Oficiálna stránka mesta Rožňava

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava

 05.01.2017
Mesto Rožňava vyhlasuje výzvu športovým klubom, kultúrnym, mládežníckym, spoločenským a sociálnym organizáciám na predkladanie žiadostí o dotáciu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Rožňava ...
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu  finančných prostriedkov  z rozpočtu mesta Rožňava
V ý z v a
M e s t o   R o ž ň a v a
Vyhlasuje
výzvu športovým klubom, kultúrnym, mládežníckym, spoločenským a sociálnym organizáciám na predkladanie žiadostí o dotáciu  finančných prostriedkov  z rozpočtu mesta Rožňava. Mesto v rámci svojich možností vyčleňuje finančné prostriedky zo svojho rozpočtu aj na podporu a rozvoj športu, kultúry, mládeže a vzdelávania. Finančná dotácia je doplnkovým zdrojom a nie je možné ju použiť na financovanie činnosti žiadateľa. Poskytovaním dotácií sú prednostne podporované podujatia a akcie usporiadané na území mesta. Predloženie žiadosti nezaručuje poskytnutie dotácie.
Kritériá pri podaní žiadosti:
  1. Žiadosť podaná v termíne na predpísanom tlačive.
  2. Priložené povinné prílohy v zmysle VZN o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta Rožňava (Článok 4 bod 3).
  3. Priložený kompletný projekt – názov projektu, dátum, čas a miesto realizácie, finančný rozpočet projektu (celkové náklady, z toho vlastné zdroje a požadovaná dotácia od mesta).
  4. Dotáciu je možné poskytnúť len na projekt organizovaný od mája 2017.
  5. Žiadosť predkladá len ten subjekt, ktorý je priamym usporiadateľom, realizátorom podujatia. Subjekt, ktorý dotáciu získa, ju nesmie prevádzať na iné právnické či fyzické osoby. Z dotácie sa môžu hradiť len náklady spojené s realizáciou projektu.
Žiadosti, ktoré budú predložené po termíne alebo nebudú obsahovať požadované náležitosti, budú Komisiou vzdelávania, kultúry, mládeže a športu MZ v Rožňave zamietnuté.
Kritériá pri zúčtovaní projektu:
  1. Prehľad dokladov predložených k vyúčtovaniu dotácie v členení: por. č., názov dokladu, suma, poznámka. K prehľadu musia byť doložené kópie dokladov (účtenky, faktúry s výpismi z účtu alebo pokladničnými dokladmi preukazujúcimi čerpanie dotácie na schválený účel, zmluvy, dohody ...). Pri použití finančných prostriedkov musí byť zabezpečená maximálna hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť ich použitia. Subjekt zúčtuje použitie dotácie v termíne a vo forme stanovenej v dohode o poskytnutí dotácie.
  2. Dokumentácia o realizácii predmetu dotácie (záverečná/hodnotiaca správa z podujatia, fotografie, propagačné materiály – programy, pozvánky, pútače, výstrižky z tlače a pod.) účel použitia dotácie (v súlade so zmluvou o poskytnutí dotácie: priehľadná tabuľka použitých finančných prostriedkov na projekt – vlastné zdroje/dotácia z mesta).
  3. Spôsob propagácie poskytovateľa dotácie, na ktorých bude vidieť logo, resp. slogan mesta.
Termín podania žiadosti:  do 31.3.2017
Adresa na podanie žiadosti:   
Mestský úrad
Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
alebo osobne v Kancelárii prvého kontaktu – do podateľne Mestského úradu v Rožňave.
© Mesto Rožňava, 5. 1. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava