Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Najvyššie mestské ocenenia – výzva na predloženie návrhov

 19.01.2017
Vážení občania, uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave číslo 331/2011 bolo schválené organizovanie Dní mesta Rožňava súčasne s Rožňavským jarmokom v mesiaci september so zachovaním pôvodných podujatí Dní mesta ...
Najvyššie mestské ocenenia – výzva na predloženie návrhov
Najvyššie mestské ocenenia – výzva na predloženie návrhov
Vážení občania,
uznesením Mestského zastupiteľstva v Rožňave číslo 331/2011 bolo schválené organizovanie Dní mesta Rožňava súčasne s Rožňavským jarmokom v mesiaci september so zachovaním pôvodných podujatí Dní mesta.
V zmysle § 41Štatútu mesta Rožňava odovzdáva primátor mesta v rámci „Dní mesta“ po predchádzajúcom schválení v mestskom zastupiteľstve najvyššie mestské ocenenia:
Čestný občan mesta Rožňava a Cena mesta Rožňava
Ocenenie Čestný občan mesta Rožňava
sa udeľuje osobám:
  • ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili o rozvoj a zveľadenie mesta, ochranu jeho záujmov a šírenie jeho dobrého mena vo svete, alebo ktorí obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi.
Ocenenie Cena mesta Rožňava
sa udeľuje za:
  • vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej a verejno – prospešnej činnosti
  • činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky, kultúrny a športový rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí
  • činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho občanov
Môže byť udelená tým istým občanom len vo výnimočných prípadoch.
Výnimočne sa môže cena udeliť jednotlivcovi i po jeho smrti – in memoriam.
Svoje písomné návrhy s odôvodnením môžete predložiť do 31. mája 2017
poštou na adresu:
Mestský úrad
Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
osobne v kancelárii prvého kontaktu – do podateľne Mestského úradu v Rožňave
 
 
 
 
 
Pavol   B u r d i g a
       primátor mesta
 

© Mesto Rožňava, 19. 1. 2017 Erika Švedová, Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu , Mestský úrad Rožňava