieka SR ZŠ Ulica pionierov Rožňava — obstaranie polytechnickej učebne 55 527,50  51 631,50 2 717,45 Žiadosť' bola podporená
  IROP - Ministerstvo pôdohospodarstva a rozvoja vidieka SR ZŠ akademika Jura Hronca Rožňava — obstaranie IKT učebne 16 520,50 16 283 857 Žiadosť' bola schválená
  IROP - Ministerstvo pôdohospodarstva a rozvoja vidieka SR Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave 447 492,80 447 492,80 23 552,26 Žiadosť' bola schválená
  OP KZP - Ministerstvo životného prostredia SR Obnova MsU v Rožňave, zvýšenie energetickej efektivnosti verejnej budovy 1 363 391,08 1 354690,50 71 299,50 Žiadosť' bola schválená
  Environmentálny fond Obnova a rekonštrukcia Materskej školy na Štitnickej ul. v Rožňave 159 550,- 120 000 46 576 Žiadosť' bola schválená
  Environmentálny fond Rekonštrukcia objektov Spojenej školy na ul. Komenského č. 5, Rožňava 177 558,-     Žiadosť' bola stiahnutá
  Environmentálny fond Rekonstrukcia Základnej školy Zlatá -Rožňava 189 470,-     Žiadosť' bola stiahnutá
  Slovensky futbalový zvaz Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry 12 630,-     Žiadosť' bola stiahnutá
  Ministerstvo vnútra SR Bezpečný domov 5.582,40 5 500 1 478 Žiadosť' bola schválená
  Úrad vlády SR Detske ihrisko DÚHA 13.000,-     Výzva bola zrušená
  Nadacia EEA Čistota — pol života 1.000 - 1.000 - 0 Žiadosť' bola schválená
  OP L'Z - Ministerstvo vnútra SR Miestna občianska poriadkova služba 95.764,75     Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
  Ministerstvo vnútra SR Aktualizacia projektovej dokumentacie na vystavbu bytov nižšieho štandardu v Rožňave 3.800,- 3 800,- 1 200,- Žiadosť' bola schválená
  Ministerstvo vnútra SR Zmena účelu využitia stavby spojena so stavebnými úpravami — vytvorenie priestorov pre
  dobrovol'ny hasičsky zbor Hasičska zbrojnica
  30.000,-     Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
  Fond na podporu umenia Medzinárodna prehliadka detskjrch folklórnych
  súborov v Rožňave
  6.400,-     Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
  Fond na podporu umenia Eufonia- sut'azna prehliadka súčasnej hudby Gemera 7.600,-     Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
  KSK Rok na Gemeri 3.600,- 3.600,-   Žiadosť' bola schválená
  IROP -
  Ministerstvo
  podohospodarstva
  a rozvoja vidieka
  SR
  Návrh úpravy vnútroblokoveho priestranstva na sidlisku Družba v Rožnave 424.936,76 403 689,92 21 246,84 Žiadosť' bola schválená
  SPOLU:     2 527 493,92 174 232,64  

  Počet podaných projektov: 20
  Počet schválených projektov: 12

   

  2016

  Grant/
  dotácia
  Názov Výška
  požadovanej
  dotácie v €
  Výška
  schválenej
  dotácie v €
  Spolufinancovanie
  v €
  Informácie o
  priebehu
  implementácie
  Ministerstvo vnútra SR-Rada vlády SR pre prevenciu kriminality Rozšírenie monitorovacieho kamerového systému v meste Rožňava III. etapa 18.686,44 10.000,- 9460,90 Žiadosť' o poskytnutie dotacie bola podporena
  Lidl Slovenska republika, v.o.s. Projekt „Lidl detské ihriská" 80.000     Žiadosť' o poskytnutie dotacie nebola podporena
  Nadácia TESCO Zelená pre deti sídliska 1.300     Žiadosť' o poskytnutie dotacie nebola podporena
  Nadácia SLSP Prvý krok pre Vel'ky park      3.500  3 500 0 Žiadosť' o poskytnutie dotacie bola podporena
  Ministerstvo školstva, vedy, výkumu a športu SR Rekonštrucia základnej školy Zlatá Rožňava - Telocvičňa 138.661,46 55.000 26 367 Žiadosť' o poskytnutie dotacie bola podporena
  Ministerstvo vnútra SR -Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Zakúpenie technologického vybavenia na podporu zamestnanosti a
  zamestnatel'nosti v obecnom podniku Mesta Rožňava
  15.000 10.000 7,880 Žiadosť' o poskytnutie dotacie bola podporena
  Environmentálny fond Ochrana prirodzeného druhoveho zloženia ekosystemov na územi mesta Rožňava 26.030 25 145 3.794,10 Žiadosť' o poskytnutie dotacie bola podporena
  Nadácia SLSP Druhý krok pre Vel'ky park 5.000     Žiadosť' o poskytnutie dotacie nebola podporena
  Ministerstvo kultúry SR — Obnovme si svoj dom Ministerstvo kultury SR — Obnovme si svoj dom 13.300,-     Žiadosť nebola podporená
  Nadaáia EKOPOLIS — Zelené oázy 2017 Oáza pre I'udi, I'udia pre oázu 5.000,-     Žiadosť' o poskytnutie dotacie nebola podporena
  Nadácia EKOPOLIS — Zelené oázy 2017 Druhý krok pre Vel'ky park 3.460,17     Žiadosť' poskytnutie dotacie nebola podporena
  Nadácia SPP — Zlepšime SPPoločne Slovensko EUFÓNIA 4.200,-     Žiadosť'' o poskytnutie dotacie nebola podporena
  Implementačná agentúra MPSVaR, OP L'udske zdroje Národny projekt Terénna sociálna práca v obciach I. 93 000 93 000 19 000 Žiadosť'' o NPF podporena
  Implementačna agentúra MPSVaR, OP L'udske zdroje Národny projekt Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na
  komunitnej urovni
  70 400 70 400 15 000 Žiadosť' o NPF podporena
  Projektová dokumentacia na vjazd do priemyselného parku Akcny plan     30000 Žiadosť bola podporená
  Rekonštrukcia a MŠ Spojená škola     48 987 172319  
  SPOLU:     346 032 253 821  

  Počet podanych projektov: 16
  Počet schvalenych projektov: 8 

   

  2015

  Grant/
  dotácia
  Názov Výška
  požadovanej
  dotácie v €
  Výška
  schválenej
  dotácie v €
  Spolufinancovanie
  v €
  Informácie o
  priebehu
  implementácie
  KSK Terra Incognita Z rožňaskej strážnej veze do krajiny nepoznanej 4 000,00     Žiadosť' o poskytnutie dotácie nebola podporená
  Ministerstvo kultúry SR             Obnova mestskej veže na Námesti baníkov 38 v Rožňave, č.UZPF: 462/1  80 789,00      Žiadosť' o poskytnutie dotácie nebola podporená
  Úrad vlády SR pre narodnostne menšiny Voňa leta- tvorivé dielne 10 381,00     Žiadosť' o poskytnutie dotácie nebola podporená
  KSK Rok na Gemeri- 21. rocnik slavnosti zvykov a obyčaji Gemera - Malohontu 3 600,00 3 600 0 Žiadosť' o poskytnutie dotácie bola podporená
  SPP Zlepšime sppoločne Slovesnko Oáza oddychu DRUŽBA 6 000,00     Žiadosť' o poskytnutie dotácie nebola podporená
  Grantovy program BAUMIT pre aktivnych I'udi Malý krok pre Vel'ky park 800     Žiadosť' o poskytnutie dotácie nebola podporená
  Nadácia TESCO Zelena aleja 3000,00     Žiadosť' o poskytnutie dotácie nebola podporená
  Ministerstvo vnútra SR Rozširenie a modernizácia mestskeho MKS v meste Rožňava II. 26 424,00 7 904 4 316 Žiadosť' o poskytnutie dotácie bola podporená
  Ministerstvo financii SR Zariadenie pre osobnu hygienu deti v MŠ Štitnicka Rožňava 13 500,00 13 500 1 562 Žiadosť' o poskytnutie dotácie bola podporená
  Enviromentálny fond Rekonštrukcia ZŠ Zlatá - Rožňava 199.442     Žiadosť' o poskytnutie dotácie nebola podporená
  Enviromentálny fond Obnova a rekonstrukca MŠ na Štitnickej ul. v Rožňave 174.400 171.148 21.255 Žiadosť' o poskytnutie dotácie bola podporená
  Enviromentálny fond Rekonstrukcia MŠ na ul. Vajanskeho v Rožňave 200.000, 00     Žiadosť nebola podporená
  Úrad vlády SR Oprava zimneho štadióna 40 000,00 40 000 9 994 Žiadosť' o poskytnutie dotácie bola podporená
  Ministerstvo kultúry SR - Obnovme si svoj dom Obnova mestskej veže na Námestí banikov v Rožňave 53 095,00 15.000 52.405 Žiadosť' o poskytnutie dotácie bola podporená
  SPOLU:     251152 89.532  

  Počet podaných projektov: 14
  Počet schválených projektov: 6

   

  2014

  Grant/

  dotácia

  Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € Informácie o priebehu implementácie
  Environmentálny fond Rekonštrukcia ZŠ Zlatá 126 898,26     Žiadosť' o poskytnutie dotácie nebola podporená
  Environmentálny fond Obnova a rekonštrukcia MŠ na Štítnickej ulici v Rožňave 182 242,30     Žiadosť' o poskytnutie dotácie nebola podporená
  Ministerstvo vnútra SR-Rada vlády SR pre prevenciu kriminality Mestský kamerový systém 64 678,51    16 169,63 Žiadosť' o poskytnutie dotácie bola podporená
  Ministerstvo vnútra SR Dobudovanie  areálu DDI a opatrenia situačnej prevencie v nehodových úsekoch v meste Rožňava 91 150     Žiadosť' o poskytnutie dotácie nebola podporená
  Ministerstvo vnútra SR Rekonštrukcia materskej školy na Ulici krátkej v Rožňave 25 000     Žiadosť' o poskytnutie dotácie nebola podporená
  SPOLU:   489 969,07   16 169,63  

   

  rok  2013

  Grant/

  dotácia

  Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € Informácie o priebehu implementácie
  Ministerstvo kultúry Dotácie 2013 - Kultúra znevýhod. skupín obyvateľstva Spolu za kultúrou 7 185   360 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
  Karpatská nadácia - Spoločne pre región Bezpečne na cestách 3 300   330 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
  Nadačný fond TESCO - Tesco pre zdravšie mestá Detské ihrisko LABYRINT 4 000   0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
  Zlepšime SPPoločne Slovensko Oáza oddychu 8 000   0 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
  Nadácia O2 Think Big Srdce pre Zónu M 2 000   0 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
  Nadácia Pontis-SLSP
  Obce bližšie k Vám
  Leto v meste 8 205   0 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
  Vyšehradský fond- Small grant- Malý grant Kultúrna jeseň- Cultural autumn 3 590   1 600 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
  SPOLU:   36 280   2 290  

   

  rok   2 0 1 2

  Grant/

  dotácia

  Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € Informácie o priebehu implementácie
  MŠVVaŠ SR Revital. MŠ Kyjevská Z rozprávky do rozprávky 3 135   165 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
  MŠVVaŠ SR Revital. MŠ E. Rótha Vymeň prácu za hru 3 131,70 3 131,70 165 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
  MŠVVaŠ SR Revital. ZŠ pionierov 1 Cestou k prírode - enviro 2012 2 400 2 400 400 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
  Terra Incognita - KSK Mestská pivnica - zastávka na Európskej železnej ceste 14 803,55 14 803,55 1 644,84 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
  Nadácia ORANGE Dva svety 1 398 1 398 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
  Európa pre občanov Spolu v Európe 7 000 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
  Višegradský fond Jammin Multicultural fest 5 974 0 2 710 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
  Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis Spolu za mesto 4 000 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
  Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis Oddychová zóna 3 999,90 0 1 000 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
  Nadácia SOCIA Pomoc seniorom odkázaným na pomôcky 2 498 1 100 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
  Úrad vlády SR Komunitné centrum - THAN 27  390   1 404 V procese schvaľovania
  Nadácia SPP Svätojánska noc 2 000 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená

  Tu sa mi páči, tu chceme žiť

  BAUMIT pre aktívnych ľudí

  Krajšia Rožňava 1 200 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
  Nadácia SPP Program MUNICIPALITY Rožňava na kolesách 12 000 12 000 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
  SPOLU:   87 730,15 34 833,25 7 488,84  

   

  rok  2 0 1 1
   

  Grant/

  dotácia

  Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € Informácie o priebehu implementácie
  Úrad vlády SR JA-TY-MY-VY v prevencii závislostí III. 15 111 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
  Úrad vlády SR Perly Gemera 3 626,15 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
  Úrad vlády SR Tvorivé dielne rómskeho klubu 19 236,80 4 000 250 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
  Úrad vlády SR Riešenie protipovodňových opatrení 20 000 20 000 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
  Úrad vlády SR Komunité centrum Rómov 25 170 5 000 250 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
  MPSVaR SR Dotácia na podporu rozvoja soc. služieb 1 720 0 193 V procese schvaľovania
  ObÚ Košice Starostlivosť o vojnové hroby 309, 74 309, 74 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
  KSK Mlyn 2 000 2 000 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
  Karpatská nadácia Aj my sme mesto 5 293 0 768 V procese schvaľovania
  Envirofond Rekonštrukcia ZŠ Z. Fábryho Rožňava 223 716, 36 0 11 774, 55 V procese schvaľovania
  Nadácia SPP - program Municipality Výstavba detského ihriska Ostrov pokladov 12 000 12 000 1 545 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
  Európska komisia IC Europe Direct Rožňava 11 200 11 200 11 300 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
  MDVaRR SR Organizácia destinačného manažmentu 4 000 2 000 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
  Rada vlády SR pre prev. krim. Šanca na zmenu 14 984 0 3 746 V procese schvaľovania
  Ministerstvo kultúry SR Tvorme spoločne 2 992, 50 0 157, 50 V procese schvaľovania
  Ministerstvo kultúry SR Aj my sme tvoriví 9 310 0 490 V procese schvaľovania
  ObÚ Košice Rekonštrukcia pamätníka 15 480 0 3 876, 20 V procese schvaľovania
  SPOLU:   386 150 56 510 34 350  

   

   

  rok  2 0 1 0
   

  Grant/

  dotácia

  Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € spolu v € Informácie o priebehu implementácie
  Úrad vlády SR Rožňavské májové kult.-šport. dni 7 190 0 0 0 žiadosť o poskytnutie dotácie bola zamietnutá
  Úrad vlády SR Viacúčelové ihrisko 39832,70 39799,92 16592,14 56424,84 Projekt ukončený, 31.7.2010 odoslané finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu
  MVaRR SR ROP, Infraštr. vzdelávania Rekonštrukcia modernizácia ZŠ - Ul. pionierov v Rožňave 1360231,01 1360231,01 71591,11 1431822,12 Dňa 04.02.2009 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP.
  Dňa 28.07.2009 podpísaná zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác.
  Slávnostné odovzdanie staveniska 07/2009.
  18.3.2010 schválená 1 ŽOP.
  14.4.2010 podaná 1 Monitorovacia správa.
  02.06.2010 schválená 2 ŽOP.
  21.07.2010 podaná 3 ŽOP.
  MVaRR SR ROP, Regenrácia sídiel Rekonštrukcia Nám. baníkov a Šafárikovej ul. 1576971,27 1576971,27 82998,49 1659969,76 Dňa 11.3.2010 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP.
  Dňa 1.6.2010 podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP č.131/2010.
  V súčasnosti prebieha proces VO.
  MVARR SR ROP, Infraštr. vzdelávania Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ JUH 991568,39 991568,39 52187,82 1043756,21 Dňa 15.3.2010 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP.
  Dňa 27.5.2010 ukončený proces kontroly VO, podpísaná zmluva s dodávateľom stavebných prác.
  Dňa 10.06.2010 slávnostné odovzdanie staveniska.
  HU-SK CBC Programme Propagácia Slovenského a Aggteleckého krasu ako turist. destinácie 104400,31 104400,31 5842,89 110243,20 Implementácia projektu od 1.10.2009 do 15.9.2010
  Úrad vlády SR Ja, Ty, My, Vy v prevencii závislostí II. 37298 25298 1360 26658 Uznesením MZ č.203/2010 zo dňa 22.7.2010 bolo schválené
  vytvorenie viacúčelového strediska pre mladých ľudí - Zóna M
  na Nádvorí Radnice za spoluúčasti CVČ.
  Obvodný úrad Košice Rozšírenie mestského kamerového minitorovacieho systému Rožňava - Vargove pole 30189,02 14500 23236,28 37736,28 Dňa 17.6.2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie
  zo štátneho rozpočtu SR na rok 2010 na zabezpečenie úloh
  prevencie kriminality.
  MZ v Rožňave dňa 01.07.2010 prijalo uznesenie č. 190/2010
  na základe ktorého schválilo pôvodný rozpočet projektu
  na umiestnenie dvoch kamier a zabezpečiť
  spolufinancovanie proejktu vo výške 23 236,28€.
  V súčasnosti prebieha proces VO na dodávku zariadení a prác.
  MVaRR SR, ROP, 3 Posilnenie potencionálu regiónov a infraštr. CR Rožňava - mesto s výhľadom 237500   12500 250000 Žiadosť o NFP v procese rozhodovania

   

  rok  2 0 0 9

   

  Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
  25. 2. 2009 MK SR Hosťovanie národnostn. divadla v Rožňave ok áno 1 967 € 1 000 €
    HU-SK CBS Programme Propagácia Slovenského krasu a Aggteleckého Krasu ako turistickej destinácie ok áno 231 361 € 231 361 €
    HU-SK CBS Spolu v Európe ok áno 71 769 € 71 769 €
    ŠFRB 3x30 bj. Družba V,VI,VII     3 281 237,25 €  
    MVaRR SR 3x30 bj. Družba V,VI, VII     1 135 754,07 € 1 135 754,07 € 
    Nenávratný príspevok 3x30 bj. Družba V, VI, VII     20 370 € 20 370 € 
    Vlastné zdroje 3x30 bj. Družba V, VI, VII     105 654,96 € 105 654,96 € 
    SPOLU 3x30 bj. Družba V, VI, VII áno áno 4 543 017,00 € 4 543 017,00 € 
    Rada vlády SR pr prevenciu krimin. Rozšírenie kamerového systému v meste Rožňava áno áno 24 517,89 € 20 000 €
    Medzinár. višegr. fond Medzin. súťaž v spoloč. tancoch áno nie 4 000 € 0
    Ministerstvo školstva SR Elektronizácia a revital. MŠ áno nie 3 232 €  
    Ministerstvo školstva SR Zdravie na školách áno nie 3 248 €  
    Ministerstvo kultúry SR Tradičné remeslá Gemera áno áno 6 150 € 800 €
    Úrad vlády SR Reprezentačná publikácia mesta Rožňava áno áno 9 958,18 €  7 000 €
    Úrad vlády SR II. májové kult.-šport. dni áno áno 9 540 €  7 440 €
  15. 4. 2009 ÚPSVaR Aktivačná činnosť áno áno 12 330 € 10 230 €
  24. 4. 2009 ÚPSVaR Aktivačná činnosť áno áno 510 € 510 €
  24. 4. 2009 ÚPSVaR Zriadenie chránených pracovísk áno áno 44 170 € 44 170 €
    Úrad vlády SR Ja, ty, my, vy v prevencii áno áno 13 173 € 9 323 €
    Internacional Visegrad fund Mlyn áno nie 3 928 € 0
    MV a RR SR Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ JUH áno áno 1 043 756,21 € 1 043 756,21 €
    MVaRR SR Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Štítnická áno nie 407 001,44 € 0
    MVaRR SR Rekonštrukcia Nám. baníkov a Šafárikovej ul. v Rožňave áno odp. na schválenie 1 659 969,76 € 0
    MPSVaR - sekcia riadenia ESF GEMER - zvýšenie kvality práce áno ? 177 982 €  
  Spracovala:  Ing. E. Petruchová, 31. 12. 2009

   


  rok  2 0 0 8
  Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
  26. 11. 2007 MK Živá kultúra Dvor remesiel Rožňava 2008 ok nie 215 000, 00
  (6 638,78 €)
  0, 00
  26. 11. 2007 MK Živá kultúra Dvor remesiel Rožňava 2008

   

  ok áno 200 000, 00
  (6 638,78 €)
  60 000, 00
  (1 991,64 €)
  26. 11. 2007 MK SR Živá kultúra

   

  Menšinová kultúra bez prekážok ok áno 192 000, 00
  (6 3737,23 €)
  15 000, 00
  (497,91 €)
  1. 2. 2008 ŠFRB, MVaRR SR Družba III, IV ok áno 24 581 000, 00
  (815 939,72 €)

   

  24 581
  000, 00
  (815 939,72 €)

  DVOR  REMESIEL (Rožňavský jarmok 2008)

   

   

   

  Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
  29. 2 2008 Nadácia Pontis

   


   
  Detský mobiliár ok áno 200 000, 00
  (6 638,78 €)
   
  130 000, 00
  (4 315,21 €)
  1. 3. 2008 KSK Mlyn - medzinár. soch. sympózium ok
   
  áno 155 000, 00
  (5 145,06 €)

   

  155 000, 00
  (5 145,06 €)
   
  31. 3. 2008 FSR

   

  Terénna sociálna práca v meste Rožňava ok áno 4 309 000, 00
  (143 032,60 €)
   
  4 052 783, 60
  (134 527,77 €)
  31. 3. 2008 MF SR Materská škôlka ok nie 700 000, 00
  (23 235,74 €)
  0,-

   

  DETSKÝ MOBILIÁR

   

   

  Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
  5. 5. 2008 Úrad vlády SR

   

  Rožňavské májové kult.-šport. dni ok áno 200 000, 00
  (6 638,78 €)
  200 000, 00
  (6 638,78 €)
  26. 5. 2008 ROP - infrašktruktúra školstva ZŠ ak. J. Hronca ok nie 38 715 511, 43
  (1 285 119,55 €)

   

  0,-
  30. 5. 2008 MZV SR - Slovak Aid Infraštruktúra pre Bajsa

   

  ok nie 7 000 000, 00
  (232 357,43 €)
  0,00

   KULTÚRNO-TURISTICKO-ŠPORTOVÉ MÁJOVÉ DNI 2008

   

   

  Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
  6. 6. 2008 MVaRR SR - Únia Slanej a Rimavy

   

  Rozvoj partnerských vzťahov ok áno 300 000, 00
  (9 958,18 €)
  248 279, 00
  (8 241,35 €)
  29. 7. 2008 Nadácia Ekopolis Greenways - Rožňava na kolesách ok nie 200 000, 00
  (6 638,78 €)

   

  0, 00

   

  Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
  20. 8. 2008 ROP - Infraštruktúra školstva ZŠ - Ul. Pionierov ok áno 43 746 890, 41
  (1 452 130,73 €)

   

   43 746 890,41 Sk
  1 452 130,73 €
  29. 9. 2008 Európska komisia Informačné centrum EUROPE DIRECT

   

  ok áno 686 872, 80
  (22 800,00 €)
   22 000,- €
  10. 10. 2008 ROP - Infraštruktúra školstva ZŠ - Ul. Komenského č. 5

   

  ok nie 13 957 019, 98
  (463 288,16 €)
  0,-
  12. 11. 2008 International Visegrad Fund Medzin.súťaž v spol.tanci - 17.ročník ok nie 120504,00 (4000,00 €) 0,-
  12. 11. 2008 Ministertsvo kultúry SR Tradičné remeslá Gemera ok áno 185250,00 (6149,17 €) 800 €
  18. 11. 2008 Úrad vlády SR Podpora činnosti spoločnosti priateľov MFK ok nie 300 000,00
  (9958,18 €)
   0,-
  30. 11. 2008 Nadácia Ekopolis - Zelené oázy Riešenie verejnej zelene - JUH, Edelényska ul. ok nie 150 000,00
  (4979,09 €)
  0,-
  15. 12. 2008 HU-SK CBC Programme Spolu v Európe ok áno 71 769,00 -€  64 858 €

  Spracovala:  Ing. Eva Petruchová, 16. 2. 2009


  rok  2 0 0 7

  KONTAKT:


  Zoznam fyzických a právnických osôb Rožňavy (podnikajúci) -  (výber z databázy) nájdete: TU

   

  „Oprava rozperných oblúkov nad mestskými uličkami“

  „Spolupráca partnerských miest v Európe“

  „Viacúčelové ihriská“

  „Vzdelávanie zamestnancov verejnej správy Mesta Rožňava" 

  "Priemyselná zóna Rožňava"

   

  Dotácia zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu s názvom

  „Oprava rozperných oblúkov nad mestskými uličkami“.

  Výška dotácie: 65 000,- Sk.

  Žiadateľ mesto Rožňava

  Začiatok realizácie projektu september 2007.

  Ukončenie projektu do 31.12.2007.

  fotogaléria

   

     
     
     
     
     


  Projekt zameraný na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce – konferencia

  „Spolupráca partnerských miest v Európe“

  uskutočnená v dňoch 7. a 8.9.2007 v Kongresovom centre v Rožňave.

  Projekt bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom systému euroregionálnych aktivít Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Úniou Slanej a Rimavy.

  Výška dotácie: 264 993,- Sk.


  Žiadateľ: Únia Slanej a Rimavy

  Realizátor projektu: Mesto Rožňava

  fotogaléria

   


  Nenávratný finančný príspevok programu rozvoja športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení s názvom

  „Viacúčelové ihriská“

  poskytnutý Úradom vlády SR a Nadáciou SPP. Výška príspevku: 1 000 000,- Sk.

  Žiadateľ: Mesto Rožňava

  Začiatok realizácie: september 2007.

  Ukončenie projektu do 20.10.2007.

  Slávnostné otvorenie Viacúčelového ihriska s umelou trávou...stiahnuť...

  fotogaléria

   


  Finančný príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov poskytnutý Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave na projekt „Vzdelávanie zamestnancov verejnej správy Mesta Rožňava“ v rámci Národného projektu XI.

  Výška príspevku: 1 259 280,- Sk.

  Žiadateľ: Mesto Rožňava

  Začiatok realizácie projektu:

  Kurz Anglický jazyk pre začiatočníkov 24.09.2007

  Kurz Informačné a komunikačné technológie 02.10.2007

  Kurz Komunikácia s klientom 01.10.2007


  Ukončenie projektu do 31.12.2007.

  Do projektu vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov sa zapojí 54 administratívnych zamestnancov verejnej správy Mesta Rožňava.

  Fotogaléria

     

  Záverečný workshop - Odovzdávanie certifikátov