Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    
 

Projekty a granty

PROJEKTY MESTA ROŽŇAVA

 

pdf icon Obnova MsÚ v Rožňave, zvýšenie energetickej efektívnosti verejnej budovy
(PDF, 500 kB)
pdf icon

Cyklochodník Rožňava

(PDF, 396 kB)
pdf icon Rekonštrukcia materskej školy na ul. Vajanského v Rožňave
(PDF, 448 kB)
pdf icon Modernizácia a rekonštrukcia autobusových zastávok v meste Rožňava
(PDF, 215 kB)
pdf icon ZŠ akademika Jura Hronca Rožňava - obstaranie IKT učebne
(PDF, 437 kB)
pdf icon Návrh úpravy vnútroblokového priestranstva na sídlisku Družba v Rožňave
(PDF, 572 kB)
pdf icon Prestupné bývanie v meste Rožňava
(PDF, 107 kB)
pdf icon Základná škola Zlatá ul.2 Rožňava – jazyková učebňa a učebňa biológie
(PDF, 530 kB)
pdf icon Základná škola Zoltána Fábryho Rožňava – obstaranie polytechnickej učebne
(PDF, 624 kB)
pdf icon ZŠ Ulica pionierov Rožňava – obstaranie
polytechnickej učebne
(PDF, 453 kB)
pdf icon Zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v meste Rožňava
(PDF, 483 kB)
pdf icon

Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni

(PDF, 436 kB)
 
 
 
Centrálna databáza projektov mesta Rožňava 
 
pdf icon Databáza projektov
 
Podané žiadosti o granty a dotácie, spracované projekty na aktuálne výzvy
 
2014
 

PROJEKTY MESTA ROŽŇAVA

Centrálna databáza projektov mesta Rožňava 

Grant/

dotácia

Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € Informácie o priebehu implementácie
Environmentálny fond Rekonštrukcia ZŠ Zlatá 126 898,26   6 678,86 V procese schvaľovania
Environmentálny fond Obnova a rekonštrukcia MŠ na Štítnickej ulici v Rožňave 182 242,30   9 591,70 V procese schvaľovania
Ministerstvo vnútra SR-Rada vlády SR pre prevenciu kriminality Mestský kamerový systém 64 678,51    16 169,63 V procese schvaľovania
Ministerstvo vnútra SR Dobudovanie  areálu DDI a opatrenia situačnej prevencie v nehodových úsekoch v meste Rožňava 91 150   4 800 V procese schvaľovania
Ministerstvo vnútra SR Rekonštrukcia materskej školy na Ulici krátkej v Rožňave 25 000   4 123,25 V procese schvaľovania
SPOLU:   489 969,07   41 363,44  

 

rok  2013

Grant/

dotácia

Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € Informácie o priebehu implementácie
Ministerstvo kultúry Dotácie 2013 - Kultúra znevýhod. skupín obyvateľstva Spolu za kultúrou 7 185   360 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Karpatská nadácia - Spoločne pre región Bezpečne na cestách 3 300   330 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Nadačný fond TESCO - Tesco pre zdravšie mestá Detské ihrisko LABYRINT 4 000   0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Zlepšime SPPoločne Slovensko Oáza oddychu 8 000   0 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Nadácia O2 Think Big Srdce pre Zónu M 2 000   0 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Nadácia Pontis-SLSP
Obce bližšie k Vám
Leto v meste 8 205   0 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Vyšehradský fond- Small grant- Malý grant Kultúrna jeseň- Cultural autumn 3 590   1 600 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
SPOLU:   36 280   2 290  

 

rok   2 0 1 2

Grant/

dotácia

Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € Informácie o priebehu implementácie
MŠVVaŠ SR Revital. MŠ Kyjevská Z rozprávky do rozprávky 3 135   165 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
MŠVVaŠ SR Revital. MŠ E. Rótha Vymeň prácu za hru 3 131,70 3 131,70 165 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
MŠVVaŠ SR Revital. ZŠ pionierov 1 Cestou k prírode - enviro 2012 2 400 2 400 400 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
Terra Incognita - KSK Mestská pivnica - zastávka na Európskej železnej ceste 14 803,55 14 803,55 1 644,84 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
Nadácia ORANGE Dva svety 1 398 1 398 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
Európa pre občanov Spolu v Európe 7 000 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Višegradský fond Jammin Multicultural fest 5 974 0 2 710 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis Spolu za mesto 4 000 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Nadačný fond TESCO pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis Oddychová zóna 3 999,90 0 1 000 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Nadácia SOCIA Pomoc seniorom odkázaným na pomôcky 2 498 1 100 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
Úrad vlády SR Komunitné centrum - THAN 27  390   1 404 V procese schvaľovania
Nadácia SPP Svätojánska noc 2 000 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená

Tu sa mi páči, tu chceme žiť

BAUMIT pre aktívnych ľudí

Krajšia Rožňava 1 200 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  nebola podporená
Nadácia SPP Program MUNICIPALITY Rožňava na kolesách 12 000 12 000 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
SPOLU:   87 730,15 34 833,25 7 488,84  

 

rok  2 0 1 1
 

Grant/

dotácia

Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € Informácie o priebehu implementácie
Úrad vlády SR JA-TY-MY-VY v prevencii závislostí III. 15 111 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Úrad vlády SR Perly Gemera 3 626,15 0 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie nebola podporená
Úrad vlády SR Tvorivé dielne rómskeho klubu 19 236,80 4 000 250 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
Úrad vlády SR Riešenie protipovodňových opatrení 20 000 20 000 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie bola podporená
Úrad vlády SR Komunité centrum Rómov 25 170 5 000 250 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
MPSVaR SR Dotácia na podporu rozvoja soc. služieb 1 720 0 193 V procese schvaľovania
ObÚ Košice Starostlivosť o vojnové hroby 309, 74 309, 74 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
KSK Mlyn 2 000 2 000 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
Karpatská nadácia Aj my sme mesto 5 293 0 768 V procese schvaľovania
Envirofond Rekonštrukcia ZŠ Z. Fábryho Rožňava 223 716, 36 0 11 774, 55 V procese schvaľovania
Nadácia SPP - program Municipality Výstavba detského ihriska Ostrov pokladov 12 000 12 000 1 545 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
Európska komisia IC Europe Direct Rožňava 11 200 11 200 11 300 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
MDVaRR SR Organizácia destinačného manažmentu 4 000 2 000 0 Žiadosť o poskytnutie dotácie  bola podporená
Rada vlády SR pre prev. krim. Šanca na zmenu 14 984 0 3 746 V procese schvaľovania
Ministerstvo kultúry SR Tvorme spoločne 2 992, 50 0 157, 50 V procese schvaľovania
Ministerstvo kultúry SR Aj my sme tvoriví 9 310 0 490 V procese schvaľovania
ObÚ Košice Rekonštrukcia pamätníka 15 480 0 3 876, 20 V procese schvaľovania
SPOLU:   386 150 56 510 34 350  

 

 

rok  2 0 1 0
 

Grant/

dotácia

Názov Výška požadovanej dotácie v € Výška schválenej dotácie v € spolufinan-covanie v € spolu v € Informácie o priebehu implementácie
Úrad vlády SR Rožňavské májové kult.-šport. dni 7 190 0 0 0 žiadosť o poskytnutie dotácie bola zamietnutá
Úrad vlády SR Viacúčelové ihrisko 39832,70 39799,92 16592,14 56424,84 Projekt ukončený, 31.7.2010 odoslané finančné vyúčtovanie a vecné vyhodnotenie projektu
MVaRR SR ROP, Infraštr. vzdelávania Rekonštrukcia modernizácia ZŠ - Ul. pionierov v Rožňave 1360231,01 1360231,01 71591,11 1431822,12 Dňa 04.02.2009 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP.
Dňa 28.07.2009 podpísaná zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác.
Slávnostné odovzdanie staveniska 07/2009.
18.3.2010 schválená 1 ŽOP.
14.4.2010 podaná 1 Monitorovacia správa.
02.06.2010 schválená 2 ŽOP.
21.07.2010 podaná 3 ŽOP.
MVaRR SR ROP, Regenrácia sídiel Rekonštrukcia Nám. baníkov a Šafárikovej ul. 1576971,27 1576971,27 82998,49 1659969,76 Dňa 11.3.2010 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP.
Dňa 1.6.2010 podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP č.131/2010.
V súčasnosti prebieha proces VO.
MVARR SR ROP, Infraštr. vzdelávania Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ JUH 991568,39 991568,39 52187,82 1043756,21 Dňa 15.3.2010 doručené rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP.
Dňa 27.5.2010 ukončený proces kontroly VO, podpísaná zmluva s dodávateľom stavebných prác.
Dňa 10.06.2010 slávnostné odovzdanie staveniska.
HU-SK CBC Programme Propagácia Slovenského a Aggteleckého krasu ako turist. destinácie 104400,31 104400,31 5842,89 110243,20 Implementácia projektu od 1.10.2009 do 15.9.2010
Úrad vlády SR Ja, Ty, My, Vy v prevencii závislostí II. 37298 25298 1360 26658 Uznesením MZ č.203/2010 zo dňa 22.7.2010 bolo schválené
vytvorenie viacúčelového strediska pre mladých ľudí - Zóna M
na Nádvorí Radnice za spoluúčasti CVČ.
Obvodný úrad Košice Rozšírenie mestského kamerového minitorovacieho systému Rožňava - Vargove pole 30189,02 14500 23236,28 37736,28 Dňa 17.6.2010 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie
zo štátneho rozpočtu SR na rok 2010 na zabezpečenie úloh
prevencie kriminality.
MZ v Rožňave dňa 01.07.2010 prijalo uznesenie č. 190/2010
na základe ktorého schválilo pôvodný rozpočet projektu
na umiestnenie dvoch kamier a zabezpečiť
spolufinancovanie proejktu vo výške 23 236,28€.
V súčasnosti prebieha proces VO na dodávku zariadení a prác.
MVaRR SR, ROP, 3 Posilnenie potencionálu regiónov a infraštr. CR Rožňava - mesto s výhľadom 237500   12500 250000 Žiadosť o NFP v procese rozhodovania

 

rok  2 0 0 9

 

Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
25. 2. 2009 MK SR Hosťovanie národnostn. divadla v Rožňave
 
ok áno 1 967 € 1 000 €
  HU-SK CBS Programme Propagácia Slovenského krasu a Aggteleckého Krasu ako turistickej destinácie ok áno 231 361 € 231 361 €
  HU-SK CBS Spolu v Európe ok áno 71 769 € 71 769 €
  ŠFRB 3x30 bj. Družba V,VI,VII     3 281 237,25 €  
  MVaRR SR 3x30 bj. Družba V,VI, VII     1 135 754,07 € 1 135 754,07 € 
  Nenávratný príspevok 3x30 bj. Družba V, VI, VII     20 370 € 20 370 € 
  Vlastné zdroje 3x30 bj. Družba V, VI, VII     105 654,96 € 105 654,96 € 
  SPOLU 3x30 bj. Družba V, VI, VII áno áno 4 543 017,00 € 4 543 017,00 € 
  Rada vlády SR pr prevenciu krimin. Rozšírenie kamerového systému v meste Rožňava áno áno 24 517,89 € 20 000 €
  Medzinár. višegr. fond Medzin. súťaž v spoloč. tancoch áno nie 4 000 € 0
  Ministerstvo školstva SR Elektronizácia a revital. MŠ áno nie 3 232 €  
  Ministerstvo školstva SR Zdravie na školách áno nie 3 248 €  
  Ministerstvo kultúry SR Tradičné remeslá Gemera áno áno 6 150 € 800 €
  Úrad vlády SR Reprezentačná publikácia mesta Rožňava áno áno 9 958,18 €  7 000 €
  Úrad vlády SR II. májové kult.-šport. dni áno áno 9 540 €  7 440 €
15. 4. 2009 ÚPSVaR Aktivačná činnosť áno áno 12 330 € 10 230 €
24. 4. 2009 ÚPSVaR Aktivačná činnosť áno áno 510 € 510 €
24. 4. 2009 ÚPSVaR Zriadenie chránených pracovísk áno áno 44 170 € 44 170 €
  Úrad vlády SR Ja, ty, my, vy v prevencii áno áno 13 173 € 9 323 €
  Internacional Visegrad fund Mlyn áno nie 3 928 € 0
  MV a RR SR Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ JUH áno áno 1 043 756,21 € 1 043 756,21 €
  MVaRR SR Rekonštrukcia a modernizácia MŠ Štítnická áno nie 407 001,44 € 0
  MVaRR SR Rekonštrukcia Nám. baníkov a Šafárikovej ul. v Rožňave áno odp. na schválenie 1 659 969,76 € 0
  MPSVaR - sekcia riadenia ESF GEMER - zvýšenie kvality práce áno ? 177 982 €  
Spracovala:  Ing. E. Petruchová, 31. 12. 2009

 


rok  2 0 0 8
Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
26. 11. 2007 MK Živá kultúra Dvor remesiel Rožňava 2008 ok nie 215 000, 00
(6 638,78 €)
0, 00
26. 11. 2007 MK Živá kultúra Dvor remesiel Rožňava 2008

 

ok áno 200 000, 00
(6 638,78 €)
60 000, 00
(1 991,64 €)
26. 11. 2007 MK SR Živá kultúra

 

Menšinová kultúra bez prekážok ok áno 192 000, 00
(6 3737,23 €)
15 000, 00
(497,91 €)
1. 2. 2008 ŠFRB, MVaRR SR Družba III, IV ok áno 24 581 000, 00
(815 939,72 €)

 

24 581
000, 00
(815 939,72 €)

DVOR  REMESIEL (Rožňavský jarmok 2008)

 

 

 

Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
29. 2 2008 Nadácia Pontis

 


 
Detský mobiliár ok áno 200 000, 00
(6 638,78 €)
 
130 000, 00
(4 315,21 €)
1. 3. 2008 KSK Mlyn - medzinár. soch. sympózium ok
 
áno 155 000, 00
(5 145,06 €)

 

155 000, 00
(5 145,06 €)
 
31. 3. 2008 FSR

 

Terénna sociálna práca v meste Rožňava ok áno 4 309 000, 00
(143 032,60 €)
 
4 052 783, 60
(134 527,77 €)
31. 3. 2008 MF SR Materská škôlka ok nie 700 000, 00
(23 235,74 €)
0,-

 

DETSKÝ MOBILIÁR

 

 

Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
5. 5. 2008 Úrad vlády SR

 

Rožňavské májové kult.-šport. dni ok áno 200 000, 00
(6 638,78 €)
200 000, 00
(6 638,78 €)
26. 5. 2008 ROP - infrašktruktúra školstva ZŠ ak. J. Hronca ok nie 38 715 511, 43
(1 285 119,55 €)

 

0,-
30. 5. 2008 MZV SR - Slovak Aid Infraštruktúra pre Bajsa

 

ok nie 7 000 000, 00
(232 357,43 €)
0,00

 KULTÚRNO-TURISTICKO-ŠPORTOVÉ MÁJOVÉ DNI 2008

 

 

Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
6. 6. 2008 MVaRR SR - Únia Slanej a Rimavy

 

Rozvoj partnerských vzťahov ok áno 300 000, 00
(9 958,18 €)
248 279, 00
(8 241,35 €)
29. 7. 2008 Nadácia Ekopolis Greenways - Rožňava na kolesách ok nie 200 000, 00
(6 638,78 €)

 

0, 00

 

ROZVOJ PARTNERSKÝCH VZŤAHOV  (GEMER EXPO 2008)
 
Dátum Grant/dotácia Názov Podané Schválené Výška požadovanej dotácie Výška schválenej dotácie
20. 8. 2008 ROP - Infraštruktúra školstva ZŠ - Ul. Pionierov ok áno 43 746 890, 41
(1 452 130,73 €)

 

 43 746 890,41 Sk
1 452 130,73 €
29. 9. 2008 Európska komisia Informačné centrum EUROPE DIRECT

 

ok áno 686 872, 80
(22 800,00 €)
 22 000,- €
10. 10. 2008 ROP - Infraštruktúra školstva ZŠ - Ul. Komenského č. 5

 

ok nie 13 957 019, 98
(463 288,16 €)
0,-
12. 11. 2008 International Visegrad Fund Medzin.súťaž v spol.tanci - 17.ročník ok nie 120504,00 (4000,00 €) 0,-
12. 11. 2008 Ministertsvo kultúry SR Tradičné remeslá Gemera ok áno 185250,00 (6149,17 €) 800 €
18. 11. 2008 Úrad vlády SR Podpora činnosti spoločnosti priateľov MFK ok nie 300 000,00
(9958,18 €)
 0,-
30. 11. 2008 Nadácia Ekopolis - Zelené oázy Riešenie verejnej zelene - JUH, Edelényska ul. ok nie 150 000,00
(4979,09 €)
0,-
15. 12. 2008 HU-SK CBC Programme Spolu v Európe ok áno 71 769,00 -€  64 858 €

Spracovala:  Ing. Eva Petruchová, 16. 2. 2009


rok  2 0 0 7

KONTAKT:

Odbor regionálneho rozvoja

Ing. Eva Petruchová,eva.petruchova@roznava.sk
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie č. dv. 415
tel: 058 / 7773 214

Bc. Tímea Bodnárová
Mestský úrad, Šafárikova 29, IV. poschodie č. dv. 415,
tel: 058 / 7773 213

Zoznam fyzických a právnických osôb Rožňavy (podnikajúci) -  (výber z databázy) nájdete: TU

 

„Oprava rozperných oblúkov nad mestskými uličkami“

„Spolupráca partnerských miest v Európe“

„Viacúčelové ihriská“

„Vzdelávanie zamestnancov verejnej správy Mesta Rožňava" 

"Priemyselná zóna Rožňava"

 

Dotácia zo štátneho rozpočtu Ministerstva kultúry SR na realizáciu projektu s názvom

„Oprava rozperných oblúkov nad mestskými uličkami“.

Výška dotácie: 65 000,- Sk.

Žiadateľ mesto Rožňava

Začiatok realizácie projektu september 2007.

Ukončenie projektu do 31.12.2007.

fotogaléria

 

   
   
   
   
   


Projekt zameraný na zintenzívnenie cezhraničnej spolupráce – konferencia

„Spolupráca partnerských miest v Európe“

uskutočnená v dňoch 7. a 8.9.2007 v Kongresovom centre v Rožňave.

Projekt bol spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu prostredníctvom systému euroregionálnych aktivít Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a Úniou Slanej a Rimavy.

Výška dotácie: 264 993,- Sk.


Žiadateľ: Únia Slanej a Rimavy

Realizátor projektu: Mesto Rožňava

fotogaléria

 


Nenávratný finančný príspevok programu rozvoja športovej infraštruktúry a výstavby športových zariadení s názvom

„Viacúčelové ihriská“

poskytnutý Úradom vlády SR a Nadáciou SPP. Výška príspevku: 1 000 000,- Sk.

Žiadateľ: Mesto Rožňava

Začiatok realizácie: september 2007.

Ukončenie projektu do 20.10.2007.

Slávnostné otvorenie Viacúčelového ihriska s umelou trávou...stiahnuť...

fotogaléria

 


Finančný príspevok na vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnancov poskytnutý Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave na projekt „Vzdelávanie zamestnancov verejnej správy Mesta Rožňava“ v rámci Národného projektu XI.

Výška príspevku: 1 259 280,- Sk.

Žiadateľ: Mesto Rožňava

Začiatok realizácie projektu:

Kurz Anglický jazyk pre začiatočníkov 24.09.2007

Kurz Informačné a komunikačné technológie 02.10.2007

Kurz Komunikácia s klientom 01.10.2007


Ukončenie projektu do 31.12.2007.

Do projektu vzdelávania a prípravy pre trh práce zamestnancov sa zapojí 54 administratívnych zamestnancov verejnej správy Mesta Rožňava.

Fotogaléria

   

Záverečný workshop - Odovzdávanie certifikátov