Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Terénna sociálna práca v meste Rožňava

Terenan socialna praca - plagat
Mesto Rožňava sa zapojilo na Národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centra - Spolu pre komunity, aktivita:  Terénna sociálna práca,  prostredníctvom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci Programu Slovensko. Obdobie realizácie projektu je od 01.08.2023  do 31.01.2029.

Cieľom národného projektu je individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizácia osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia.
 
Špecifickými cieľmi projektu sú:
  • zabezpečovanie poskytovania terénnej sociálnej práce a činnosti komunitných centier v rámci stanovených kvalitatívnych štandardov na úrovni centrálneho riadenia,
  • jednotné odborné a koordinačné riadenie TSP/KC/NDC/NSSDR poskytovaných tretími subjektmi,
  • zabezpečenie vzájomného prepojenia a sieťovanie tretích subjektov, ktoré zabezpečujú výkon    
   TSP a resp. sú zriaďovateľmi KC a ostatnými aktérmi (partnermi v teréne danej lokality)  na komunitnej úrovni,
  • zabezpečenie monitorovania a hodnotenia výkonu TSP a komunitných centier.
 
Mesto v rámci projektu zamestnáva štyroch pracovníkov, z toho troch terénnych  sociálnych pracovníkov a jednu terénnu pracovníčku. Okrem štyroch projektových zamestnancov mesto zamestnáva ďalšieho terénneho sociálneho pracovníka.  Pracovisko terénnej sociálnej práce je  na Krátkej ul. č. 30 ( v budove, kde je aj prevádzka komunitného centra).

Týmto projektom nadväzujeme na predchádzajúce projekty Terénnej  sociálnej práce v obciach, ktoré mesto realizuje už od roku 2005.  Na základe pozitívnych skúseností s terénnou sociálnou prácou s cieľovými skupinami chceme naďalej pokračovať v tejto práci, hlavne v oblastiach  osvety  zdravia a hygieny, prevencii vzniku a prehlbovania, ako aj náprave sociálno-patologických javov a porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu  jednotlivcov, rodín ako aj celej komunity.
 
 07.09.2022
Na základe výzvy Európskeho sociálneho fondu NP TSP l/01-2016, Operačný program Ľudské zdroje, sa mesto Rožňava od 1.4.2016 zapojilo do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I
Terénna sociálna práca v meste Rožňava

TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA V MESTE ROŹŇAVA


Na základe výzvy Európskeho sociálneho fondu NP TSP l/01-2016, Operačný program Ľudské zdroje, sa mesto Rožňava od 1.4.2016 zapojilo do Národného projektu Terénna sociálna práca v obciach I. (ďalej len „NP TSP“).  NP TSP I je pokračovaním podpory výkonu terénnej sociálnej práce v obciach. Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „IAMPSVaR“) poskytuje finančnú podporu na výkon terénnej sociálnej práce terénneho sociálneho pracovníka a terénneho pracovníka. Miestom realizácie projektu je územie mesta a jeho mestských častí Rožňavská Baňa a Nadabula. Obdobím realizácie projektu je:  01.04.2016 – 30.06. 2019.

Mesto v rámci projektu zamestnáva štyroch pracovníkov, z toho dvoch terénnych  sociálnych pracovníkov a dvoch terénnych pracovníkov. Títo pracovníci majú pracovisko na Ulici krátkej č. 30. Týmto projektom nadväzujeme na predchádzajúci projekt Terénna sociálna práca v obciach, ktorý prebiehal v období od 1.7.2012 do 31.10.2015. Na základe pozitívnych skúseností s terénnou sociálnou prácou s cieľovými skupinami chceme naďalej pokračovať v tejto práci, hlavne v oblastiach  osvety  zdravia a hygieny, prevencii vzniku a prehlbovania, ako aj náprave sociálno-patologických javov a porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu  jednotlivcov, rodín ako aj celej komunity.

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie životných podmienok skupín ohrozených sociálnym vylúčením v meste Rožňava, predovšetkým rómskej menšiny. Poskytovanie komplexných sociálnych, konzultačných služieb pre cieľovú skupinu projektu a následné zvýšenie životnej úrovne minority ako aj postupná integrácia  s majoritnou spoločnosťou, asistencia pri styku s úradmi štátnej správy a samosprávy, zvýšenie informovanosti a motivácie cieľovej skupiny, prevencia sociálno-patologických javov v rodine, nabádanie k zvyšovaniu školskej dochádzky detí z minoritných rodín, zlepšenie miery dodržiavania hygienických návykov cieľovej skupiny, zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov.

Cieľovými skupinami projektu sú vylúčené skupiny obyvateľov, ktoré sú postihnuté alebo ohrozené rizikom chudoby a sociálneho vylúčenia. Obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít, občania v nepriaznivej sociálnej situácií, dlhodobo nezamestnaní a znevýhodnené skupiny nezamestnaných a bezdomovci.

 


© Mesto Rožňava, 15. 4. 2016, Mgr. Stela Urbánová -  TSP, Mestský úrad Rožňava