Oficiálna stránka mesta Rožňava

Sociálni pracovníci mesta Rožňava

Terenan socialna praca - plagat
Mesto Rožňava sa zapojilo na Národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centra - Spolu pre komunity, aktivita:  Terénna sociálna práca,  prostredníctvom Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, v rámci Programu Slovensko. Obdobie realizácie projektu je od 01.08.2023  do 31.01.2029.

Cieľom národného projektu je individualizované poskytovanie podpory osobám pri riešení zložitých životných situácií a aktivizácia osôb ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením so zámerom zlepšenia ich sociálneho začlenenia.
 
Špecifickými cieľmi projektu sú:
  • zabezpečovanie poskytovania terénnej sociálnej práce a činnosti komunitných centier v rámci stanovených kvalitatívnych štandardov na úrovni centrálneho riadenia,
  • jednotné odborné a koordinačné riadenie TSP/KC/NDC/NSSDR poskytovaných tretími subjektmi,
  • zabezpečenie vzájomného prepojenia a sieťovanie tretích subjektov, ktoré zabezpečujú výkon    
   TSP a resp. sú zriaďovateľmi KC a ostatnými aktérmi (partnermi v teréne danej lokality)  na komunitnej úrovni,
  • zabezpečenie monitorovania a hodnotenia výkonu TSP a komunitných centier.
 
Mesto v rámci projektu zamestnáva štyroch pracovníkov, z toho troch terénnych  sociálnych pracovníkov a jednu terénnu pracovníčku. Okrem štyroch projektových zamestnancov mesto zamestnáva ďalšieho terénneho sociálneho pracovníka.  Pracovisko terénnej sociálnej práce je  na Krátkej ul. č. 30 ( v budove, kde je aj prevádzka komunitného centra).

Týmto projektom nadväzujeme na predchádzajúce projekty Terénnej  sociálnej práce v obciach, ktoré mesto realizuje už od roku 2005.  Na základe pozitívnych skúseností s terénnou sociálnou prácou s cieľovými skupinami chceme naďalej pokračovať v tejto práci, hlavne v oblastiach  osvety  zdravia a hygieny, prevencii vzniku a prehlbovania, ako aj náprave sociálno-patologických javov a porúch psychického, fyzického a sociálneho vývinu  jednotlivcov, rodín ako aj celej komunity.
 
 06.09.2022
Sociálni pracovníci mesta Rožňava
Terénni sociálni pracovníci
pracovisko:  Krátka č. 30 Rožňava
 
PhDr. Marek Koltáš, PhD., MBA
tel.: 0918 792 930 , e-mail: marek.koltas@roznava.sk, tsprv2012@gmail.com
 
Mgr. Stela Urbánová
tel.: 0918 792 931, e-mail: stela.urbanova@roznava.sk, tsprv2012@gmail.com

Mgr. Dávid Zsiga
tel.: 0918 792 932, e-mail: tsprv2012@gmail.com

Mgr. Valéria Hóková
Asistenti ter. soc. pracovníkov
Lucia Csuporiová
 

© Mesto Rožňava, 2019 - Mgr. Stela Urbánová - sociálna pracovníčka mesta Rožňava