Oficiálna stránka mesta Rožňava

Pozvánka na MZ

Primátor  mesta
Rožňava
V Rožňave,  dňa 19. 06. 2024
 
 
Pozvánka
 
       

Pozvánka
      
   

            V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


zvolávam


zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave  
na deň  27. júna   2024 o 09.00 hod.
do malej zasadačky MsÚ

 

Program:
1.   Otvorenie
2.   Otázky a podnety občanov
3.   Interpelácie poslancov
4.   Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave (PDF, 1,4 MB)
5.   VZN mesta Rožňava o zákaze prevádzkovania hazardných hier na území mesta Rožňava v určených dňoch v roku 2025 - návrh (PDF, 582 kB)
6.   VZN mesta Rožňava o ochrane verejného poriadku – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 627 kB)
7.   Zásady hospodárenia s majetkom mesta – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 734 kB)
8.   Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu Mestského divadla ACTORES Rožňava na rok 2024 (PDF, 2 MB)
9.   Komisia vzdelávania a mládeže pri MZ v Rožňave – voľba člena (PDF, 389 kB)
10.   Majetkoprávne záležitosti:
  1. Ing. Anna Balážová a JUDr. Ján Baláž , ul. E. Rótha 16, Rožňava– zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta (PDF, 1,5 MB)
  2. Róbert Burkovský, Rudná 49 – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta (PDF, 1,8 MB)
  3. Slavomír Ďurán a Martina Ďuránová,  Kyjevská 1, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta (PDF, 1,6 MB)
  4. Václav Havránek, Slnečná 5, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta (PDF, 2,2 MB)
  5. Martin Sabol, Nadabula 48, Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta (PDF, 1,8 MB)
  6. Ing. Michal Bistrický, Východná 5, Rožňava – zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta (PDF, 1,2 MB)
  7. Július  Šoltés, Kasárenská 21, Rožňava – zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta (PDF, 1,4 MB)
  8. Záhrady Mierová – zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta (PDF, 2,3 MB)
  9. Tibor Gyenes a Denisa Gyenesová, Nadabula 247, Rožňava – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov (PDF, 3,3 MB)
  10. Vladimír Kelemen, Čučma 238  – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k.ú. Rožňava (PDF, 2,3 MB)
  11. JUDr. Beáta Benczeová,  Cesta pod Hradovou 12, Košice - Sever – predaj pozemku mesta (PDF, 1,3 MB)
  12.
 

13.

  14. Erika Olschlagerová a Mária Olschlagerová, E. Rótha 18, Rožňava  – predaj pozemku mesta (PDF, 1,6 MB)
  15. Ján Oprondek a Alena Oprondeková, Jarná 20, Rožňava – predaj pozemku mesta (PDF, 1,2 MB)
  16. Dušan Šurina a Zuzana Šurinová, Fares Abdulkarim a Mária Abdulkarimová, Košická 43, Rožňava – zámena pozemkov v k.ú. Rožňava (PDF, 1,4 MB)
  17. Štefan Máté, Cintorínska 13, Rožňava  – zrušenie uznesenia MZ (PDF, 897 kB)
  18. Podmienky obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného majetku mesta (PDF, 2 MB)
  19. Technické služby mesta Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy (PDF, 1,3 MB)
  20. ZŠ akademika Jura Hronca, Rožňava – protokolárne odovzdanie majetku mesta do správy (PDF, 688 kB)
  21. FIN.M.O.S., a.s. – investícia do siete verejného osvetlenia (PDF, 45 kB)
  22. FIN.M.O.S., a.s. – navýšenie podielu mesta v akciovej spoločnosti (PDF, 2,4 MB)
  23. Obchodná verejná súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Rožňava (PDF, 722 kB)
11.   Materiály hlavnej kontrolórky mesta
  1.
  2.
  3.
  4.
12.   Podnety pre hlavnú kontrolórku
13.   Diskusia
14.   Záver

 

 

Michal Domik
primátor mesta

 


© Mesto Rožňava, 20. 6. 2024, JUDr. Judita Jakobejová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave