Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Odstránenie buriny z pozemku – upozornenie a výzva

 22.10.2021
Vážení majitelia pozemkov, Mestský úrad Rožňava upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona, na základe čoho, vám môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na veľký počet takto zanedbaných pozemkov, vás týmto vyzývame k odstráneniu nežiadúceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín ( zlatobyľ, pohánkovce, pajaseň žliazkatý ) , ktoré nám všetkým spôsobujú veľké zdravotné problém
Odstránenie buriny z pozemku – upozornenie a výzva
MESTO  ROŽŇAVA
Mestský úrad, odbor výstavby, územného plánovania,
 životného prostredia a pozemných komunikácií
Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
VEC: Odstránenie buriny z pozemku – upozornenie a výzva
Vážení majitelia pozemkov,
Mestský úrad Rožňava upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa dopúšťate porušenia zákona, na základe čoho, vám môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na veľký počet takto zanedbaných pozemkov, vás týmto vyzývame k odstráneniu nežiadúceho stavu. Veľkým rizikom zaburinenia je aj šírenie semien alergénov, často inváznych rastlín ( zlatobyľ, pohánkovce, pajaseň žliazkatý ) , ktoré nám všetkým spôsobujú veľké zdravotné problémy.
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa
- § 3 ods. l písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch.
Zákon č. 1502019 Z. z. o prevencií a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa
  • § 3 ods. 2 vlastník alebo správca pozemku sú povinní odstraňovať z pozemku invázne nepôvodné druhy, starať sa o pozemok tak, aby sa zamedzilo ich šíreniu .
Aby sa zabránilo tomuto stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov (užívateľov) pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní pozemkov ich kosením v čase pred kvitnutímale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov.
Upozorňujeme vás, že podľa zákona č. 220/2004 Z. Z. môže byť Okresným úradom za takýto priestupok uložená pokuta fyzickej osobe až do výšky 330 EUR, právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi od 166 EUR do 33 200 EUR.
Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín.

© Mesto Rožňava, 22. 10. 2021 Roland Lázár, Odbor výstavby, ÚP, ŽP a PK, Mestský úrad v Rožňave