Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Schválené VZN

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 2. 7. 2020 schválilo tieto VZN:
 

icon
VZN o podmienkach prevádzkovania hazardných hier
(PDF, 97 kB)
icon VZN o školských obvodoch v meste Rožňava a o spoločných školských
obvodoch základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
(PDF, 389 kB)
icon VZN o určení čiastočných úhrad v školách a školských zariadeniach
(PDF, 207 kB)
icon VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia,zriadených na území mesta Rožňava
(PDF, 191 kB)
icon VZN o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
(PDF, 267 kB)
icon Všeobecne záväzné nariadenie o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb
(PDF, 101 kB)