Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na MZ

Primátor  mesta
Rožňava
V Rožňave,  dňa 22. 03. 2024
 
 
Pozvánka
 
       

P o z v á n k a
      
         V zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov


z v o l á v a m

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave  
na deň  28. marca  2024 o 09.00 hod.
 do malej zasadačky MsÚ

Program:
1.   Otvorenie
2.   Otázky a podnety občanov
3.   Interpelácie poslancov
4.   Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave (PDF, 1,5 MB)
5.   VZN mesta Rožňava o ustanovení úsekov miestnych ciest na dočasné parkovanie motorových vozidiel – protest prokurátora (PDF, 5,2 MB)
6.   VZN mesta Rožňava o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava – návrh na zmeny a doplnenie (PDF, 700 kB)
7.   Zásady, ktorými sa určujú podmienky vydávania a používania karty ROŽŇAVČAN – návrh na doplnenie (PDF, 4 MB)
8.   Zásady rozpočtového hospodárenia mesta Rožňava - návrh dodatku č. 4 (PDF, 343 kB)
9.   Návrh na schválenie 1. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtových organizácií na rok 2024 (PDF, 1 MB)
10.   Schválenie komisie na vyhodnotenie súťažných návrhov v obchodnej verejnej súťaži na prevod hromadnej akcie mesta v spoločnosti VVS, a. s.(PDF, 786 kB)
11.   Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok (PDF, 573 kB)
12.   Majetkoprávne záležitosti:
  1. Peter Vnenčák a manželka JUDr. Martina Vnenčáková, Betliarska 88/11, 048 01 Rožňava – zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k. ú. Rožňava (PDF, 2 MB)
  2. Ján Fábián a manželka  Mgr. Mária Fábiánová,  Zakarpatská 22, 048 01 Rožňava – zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta (PDF, 1,7 MB)
  3. AgraBat s.r.o., Rožňavská Baňa 184, 048 01 Rožňava  – predaj pozemkov mesta (PDF, 1,3 MB)
  4. Lenka  Gajdošová a Marek Gajdoš, Laca Novomeského 26, 048 01 Rožňava  – predaj pozemkov mesta (PDF, 1,1 MB)
  5. MUDr. Jiří Krejzl, Pionierov 2, 048 01  Rožňava  – predaj  pozemku mesta (PDF, 2 MB)
  6. Marek Varga, Šafárikova 33, 048 01 Rožňava – predaj pozemku mesta (PDF, 1,4 MB)
  7. Bc. Zoltán Juhász, Budovateľská 7, 048 01 Rožňava  a manželka Klaudia Juhászová, Gemer 170, Tornaľa – zámena pozemkov v k. ú. Rožňava (PDF, 2 MB)
  8. Návrh na zrušenie uznesení MZ č. 157/2023, 158/2023, 159/2023, 161/2023 a 162/2023 zo dňa 21. 12. 2023 (PDF, 375 kB)
13.  
14.  
15.   Materiály hlavnej kontrolórky
  1.
16.   Podnety pre hlavnú kontrolórku
17.   Diskusia
18.   Záver

 

 

Michal Domik
primátor mesta

 


© Mesto Rožňava, 22. 3. 2024, JUDr. Judita Jakobejová -  Odbor všeob. a vnút. správy, Mestský úrad v Rožňave