Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Obchodná akadémia

 29.08.2010
Obchodná akadémia
Názov školy a adresa:
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava
logo
Dátum zriadenia školy:
1967
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie: 

Ing. Daniela Žiaková
daniela.ziakova@oarv.sk
+421 903 236 456

Telefónne čísla: +421 904 649 100, fax: 058/734 56 25  
Školský internát 0904 650 809  
Školská jedáleň 0904 650 662  
Webové sídlo školy:
www.oarv.sk
E-mail: skola@oarv.sk
Adresa fb stránky: Obchodná akadémia Rožňava
Instagram @obchodna_akademia_roznava
Škola s právnou subjektivitou, skola@oarv.edu.sk, 058/7231481
Zriaďovateľ školy:
Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:

Košický samosprávny kraj, Odbor školstva, Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice, 055/7268261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

O škole:
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, Rožňava je stredná odborná škola, ktorá pripravuje žiakov do praxe a na štúdium na vysokých školách a v iných formách štúdia. Hlavným zámerom školy je zosúladiť rozsah a kvalitu všeobecnej a odbornej prípravy žiakov s požiadavkami praxe s dôrazom na rozvoj vedomostí a zručností v oblasti práce s informačnými technológiami a v oblasti bilingválneho štúdia v anglickom jazyku. Od školského roka 2019/2020 škola ponúka vzdelávanie žiakov v systéme duálneho vzdelávania. Na základe veľmi dobrých vzdelávacích výsledkov a materiálno-technického vybavenia škola v roku 2015 získala oprávnenie používať popri názve školy aj označenie Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre kreatívnu ekonomiku (COVP).

Výhody, ktoré škola ponúka:

 • systém duálneho vzdelávania a spolupráca so zamestnávateľmi
 • bilingválne  odborné vzdelávanie v anglickom jazyku
 • absolvovanie štátnej odbornej skúšky z anglického jazyka
 • v rámci COVP moderne zariadené odborné učebne informatiky, učebne pre  odborné ekonomické predmety, 3D učebňa s virtuálnou realitou, digitálne jazykové laboratórium
 • účasť na medzinárodných veľtrhoch  cvičných firiem
 • dokonalé ovládnutie klávesnice desaťprstovou hmatovou metódou
 • možnosť absolvovať štátnu skúšku z administratívy a korešpondencie
 • účasť žiakov v súťažiach v spracovaní informácií na počítačoch
 • veľmi dobré podmienky na šport a kultúrne vyžitie žiakov
 • veľká telocvičňa s posilňovňou, viacúčelové ihrisko
 • školská jedáleň a školský internát
 • umiestnenie školy v tichom  prostredí mestského parku

Zoznam študijných odborov:

6317 M 00 obchodná akadémia - štvorročné štúdium určené pre absolventov 9. ročníka ZŠ. Poskytuje všeobecné vzdelávanie posilnené odborným vzdelávaním v oblasti ekonomiky, účtovníctva, manažmentu, práva, finančného hospodárstva prepojené na uplatňovanie   informačných  technológií  v riadení ekonomicko-administratívnych procesov.  Žiaci v tomto odbore štúdia môžu študovať aj v systéme duálneho vzdelávania.

6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku je päťročné štúdium určené pre absolventov 8. alebo 9. ročníka ZŠ.  Žiaci si osvoja všeobecnú aj ekonomickú teóriu a prax v slovenskom a anglickom jazyku. Maturitnú skúšku z anglického jazyka konajú na úrovni C1, teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky konajú v anglickom jazyku a v 5. ročníku môžu vykonať štátnu odbornú jazykovú skúšku v anglickom jazyku.