Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Schválené VZN

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 24. 9. 2020 schválilo tieto VZN:
 

icon
VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Rožňava
(PDF, 185 kB)
icon VZN o podmienkach prideľovania bytov a nakladaní s bytovým fondom mesta
(PDF, 348 kB)