Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Mestský kamerový systém

Mestský  kamerový systém

- rozmiestnenie  kamier -

 
MKS MKS MKS MKS
Mestský úrad, Šafárikova 2 Nám. baníkov - "GARANT" Nám. baníkov - "MEDEK Ul. ak. Hronca - cintorín
( JPEG, 282 kB)
( JPEG, 276 kB)
( JPEG, 276 kB)
( JPEG, 248 kB)
MKS MKS MKS MKS
Ul. Šafárikova, Sl. sporiteľňa Ul. Šafárikova, hl. pošta Ul. Košická, Ul. Zel. stromu Ul. Kyjevská, "Šugár" - sídl. JUH
( JPEG, 282 kB)
( JPEG, 282 kB)
( JPEG, 282 kB)
( JPEG, 134 kB)
MKS MKS MKS MKS
Ul. Zakarpatská 19 - budova RPIC  Ul. Zakarpatská, "Snaha" Rožňavská Baňa križovatka Rožňavská Baňa 176
( JPEG, 134 kB)
( JPEG, 134 kB)
( JPEG, 124 kB)
( JPEG, 124 kB)
MKS
križovatka Ul. Šafárikova, Ul. pionierov Ul. zlatá (križovatka s Ul. Hviezdoslavovou) Ul. kozmonautov, v križovatke s Ul. slnečnou  Ul. krátka 28 - MŠ
 
( JPEG, 282 kB)
( JPEG, 253 kB)
( JPEG, 208 kB)
( JPEG, 134 kB)
Ul. krátka 30 Ul. kúpeľná Póschova záhrada Ul. Šafárikova - fontána
( JPEG, 134 kB)
( JPEG, 134 kB)
( JPEG, 282 kB)
( JPEG, 282 kB)
       
 
 
Mestská polícia je, v súlade s § 3 ods.3 Zákona SNR č.564/1991 o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, oprávnená využívať zvukové, obrazové alebo iné záznamy na plnenie jej úloh a na zaznamenávanie priebehu jej činnosti alebo zákroku.
 
Z dôvodu množiacich sa prípadov krádeží, poškodzovania majetku mesta a porušovaní právnych predpisov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi Mestská polícia Rožňava využíva mestský monitorovací kamerový systém, fotopasce, autokameru a bude využívať aj telové kamery. Mestská polícia tak bude aj s využitím týchto technických zariadení môcť efektívnejšie dohliadať na dodržiavanie právnych predpisov v meste. 
 
 
Informovanie o spracovaní osobných údajov prostredníctvom kamerového systému
 
Prevádzkovateľ: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: SOMI Systems a.s., Lazovná 69, 974 Banská Bystrica, zodpovednaosoba@zoznava.sk
Účel spracovania: ochrana majetku, bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta kamerovým systémom.
Právny základ: verejný záujem.
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: orgány činné v trestnom a priestupkovom konaní.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude.
Doba uchovávania osobných údajov: 16 dní, záznam môže byť archivovaný aj na dlhšiu dobu pokiaľ si to účel spracovania bude vyžadovať, najmä v prípadoch trestnoprávnej zodpovednosti. Maximálne však 1 rok.

Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú.
 
Práva dotknutej osoby:
 
Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
 
Dotknutá osoba má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.