Oficiálna stránka mesta Rožňava

ZŠ Zlatá 2

 22.08.2010
ZŠ Zlatá 2
Názov školy a adresa: 
Základná škola, Zlatá 2, 048 01 Rožňava
ZŠ Zlatá Rožňava
Dátum zriadenia školy:
1961
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie:
Mgr. Richard Szőllős, zszlata2@gmail.com 058/7883000, 0917557873, 058/7342864
Webové sídlo školy:
www.zszlatarv.edupage.org
Škola s právnou subjektivitou, zszlata2@gmail.com 058/788300
Zriaďovateľ školy:
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:

Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, podatelna@roznava.sk, 058/7773111

Školský obvod základnej školy

Ulice: Akademika Hronca, Alej A. Kissa, Betliarska, Cyrila a Metoda, Čučmianska Dlhá, Hviezdoslavova, Janka Kráľa, Jarná, Kósu-Schopera, Kvetná, Lesná, Letná, Lipová, Mierová, Námestie 1. Mája, Námestie baníkov, Normová, Pod Kalváriou, Strelnica, Šafárikova nepárne čísla do 13, párne čísla do 18, párne čísla od 52, Špitálska, Štítnická Tichá, Tlačiarenská, Vajanského, Zeleného stromu, Zlatá, Železničná, mestská časť Nadabula, mestská časť Rožňavská Baňa

Spoločný školský obvod základnej školy
Obce Rudná, Kružná, Čučma, Rakovnica podľa menného zoznamu, Rožňavské Bystré podľa menného zoznamu, Honce podľa menného zoznamu

 

Šk. rok
2023/2024
Počet žiakov
659
Počet tried
29
Počet ŠKD 11
Počet pedagogických zamestnancov
70
Počet nepedagogických zamestnancov
21
 
 
Zameranie školy:

Celodenný výchovný systém – zabezpečujeme výchovu aj v popoludňajších hodinách pre všetkých žiakov školy, mimo ŠKD a záujmových krúžkov.
Zvyšovať IKT gramotnosť žiakov a pripravovať ich na prácu s modernými technológiami. Máme zriadené tri počítačové učebne, dve jazykové učebne s interaktívnymi tabuľami. K dispozícii máme tablety, a ďalšie interaktívne tabule v triedach, využívané nielen na hodinách cudzích jazykov, ale aj na ostatných hodinách a záujmovom vzdelávaní.

Praktická realizácia environmentálnej výchovy v rámci ochrany životného prostredia. Deti sa učia vytvárať a zveľaďovať svoje prostredie konkrétnymi aktivitami ako napr. separácia odpadov, zber drobnej elektroniky, ekologický zber monočlánkových batérií.

Škola poskytujúca rovnaké šance na vzdelanie všetkým žiakom, bez rozdielu! Škola má vlastného školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa, ktorí vysoko kvalifikovane pomáhajú pri edukácii detí s rôznymi nedostatkami.

Anglický jazyk vyučujeme od prvého ročníka a od šiesteho ročníka majú naši žiaci možnosť voľby aj nemeckého, francúzskeho príp. ruského jazyka.

Ranná služba začína už od 6:00 a popoludní končí činnosť ŠKD o 16:30. Rodičia, ktorí pracujú už skoro ráno, prípadne do neskorších popoludňajších hodín, môžu byť pokojní. O ich deti je dobre postarané.
Úzka spolupráca s rodičmi je rozvíjaná nielen na úrovni vzdelávacej ale aj voľnočasovej, kultúrno-športovej a zábavnej. Organizujeme spoločné návštevy hokejových zápasov v Košiciach, Rodičovskú akadémiu. Mimoriadnej obľube sa teší Juniáles, Októberfest, Ples školy, Imatrikulácia prvákov a pasovačka piatakov.
Moderne vybavená školská jedáleň bola rekonštruovaná v roku 2020. Ponúka na výber z dvoch druhov jedál, šalátové pulty a čapovací automat na nápoje.  

Viac informácii o našej škole získate na webovej stránke www.zszlatarv.sk.