Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Terénna sociálna práca v obciach II

Terenan socialna praca - plagat
Mesto Rožňava sa zapojilo na Národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centra - Spolu pre komunity, aktivita:  Terénna sociálna práca,  prostredníctvom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci Programu Slovensko. Obdobie realizácie projektu je od 01.08.2023  do 31.01.2029.

Cieľom národného projektu je individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizácia osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia.
 
Špecifickými cieľmi projektu sú:
  • zabezpečovanie poskytovania terénnej sociálnej práce a činnosti komunitných centier v rámci stanovených kvalitatívnych štandardov na úrovni centrálneho riadenia,
  • jednotné odborné a koordinačné riadenie TSP/KC/NDC/NSSDR poskytovaných tretími subjektmi,
  • zabezpečenie vzájomného prepojenia a sieťovanie tretích subjektov, ktoré zabezpečujú výkon    
   TSP a resp. sú zriaďovateľmi KC a ostatnými aktérmi (partnermi v teréne danej lokality)  na komunitnej úrovni,
  • zabezpečenie monitorovania a hodnotenia výkonu TSP a komunitných centier.
 
Mesto v rámci projektu zamestnáva štyroch pracovníkov, z toho troch terénnych  sociálnych pracovníkov a jednu terénnu pracovníčku. Okrem štyroch projektových zamestnancov mesto zamestnáva ďalšieho terénneho sociálneho pracovníka.  Pracovisko terénnej sociálnej práce je  na Krátkej ul. č. 30 ( v budove, kde je aj prevádzka komunitného centra).

Týmto projektom nadväzujeme na predchádzajúce projekty Terénnej  sociálnej práce v obciach, ktoré mesto realizuje už od roku 2005.  Na základe pozitívnych skúseností s terénnou sociálnou prácou s cieľovými skupinami chceme naďalej pokračovať v tejto práci, hlavne v oblastiach  osvety  zdravia a hygieny, prevencii vzniku a prehlbovania, ako aj náprave sociálno-patologických javov a porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu  jednotlivcov, rodín ako aj celej komunity.
 
 07.09.2022
Mesto Rožňava sa zapojilo do Národného projektu: „Terénna sociálna práca v obciach II“. Projekt je pokračovaním Národného projektu: „Terénna sociálna práca obciach I“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Miestom realizácie projektu je územie mesta Rožňava a jeho mestská časť Nadabula. Obdobie realizácie projektu je : od 01.09.2019 do 31.12. 2022
Terénna sociálna práca v obciach II

 

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V MESTE ROŹŇAVA
 
Mesto Rožňava  sa zapojilo do Národného projektu: „Terénna sociálna práca v obciach II“.  Projekt je pokračovaním Národného projektu: „Terénna sociálna práca  obciach I“ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Miestom realizácie projektu je územie mesta Rožňava a jeho mestská časť Nadabula. Obdobie realizácie projektu je : od 01.09.2019  do 31.12. 2022.
 
Mesto v rámci projektu zamestnáva štyroch pracovníkov, z toho troch terénnych  sociálnych pracovníkov (ďalej len „TSP“) a jedného terénneho pracovníka (ďalej len „TP“). Implementačná agentúra MPSVaR refunduje celkovú cenu práce zamestnancov vo výške cca 5150 € mesačne a sumou 258 € mesačne čo predstavuje  5% z celkovej ceny práce všetkých zamestnancov. Terénni sociálni pracovníci majú pracovisko v Komunitnom centre na  Krátkej ul. č. 30 v Rožňave. Na základe pozitívnych skúseností s terénnou sociálnou prácou s cieľovými skupinami chceme naďalej  prispievať k zvyšovaniu osvety, k prevencii vzniku a prehlbovania, ako aj náprave sociálno-patologických javov a porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu  v komunite.
 
Hlavným cieľom projektu je zlepšenie životných podmienok skupín ohrozených sociálnym vylúčením v meste Rožňava – predovšetkým rómskej menšiny. Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľovú skupinu projektu a následné zvýšenie životnej úrovne minority, ako aj postupná integrácia  s majoritnou spoločnosťou, asistencia pri styku s úradmi štátnej správy a samosprávy, zvýšenie informovanosti a motivácie cieľovej skupiny, prevencia sociálno-patologických javov v rodine, nabádanie k zvyšovaniu školskej dochádzky detí z minoritných rodín, zlepšenie miery dodržiavania hygienických návykov cieľovej skupiny, zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov, zvyšovanie osvety v oblasti zdravia a prevencie, pomoc v otázkach financií a hospodárenia.
 
Cieľovými skupinami projektu sú vylúčené skupiny obyvateľov, ktoré sú postihnuté alebo ohrozené rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia. Obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít, občania v nepriaznivej sociálnej situácií, dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných a bezdomovci.
 
Medzi ďalšie vybrané dôležité aktivity projektu patrí aj  zvyšovanie profesionalizácie výkonu terénnej sociálnej práce prostredníctvom tematických vzdelávacích aktivít pre TSP a TP, odborného tematického vzdelávania regionálnym koordinátorom, lokálnych porád, pravidelnej supervízie a sieťovanie s ostatnými pomáhajúcimi profesiami pôsobiacimi v marginalizovaných rómskych komunitách. 
                             
Z histórie terénnej sociálnej práce v meste Rožňava
 
Prvým projektom, ktorým sa začala terénna sociálna práca v meste bol projekt pod názvom: „Stredisko osobnej hygieny a práčovne a mzdy pre dvoch terénnych sociálnych  pracovníkov“. V rámci tohto projektu boli zamestnaní dvaja terénni sociálni pracovníci. Celkový rozpočet projektu bol vo výške  736 tis Sk. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny poskytlo na tento projekt nenávratný finančný príspevok vo výške 589 tis. Sk, sumou 174 tis. Sk prispelo mesto z vlastných zdrojov.
 
Na tento projekt priamo nadväzoval projekt  s názvom: „Realizácia programu podpory komunitnej sociálnej práce v regióne Rožňava“ vytvorením 1 pracovného miesta komunitného sociálneho pracovníka a transformáciou 2 terénnych sociálnych pracovníkov na dvoch asistentov komunitného sociálneho pracovníka. Tento projekt realizovalo mesto od 1.1.2005 do 31.03.2008. Projekt bol financovaný z Európskeho sociálneho fondu a to vo výške 94% celkových oprávnených výdavkov projektu, 6% spolufinancovalo  mesto z vlastných zdrojov.
 
Počas  realizácie projektu „Komunitná sociálna práca“  sa sociálnym pracovníkom  podarilo získať si dôveru cieľových skupín ohrozených sociálnou exklúziou. V našom meste sa osvedčila komunitná sociálna práca a preto mesto ďalej realizovalo projekt pod názvom  „Terénna  sociálna  práca v meste Rožňava“. V rámci tohto projektu boli zamestnaní 9 pracovníci z toho 3 terénni sociálni pracovníci a 6 asistenti terénnych sociálnych pracovníkov. Projekt sa realizoval v termíne od 2.9.2008 do 31.8.2010.
 
Mesto Rožňava v období od 3.11.2010 až 30.04.2012 realizovalo projekt pod názvom „Sociálna práca v komunitách v meste Rožňava“. Mesto Rožňava  získalo na základe žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu, v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu vo výške 85  tis. EUR. V rámci tohto projektu boli zamestnaní 9 pracovníci z toho 3 terénni sociálni pracovníci a 6 asistenti terénnych sociálnych pracovníkov.
 
Následne sa  Mesto Rožňava  zapojilo do Národného projektu: „Terénna sociálna práca v obciach“ na základe výzvy FSR-NP TSP-3/2012 z Európskeho sociálneho fondu, v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach ďalej len „NP TSP“, bolo pokračovaním podpory výkonu terénnej sociálnej práce v obciach. Fond sociálneho rozvoja poskytol finančnú podporu na výkon terénnej sociálnej práce na terénneho sociálneho pracovníka vo výške 844,61 €/mesiac a na výkon terénnej sociálnej práce asistenta terénneho sociálneho pracovníka vo výške 631,61 €/mesiac. Obdobie realizácie projektu bolo: 01.07.2012 – 31.10. 2015. Mesto v rámci projektu zamestnávalo siedmich pracovníkov, z toho štyroch terénnych  sociálnych pracovníkov a troch asistentov terénnych sociálnych pracovníkov.
 
Na základe výzvy Európskeho sociálneho fondu NP TSP l/01-2016, Operačný program Ľudské zdroje, sa mesto Rožňava dňom 01.04.2016 zapojilo do Národného projektu: „Terénna sociálna práca v obciach I“ ďalej len „NP TSP I“. Tento projekt bol pokračovaním podpory výkonu terénnej sociálnej práce v obciach.  Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky poskytla finančnú podporu na výkon terénnej sociálnej práce terénneho sociálneho pracovníka a terénneho pracovníka. Obdobím realizácie projektu bolo:  01. 04. 2016 – 31. 08. 2019.
 
Priamo na tento projekt nadväzuje projekt Národný projekt: „Terénna sociálna práca v obciach II“. V rámci tohto projektu sú zamestnaní 4 pracovníci z toho 3 terénni sociálni pracovníci a 1 terénny pracovník. Projekt sa realizuje v termíne od 1.9.2019 do 31.12.2022. Projekt je pokračovaním NP TSP I., financovaného z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt je financovaný zo zdrojov EU, ŠR ako aj  z rozpočtu mesta. Príjem z EU a ŠR je cca vo výške cca 5400. € mesačne a mesto prispieva na projekt sumou cca 1700 € mesačne.
 
Miestom realizácie všetkých vyššie uvedených projektov je územie mesta Rožňava a jeho mestská časť Nadabula. Pracovisko  terénnych sociálnych pracovníkov a terénneho pracovníka sa nachádza v priestoroch Komunitného centra na  Krátkej ul. č. 30 v Rožňave.   
 

© Mesto Rožňava, 4. 3. 2022 Ing. Katarína Valková, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava