Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

ZŠ akad. J. Hronca

 22.08.2010
ZŠ akad. J. Hronca
Názov školy a adresa:
Základná škola akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava
ZŠ ak. J. Hronca Rožňava
Dátum zriadenia školy:
01.09.1990
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie:
RNDr. Ján Džubák, riaditel@zszakarpatskav.edu.sk 058/7885970
 Webové sídlo školy:
Škola s právnou subjektivitou, skola@zszakarpatskav.edu.sk 058/7343386
Zriaďovateľ školy:
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, podatelna@roznava.sk, 058/7773111
Školský obvod základnej školy
Ulice: 9. Mája, 29. Augusta, Alej Jána Pavla II., Andreja Cházara, Bočná, Cintorínska, Dúhová, Edelényska, Františky Andrássyovej, Garbiarska, Gemerská, Hornocintorínska, Južná, Kasárenská, Klobučnícka, Kolomana Tichyho, Krátka, Kyjevská, L. Novomeského, M.R. Štefánika, P. Dobšinského nepárne čísla od 41 a párne čísla od č. 42, Podrákošská, Skalná, Splavná, Strmá, Šafárikova nepárne čísla od č. 73, Tehelná, Východná, Zakarpatská, Zoltána Fábryho
Spoločný školský obvod
Obec Jablonov nad Turňou roč. 4.-9., obec Hrušov roč. 4.-9., obec Rakovnica podľa menného zoznamu, obec Rožňavské Bystré podľa menného zoznamu, obec Honce podľa menného zoznamu
 
Šk. rok
2023/2024
Počet žiakov
485
Počet tried
22
Počet ŠKD
9
Počet pedagogických zamestnancov
49
Počet nepedagogických zamestnancov
18
 
 
 
Ciele a poslanie školy:
Plnoorganizovaná základná škola s vyučovacím jazykom slovenským, poskytuje výchovu a vzdelávanie pre žiakov 1. až 9. ročníka.
Poslaním školy je čo najlepšie pripraviť žiakov pre ďalšie štúdium na stredných školách rôzneho zamerania a typu, dať deťom trvácne a kvalitné vedomosti a zručnosti vo všetkých oblastiach, pripraviť ich pre život nielen po stránke vedomostnej, ale aj emočnej a rozvíjať ich zdravý prístup k životu. Dať šancu každému dieťaťu bez akýchkoľvek rozdielov zažiť pocit úspechu v rámci každého predmetu.
 
Škola rodinného typu s individuálnym prístupom ku každej rodine a každému žiakovi. Vedenie školy podporuje snahu učiteľov o osobitý a priateľský vzťah s každým žiakom a úzku spoluprácu s rodičmi.
 
Škola pre všetkých poskytujúca vzdelanie a starostlivosť nielen bežným, ale aj nadaným, integrovaným žiakom, žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 
Moderná a alternatívna škola poskytujúca vzdelanie v súlade s európskymi trendmi, smerujúc k spokojnosti žiaka, rodiča i spoločnosti.

Vízia a zameranie školy:
Otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorého hlavným poslaním je poskytovať kvalitné vzdelanie a výchovu, a tak vychovávať žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti a byť úspešný v živote.
 
 
 

Naše priority:

 • dobré vzťahy a tímová spolupráca
 • kvalifikovaní, samostatní a tvoriví učitelia, flexibilný pedagogický zbor
 • využívanie aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní
 • využívanie skúseností z IKT vo vyučovaní všetkých predmetov
 • úspešnosť v uchádzaní sa o granty, realizácia projektov
 • ekologická a environmentálna výchova, šetrenie majetku, rozvoj interiéru a exteriéru školy
 • spolupráca so zriaďovateľom školy, s MŠ, ZŠ, SŠ, spoločenskými, športovými organizáciami v meste, s policajným zborom, vojenskou posádkou a so širokou verejnosťou  
Škola ponúka:
 • intenzívnu výučbu anglického jazyka od 1. ročníka, s možnosťou druhého cudzieho jazyka od 7. ročníka /nemecký, ruský jazyk/
 • informatiku od 2. ročníka
 • inovovaný ŠkVP "Splň si svoj sen"
 • individuálny prístup k individuálne začleneným žiakom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
 • aplikáciu informačno – komunikačných technológií vo vyučovacom procese
 • športovú prípravu od 1. ročníka
 • lyžiarsky a plavecký výcvik pre žiakov 1.aj 2.stupňa
 • školu v prírode
 • školský klub detí od 6.30 hod. a poobede do 17.00 hod.
 • vlastného školského špeciálneho pedagóga a školského psychológa
 • široký výber voľnočasových aktivít – rozmanitá krúžková činnosť
 • množstvo kultúrno – spoločenských a športových podujatí aj počas víkendov, ako sú významné športové zápasy, Rodičovská akadémia, kurz spoločenského tanca a správania sa zakončený Venčekom deviatakov, Imatrikulácia prvákov, výchovné koncerty, divadelné predstavenia i mimo Rožňavy
 • tematické výlety počas celého školského roka
 • prevenciu sociálno - patologických javov
 • výchovné poradenstvo a profesijný rozvoj
 • English summer day camp
Materiálne zabezpečenie:
 • interaktívna tabuľa s dataprojektorom  v každej triede a odbornej učebni
 • WIFI pripojenie na internet v celej budove
 • 3 odborné učebne anglického jazyka
 • odborné učebne biológie, fyziky, chémie
 • tabletová učebňa
 • 2 učebne informatiky
 • cvičná kuchynka, drevo a kovodielňa
 • zasadačka
 • miestnosť ŠKD pre rannú a popoludňajšiu činnosť
 • herňa s biliardom a dvoma profi stolnými futbalmi
 • veľká, malá telocvičňa, posilňovňa
 • športový areál s atletickou dráhou, workautové ihrisko, bikrosová dráha
 • školská jedáleň poskytujúca kvalitnú, pestrú a vyváženú stravu
 • bufet
 • kvalitná webová stránka, facebook školy, ŠKD
 • elektronická žiacka knižka
 • bezbariérové prvky, vstupy, hygienické zariadenia pre žiakov s telesným postihnutím, výťah

 

 
 
 
Realizácia projektov:
 • Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
 • Zelená škola
 • Fenomény sveta
 • Šach na školách
 • Microsoft Schcool 3
 • Letná škola
 • Spolu múdrejší
 • Zdravá škola
 • V4 – partnerstvo škôl zamerané na športové stretnutia mládeže
Úspechy školy:
 • V celoslovenských meraniach, testovaniach piatakov a deviatakov – T5, T9 sme dlhodobo najlepšou základnou školou v okrese s výsledkami nad celoslovenským priemerom
 • Aj podľa agentúry Ineko sme dlhodobo najlepšie hodnotenou školou v rámci mesta i okresu Rožňava
 • Dlhoročné prvenstvo v okresnej súťaži Škola roka v súťaží základných škôl a OGY v počte najcennejších umiestnení vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach
 • Úspešná účasť v rôznych projektoch
 • Množstvo úspešných a spokojných mladých ľudí a ich rodičov