Rožňava.sk
Vitajte v Rožňave - Welcome in Rožňava - Üdvözöljük Rozsnyón -    

Schválené VZN

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave 31. 3. 2022 schválilo tieto VZN:
 

icon
VZN o určení výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
(PDF, 185 kB)
icon VZN o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Rožňava
(PDF, 153 kB)