Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Základné informácie

 17.02.2023
Základné informácie

Od 1.10.2022 mesto Rožňava poskytuje sociálnu službu  v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa – LIENKA  s kapacitou 15 detí.

Druh služby:

 • V zariadení sa poskytuje služba na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa

Forma poskytovania:

 • ambulantná

Poskytované činnosti:  

 • odborné činnosti - bežné úkony starostlivosti o dieťa, a výchova
 • ďalšia činnosť – stravovanie

Cieľová skupina:

 • rodičia dieťaťa  vo veku od 1 do 3 rokov, najdlhšie  do 31. augusta bezprostredne nasledujúceho po dovŕšení troch rokov veku dieťaťa

Kto môže žiadať o poskytovanie služby:
Rodič  alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu ak:

 • sa pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole,
 • pripravuje sa na trh práce alebo
 • vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo
 • vykonáva zárobkovú činnosť  

Miesto poskytovania  

 • Ul. Vajanského 3593 v Rožňave (pavilón B v areáli materskej školy)

Prevádzková doba

 • v pracovných dňoch od 6,30 do 16,30 h.

Úhrady za sociálnu službu  

 • Úhrady za sstarostlivosť o dieťa vo výške 320 € mesačne. V prípade umiestnenia súrodencov za druhé dieťa je poplatok vo výške 25 % poplatku za prvé dieťa.
 • Úhrada za celodennú stravu vo výške 3,50 € (z toho 1,60 € na režijné náklady uhrádzané mestu a 1,90 € na nákup potravín uhrádzané ŠJ pri MŠ Vajanského)  

Kritériá prijímania detí   

 • osamelý zákonný zástupca, ktorý má spolu s dieťaťom trvalý pobyt v meste
 • zákonní zástupcovia, ktorí majú spolu s dieťaťom trvalý pobyt v meste
 • zákonní zástupcovia, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste, no aspoň jeden z nich má výkon práce v meste (pod výkonom práce sa rozumie závislá činnosť, SZČO, podnikanie)
 • rodič/rodičia, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste ani pracovný pomer v meste a ani nepodnikajú na území mesta.

V prípade, že zákonný zástupca zabezpečuje zdravotnú starostlivosť, vzdelávanie, ochranu obyvateľov mesta môže byť dieťa prijaté prednostne na základe rozhodnutia primátora mesta na odporúčanie vedúcej odboru sociálnych vecí a bytovej politiky Mestského úradu Rožňava (ďalej len „odbor sociálnych vecí a bytovej politiky“).

Podávanie žiadostí    

 • Žiadosti o prijatie dieťaťa do zariadenia vedie odbor sociálnych vecí a bytovej, Mestský úrad Rožňava. Tlačivá je možné stiahnuť TU

Bližšie informácie     
Mesto Rožňava, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky,
Ing. Katarína Valková, vedúca odboru
tel: 058 / 7773 274 mobil: 0918 792 950  
email: katarina.valkova@roznava.sk