Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

WIFI4EU

Cieľom WiFi4EU je poskytnúť obyvateľom a návštevníkom mesta Rožňava vysokokvalitný prístup k internetu prostredníctvom bezplatných hotspotov Wi-Fi na verejných priestranstvách.
 
Prístupové body WiFi4EU v meste Rožňava:
  • Námestie baníkov
  • Dvor radnice na Námestí baníkov
  • Veľký park
  • Banícka fontána
  • Park pred OKC
  • Póschova záhrada
  • Okolie budovy mestského úradu
 
Prístupové údaje:
SSID: WIFI4EU Rožňava
PASSWORD: bez hesla
 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVANÝ Z EURÓPSKEJ ÚNIE
 
 

 

Podmienky využívania služby verejnej WiFi siete „WIFI4EU Rožňava“
(ďalej len ako „Podmienky“)

Tieto podmienky upravujú práva a povinnosti dotknutých strán, pri poskytovaní služby bezplatného prístupu na internet cez verejnú WiFi sieť s názvom „WIFI4EU Rožňava“ na vyhradených miestach v meste Rožňava (ďalej „Služba“).

 

Základné pojmy

Poskytovateľ služby: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, IČO: 00328758

Technický poskytovateľ WiFi siete: podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov je spoločnosť NITRANET, s.r.o., Hornočermánska 55 Nitra 949 01, IČO 36 534 633, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, vložka číslo:  11711/N.

Služba je bezplatné pripojenie do WiFi siete s názvom WIFI4EU Rožňava. WiFi sieť je bez hesla.

Používateľom Služby sa rozumie akákoľvek osoba, ktorá používa Službu.

 

Podmienky pre využívanie Služby

Používateľ Služby prijatím týchto Podmienok pred začiatkom používania Služby potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto Podmienok a že ich prijíma.

Používateľ Služby týmto berie na vedomie, že tok dát medzi zariadením Používateľa Služby a bezdrôtovým prístupovým bodom WiFi siete WIFI4EU Rožňava nie je šifrovaný a môže dôjsť k jeho odchytávaniu treťou stranou.

Používateľ Služby je plne zodpovedný za obsah, ktorý prenesie počas pripojenia cez WiFi sieť WIFI4EU Rožňava.

Služba je poskytovaná bezplatne prostredníctvom zariadení umožňujúcich bezdrôtový prístup Používateľa Služby k internetu. 

Do WiFi siete WIFI4EU Rožňava je povolené pripájať výlučne bežné klientske WiFi zariadenia v režime klient, ako sú prenosný počítač, mobilný telefón, tablet. Používateľ Služby nesmie do WiFi siete WIFI4EU pripájať iné bezdrôtové sieťové zariadenia, najmä WiFi smerovač, WiFi zosilňovač, WiFi opakovač a iné zariadenia, ktoré by znemožňovali bezporuchovú činnosť siete WIFI4EU Rožňava.

Používateľom Služby sa odporúča používať pri používaní Služby vo svojich zariadeniach bezpečnostné mechanizmy.

Komunikácia pripojených Používateľov Služby je umožnená len smerom do internetu.

Používateľ Služby nesmie pri používaní Služby vykonávať žiadnu činnosť, ktorá ohrozuje alebo by mohla ohroziť, znemožniť alebo inak narušiť riadnu funkčnosť Služby alebo zariadení ostatných Používateľov Služby. Zakázané je zámerné preťažovanie WiFi siete WIFI4EU Rožňava, narušovanie funkčnosti Služby, vykonávanie akejkoľvek činnosti spôsobujúcej prenos alebo šírenie počítačových vírusov, prenos IP paketov s uvedením falošnej IP adresy alebo iných nepravdivých údajov, rozosielanie nevyžiadaných správ (spamov), šírenie poplašných správ a nepravdivých informácií, poškodzovať hardvér a softvér, prostredníctvom ktorého je poskytovaná Služba, ako aj vykonávanie ďalších činností, ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.

Používateľ Služby berie na vedomie, že vzhľadom na charakter WiFi siete WIFI4EU Rožňava, bezporuchovosť, výkonnosť a funkčnosť WiFi siete WIFI4EU Rožňava ani rýchlosť a kvalita prenosu dát nie sú zaručené. Používateľ Služby berie na vedomie, že pri používaní Služby môže dochádzať k oneskoreniam, výpadkom alebo občasnému rušeniu či spomaleniu prenosu dát, k poruchám pripojenia, prípadne k strate dát Používateľa Služby v dôsledku týchto udalostí. Poskytovateľ Služby a Technický správca Služby nenesie v tejto súvislosti voči Používateľovi Služby žiadnu zodpovednosť za prípadný vznik akejkoľvek škody pri používaní Služby alebo v súvislosti s používaním Služby.

Poskytovateľ Služby je oprávnený zablokovať, prerušiť alebo úplne zastaviť poskytovanie Služby smerom k Používateľovi Služby pri porušení podmienok Používateľom služby.

Pri prípadnom porušení svojich povinností bude Používateľovi Služby zrušený prípadne zablokovaný prístup do siete WIFI4EU Rožňava.

Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa.

 


© Mesto Rožňava, 2022 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta