Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Určenie platu zástupcovi primátora mesta

Mesto Rožňava, PSČ: 048 01, IČO: 00325758
primátor mesta:  p. Michal  Domik


Určenie platu zástupcovi primátora mesta
( úprava)

Mgr. Michalovi Drengubiakovi, zástupcovi primátora mesta Rožňava, podľa ustanovenia § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, a na základe písomného poverenia v súlade s ustanovením  § 13 ods.  1  v spojení s § 13b ods. 3 citovaného zákona na volebné obdobie  2022 – 2026 zo dňa 21. 11. 2022, v súvislosti s potvrdením Štatistického úradu SR o výške priemernej nominálnej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR v roku  2023 zo dňa 08. 03. 2024 :

Od  01. 01. 2024  je zástupcovi primátora mesta Rožňava upravený plat vo výške:
70% platu primátora, čo činí sumu 2813,00€, slovom dvestísosemstotrinásťeur, ktorá je v zmysle zákona v lehote do 30 dní odo dňa jeho určenia primátorom mesta Rožňava zverejnená na webovom sídle mesta Rožňava.

Úprava výšky platu zástupcu primátora mesta Rožňava bude súvisieť s úpravou platu primátora mesta Rožňava bez nároku na ďalšiu odmenu za zasadnutie mestského zastupiteľstva.

 


 Michal  Domik
primátor mesta

 

 
 

© Mesto Rožňava, 2. 4. 2024, JUDr. Judita Jakobejová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave