Oficiálna stránka mesta Rožňava

Spojená škola J.A.Komenského - MŠ, ZŠ a SOŠ s VJM

 22.08.2010
Spojená škola J.A.Komenského - MŠ, ZŠ a SOŠ s VJM
Názov školy a adresa:
Spojená škola, J. A. Komenského 5, 048 01 Rožňava s organizačnými zložkami:
Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Óvoda, J. A. Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó,  Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským, Fábry Zoltán Alapiskola, J.A Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó a Stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Szakközépiskola, Komenského 5, Rožňava – Rozsnyó,
ZŠ Z. Fábryho
Dátum zriadenia Spojenej školy:
01.09.2011
Dátum zriadenia ZŠ      
1950
Dátum zriadenia SOŠ
1.9.2011
Dátum zriadenia MŠ   
1.9.2016
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie:
Mgr. Beczeová Andrea, email: zsfabryhoroznava@gmail.com, mobil: 0903251918
Webové sídlo školy:
Škola s právnou subjektivitou, zsfabryhoroznava@gmail.com 058/7885491
Zriaďovateľ školy: 
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, podatelna@roznava.sk, 058/7773111
Školský obvod základnej školy
Celé územie mesta Rožňava
Spoločný školský obvod základnej školy
Ročníky 1. – 9. Obce: Jovice, Čučma,  Kružná,  Brzotín,  Slavec,  Rudná
Ročníky 5. – 9. Obce: Krásnohorská Dlhá Lúka, Silica, Krásnohorské Podhradie (roč. 4.-9.)
 
Šk. rok
2023/2024
Počet žiakov
34 MŠ, 280 ZŠ, 62 SOŠ
Počet tried
2 MŠ, 17 ZŠ, 3 SOŠ
Počet ŠKD
3
Počet pedagogických zamestnancov
46
Počet nepedagogických zamestnancov
20
 
pdf icon
Správa o výchpvno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019
(PDF, 303 kB)
 
 
Zameranie školy:
 
Škola je jednou z najväčších škôl v okrese s vyučovacím jazykom maďarským a nachádza sa v centre mesta. Je dobre dostupná aj z autobusovej stanice, preto je vhodná aj pre žiakov dochádzajúcich z okolitých obcí.

V budove školy je k dispozícii 24 štandardných tried a 11 odborných učební (2 počítačové učebne,  učebňa  jazykov,  učebňa fyziky,  učebňa biológie, učebňa chémie, učebňa výtvarnej výchovy, učebňa techniky, učebňa praktického vyučovania pre odbor hostinský - cvičná kuchyňa, učebňa praktického vyučovania pre odbor kaderník,  učebňa pre odbor montér suchých stavieb). V zborovni a v 17 učebniach je inštalovaná  interaktívna tabuľa s dataprojektorom. V celej budove školy je zabezpečené pripojenie na internet. Pre potreby telesnej výchovy škola používa telocvične a školské športové ihrisko. V budove sa nachádza školská knižnica a aula, ktoré sa využívajú aj na organizovanie kultúrnych aktivít a podujatí. Stravovanie pre žiakov i ostatných zamestnancov školy zabezpečuje školská jedáleň.

Spojená škola s vyučovacím jazykom maďarským zabezpečuje výchovu a vzdelávanie detí a žiakov od materskej školy až po maturitu. Ponúka deťom a žiakom vzdelanie predprimárne, primárne, nižšie stredné, stredné odborné a úplné stredné odborné.
Po absolvovaní materskej školy môžu žiaci pokračovať na základnej škole. Po skončení základnej školy majú možnosť sa vzdelávať na strednej odbornej škole v odboroch hostinský, kaderník a montér suchých stavieb. Po získaní výučného listu študenti môžu sa prihlásiť na dvojročný študijný odbor  podnikanie v remeslách a službách, a po jeho úspešnom ukončení získajú maturitné vysvedčenie.

Hlavnými prioritami školy sú kvalitný výchovno-vzdelávací proces, atraktívne a rôznorodé aktivity počas vyučovania i mimo neho a dôstojné podmienky a vybavenie.

Ciele školy:
 • získanie základnej gramotnosti,
 • rozvoj a získanie kľúčových kompetencií a spôsobilostí,
 • rozvoj pohybových schopností,
 • rozvoj komunikačných zručností žiakov v materinskom jazyku, štátnom jazyku, cudzom jazyku,
 • získanie počítačovej gramotnosti,
 • vzdelávanie žiakov zo SZP, žiakov so ŠVVP, žiakov s poruchami učenia a správania
 • rozvoj a prezentácia talentovaných žiakov,
 • pestovanie multikulturálnej klímy v škole,
 • vštepovať žiakom toleranciu a humánne myslenie, úctu k tradíciám a národnému dedičstvu,
 • čo najväčší výber záujmových aktivít,
 • výchova k zdravej životospráve, životnému štýlu, k osobnej hygiene,
 • skvalitnenie komunikácie s rodičmi, zlepšenie infoservisu.
 

Realizácia projektov:
 
Infovek – jeho cieľom je integrovanie IKT do vzdelávania.
 
Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti CJ v súvislosti s Koncepciou vyučovania na základných a stredných školách - projekt sa zameriava na dovzdelávanie učiteľov primárneho stupňa, ktorí absolvovali 4-ročné vzdelávanie: Príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ.

Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím elektronického testovania - ZŠ /NÚCEM/.

Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách /Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieku SR/.

Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ (POP I, POP II) - zabezpečí implementáciu princípov inkluzívneho vzdelávania v materských, základných a stredných školách prostredníctvom podpory pedagogických asistentov, asistentov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a členov inkluzívneho tímu (školský psychológ, špeciálny pedagóg a sociálny pedagóg) na školách. Ciele projektu: vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov detí a žiakov, zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu.

Projekt „Mobilná cvičná kuchyňa“ - grant Maďarskej republiky prostredníctvom Generálneho konzulátu v Košiciach. Cieľom projektu: zvyšovať technickú vybavenosť a zabezpečiť vhodné, moderné prostredie a zariadenie na praktické vyučovanie na strednej odbornej škole v odbore hostinský.
 
„Múdre hranie 2“  - cieľom projektu je podpora zlepšenia vybavenia materských škôl v oblasti detských kníh a didaktických pomôcok slúžiacich na rozvoj matematickej a informatickej gramotnosti, prírodovednej gramotnosti, technických zručností, psychomotoriky, jemnej a hrubej motoriky, rozvoj reči a hudobnej a umeleckej expresie.
 
„Kompenzácia poplatku v školskom klube detí za žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a v hmotnej núdzi 1 a 2 ” - cieľom projektu je kompenzácia poplatku za školský klub detí (ďalej len „ŠKD“) pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi. Tým sa  odstráni hlavná prekážka (poplatky za ŠKD) pri zapojení sa žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. z rodín v hmotnej núdzi do činnosti ŠKD. Projekt  je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.
 
„Pomocný vychovávateľ pre materské školy“ - cieľom projektu je podpora materských a špeciálnych materských škôl prostredníctvom zamestnania pomocného vychovávateľa ako nepedagogického zamestnanca na pomoc pri poskytovaní povinného predprimárneho vzdelávania deťom so zdravotným znevýhodnením a/alebo deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia.
 
„SVO školské ovocie“ - cieľom programu je zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny u detí, vplývať na zmenu ich stravovacích návykov a predchádzať chorobám z nadhmotnosti a obezity
.
„Chránená dielňa” - v rámci projektu ÚPSVaR zamestnávame 1 správcu informačného systému.
 
Podnikateľská činnosť školy -  Školy a školské zariadenia podľa § 151 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môžu vykonávať podnikateľskú činnosť. Podnikateľská činnosť  školy nadväzuje na prácu žiakov vykonanú v rámci praktického vyučovania.