Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Poradovník

MESTSKÝ ÚRAD ROŽŇAVA, Odbor sociálnych vecí a bytovej politikyLIENKA
– zariadenie starostlivosti o  deti do troch rokov veku dieťaťa v meste Rožňava


Do zariadenia sa deti prijímajú v zmysle Všeobecne záväzné nariadenie o podmienkach poskytovania a úhradách za sociálne služby v zariadení starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa podľa nasledovných kritérií:  

  1. osamelý zákonný zástupca, ktorý má spolu s dieťaťom trvalý pobyt v meste
  2. zákonní zástupcovia, ktorí majú spolu s dieťaťom trvalý pobyt v meste
  3. zákonní zástupcovia, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste, no aspoň jeden z nich má výkon práce v meste (pod výkonom práce sa rozumie závislá činnosť, SZČO, podnikanie)
  4. rodič/rodičia, ktorí nemajú trvalý pobyt v meste ani pracovný pomer v meste a ani nepodnikajú na území mesta.

Žiadosti sú zaradené do poradovníka podľa uvedených kritérií a podľa dátumu podania žiadosti

Poradovník žiadateľov k 30.4.2024

kritérium dátum podania žiadosti žiadateľ o službu
začiatok poskytovania služby
uvedený  v žiadosti

žiadosť vyradená
dňa

dôvod vyradenia
1. 01.03.2024 L. P. 01.12.2024    
3. 05.02.2024 K. B. 19.09.2024    
3. 11.03.2024 M. S. 01.07.2024    
3. 10.04.2024 B. L. 01.05.2024