Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Mestský kamerový systém

Mestský  kamerový systém

- rozmiestnenie  kamier -

 
MKS MKS MKS MKS
Mestský úrad, Šafárikova 2 Nám. baníkov - "GARANT" Nám. baníkov - "MEDEK Ul. ak. Hronca - cintorín
MKS MKS MKS MKS
Ul. Šafárikova, Sl. sporiteľňa Ul. Šafárikova, Ul. pionierov, hl. pošta Ul. Košická, Ul. Zel. stromu, OD Billa Ul. Kyjevská, "Šugár" - sídl. JUH
MKS MKS MKS MKS
Ul. Zakarpatská 19 - budova RPIC  Ul. Zakarpatská, "Snaha" Rožňavská Baňa 120 Rožňavská Baňa 176
MKS MKS
Ul. zlatá (križovatka s Ul. mierovou) Ul. zlatá (križovatka s Ul. Hviezdoslavovou) Ul. kozmonautov, v križovatke s Ul. slnečnou  Ul. krátka 28 - MŠ
 
   
Ul. krátka 30 Ul. kúpeľná    
 
 
Z dôvodu množiacich sa prípadov krádeží, poškodzovania majetku mesta a porušovaní právnych predpisov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi Mestská polícia Rožňava začne v rámci monitorovacieho kamerového systému využívať i fotopasce. Fotopasce boli s pomocou technických služieb umiestnené v miestach kde najčastejšie dochádza k porušovaniu právnych predpisov, ale kde trvalé umiestnenie kamier by bolo neefektívne. Fotopasca dokáže samostatne zachytiť každý pohyb v snímanom sektore bez ohľadu na svetelné podmienky, páchateľa tak po celú dobu jeho pohybu v sektore nasníma a v reálnom čase odošle snímky na operačné stredisko mestskej polície. Mestská polícia tak bude aj s využitím týchto technických zariadení môcť efektívnejšie dohliadať na dodržiavanie právnych predpisov v meste. 
 

 

Informovanie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom kamerového systému

 

Prevádzkovateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: SOMI Systems a.s., Lazovná 69, 974 Banská Bystrica, zodpovednaosoba@zoznava.sk
 
Účel spracovania: ochrana majetku a bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta kamerovým systémom
Právny základ: verejný záujem
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude
Doba uchovávania osobných údajov: 8 dní, záznam môže byť archivovaný aj na dlhšiu dobu pokiaľ si to účel spracovania bude vyžadovať, najmä v prípadoch trestnoprávnej zodpovednosti. Maximálne však 1 rok.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.
 
Práva dotknutej osoby:
  • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
  • Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.