Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Náučné chodníky z okolia

 15.01.2008
Prírodné atrakcie
Náučné chodníky z okolia

Náčný chodník

 

Náučný chodník Občasný prameň - Havrania Skala

Obojsmerný náučný chodník (poznávacia a informačná trasa) prechádza žltou turistickou značenou trasou. Začína v doline Veľké Zajfy (3 km od Stratenej), pokračuje lesným porastom a končí na vyhliadke Havrania skala (1154 m n.m.), odkiaľ sa naskytá krásny výhľad na časť Slovenského raja, Nízkych Tatier a Volovských vrchov. Na 2 km dlhej trase chodníka je umiestnených sedem informačných panelov.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náučný chodník Domica a okolie

Poloha: Slovenský kras – južná časť, Silická planina
Východiskový bod: vstupný areál jaskyne Domica, pri pamätnej tabuli NP Slov. kras, zastávka SAD Kečovo - Domica
Čas: 45 minút
Dĺžka: 3 km
Prevýšenie: 126 m

Náučný chodník sa začína pri vstupnom areáli jaskyne Domica, pri pamätnej tabuli Národného parku Slovenský kras. Trasa chodníka je náročnejšia len v jeho začiatku, keď stúpa pod kótu Čertova diera (465 m n. m). Potom chodník pokračuje mierne zvlnenou krajinou a v závere sa vracia späť k jaskyni Domica. Náučný chodník pozostáva z piatich informačných panelov: prvý je venovaný národnému parku, druhý podáva informácie o  náučnom chodníku, tretí o faune, štvrtý o geológii a geomorfológii a piaty panel podáva informácie o flóre. Náučný chodník je v teréne i na tabuliach označený priečnym zeleným pásom v bielom štvorcovom poli, tvorí uzavretý okruh.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Náučný chodník Zádielska tiesňava
Poloha: Slovenský kras – východná časť, Zádielska planina
Východiskový bod: parkovisko za obcou Zádiel
Čas: 4-5 hodín
Dĺžka: 5 km
Prevýšenie: 350 m

Náučný chodník, ktorý tvorí uzavretý okruh, oboznamuje s charakteristickými prírodnými danosťami Slovenského krasu. Návštevníci majú možnosť získať bližšie informácie o jedinečnej prírode Slovenského krasu na 7 informačných paneloch. Prvý je venovaný informáciám o NPR Zádielska tiesňava, druhý sa venuje geomorfológii, tretí flóre, štvrtý faune. Piaty panel sa venuje obhospodarovaniu, šiesty krasovým javom a siedmy histórii osídlenia. Texty na paneloch sú v slovenskej, maďarskej a anglickej verzii. Stredne náročná trasa prechádza národnou prírodnou rezerváciou Zádielska tiesňava, ktorá sa rozprestiera na ploche 214,73 ha. K najväčším zaujímavostiam chodníka patrí kaňon Zádielskej tiesňavy, cez ktorý tečie Blatný potok, ale aj Zádielske hradisko - jedno z najväčších pravekých hradísk na Slovensku. Chodník s prírodovedným a ochranárskym zameraním otvorili v roku 1977 a naposledy zrekonštruovali v roku 2005. Fyzicky zdatní môžu pokračovať v ceste východným smerom po okraji Zádielskej planiny  po modrej turistickej značke až k zrúcaninám Turnianskeho hradu. Severným smerom je možné pokračovať k obci Hačava po náučnom chodníku Horné lúky.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náučný chodník Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo

Krásnohorská Dlhá Lúka – Krásnohorská jaskyňa
Dĺžka chodníka: 800m (trasa až z hradu 4 km)
Relatívne prevýšenie: 20m
Počet zastávok: 5

Vybudovaný náučný chodník z Krásnohorskej Dlhej Lúky ku Krásnohorskej jaskyni ideálnym spôsobom napĺňa ciele, ktoré máme pri prezentácii svetového prírodného dedičstva. Chodník je situovaný v nádhernom prostredí s výhľadom na hrad Krásna Hôrka a vedie popri Kaplnke Svätej panny Márie a Vodnom mlyne.
Počas svojich zastavení v časovom intervale 60 minút sa návštevník oboznámi s krásami Národného parku Slovenský kras, jaskyňami Slovenského krasu, zapísanými do svetového prírodného dedičstva a históriou prieskumu podzemného krasu.

Panel 0: Základná informácia o svetovom prírodnom dedičstve – Jaskyne Slovenského krasu a informácie o lokalitách sprístupnených jaskýň regiónu. Je umiestnený na Hrade Krásna Hôrka.

Panel 1: Svetové prírodné dedičstvo UNESCO a atraktivity podzemia pre zápis do zoznamu a trasu chodníka. Je umiestnený v obci Krásnohorská Dlhá lúka.

Panel 2: Názov: Kultúrne a prírodné hodnoty lokality Buzgó. Je umiestnený pred mostom pri futbalovom ihrisku.

Panel 3: Názov: Penovce Slovenského krasu (sladkovodné vápence) a potreba ich ochrany. Umiestnený pri chodníku pozdĺž penového telesa jazierok

Panel 4: Názov: Krásnohorská jaskyňa. Umiestnený v altánku Krásnohorskej jaskyne.

Panel 5: Názov: História prieskumu a rozsah podzemného krasu. Cesta, ktorou prešli jaskyne Slovenského krasu k zápisu do svetového prírodného dedičstva.

Panel 6: Názov: Hodnoty jaskýň Slovenského krasu. Hlavné hodnoty jaskýň, druhotné výplne, živočíšstvo, georeliéf.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náučný chodník Zelená hranica

Náučný chodník sa začína pri vstupnom areáli jaskyne Baradla v Maďarsku a končí pri vstupnom areáli jaskyne Domica, pri pamät­nej tabuli Národného parku Slovenský kras. Od jaskyne Baradla

po­kračuje dolinou Baradla, na konci ktorej sa stočí k štátnej hranici. Odtiaľ pokračuje popri Kečovskom potoku, stúpa pod kótu Poroňa, odkiaľ lesnou cestou postupným klesaním dôjde k vstupnému areálu jaskyne Domica. Chodník je obojsmerný. Má dvanásť zastá­vok a jeho celková dĺžka je 7,5 km.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náučný chodník Horné lúky

 Turistický chodník začína v obci Hačava, pokračuje malebnou kra­jinou Slovenského krasu, kde sa lúky a pasienky striedajú s lesom. Chodník končí na vyhliadke, z ktorej sa otvára pohľad na divokú, kolmými skalnými stenami tvorenú Zádielsku tiesňavu. Počas svo­jej cesty budete mať možnosť zoznámiť sa s ukážkami obhospoda­rovania krajiny a vidieť výsledky spolužitia miestneho obyvateľstva s prírodou. Náučný chodník pozostáva zo siedmich informačných panelov. Prvý a siedmy je venovaný informáciám o náučnom chodníku, druhý sa venuje základným informáciám o národnom parku, tretí nás oboznamuje s obcou Hačava, štvrtý obhospodarovaniu krajiny, piaty panel živočíšstvu a šiesty rastlinstvu. Dĺžka chodníka, ktorý je obojsmerný je približne  7 km, jeho prejdenie trvá približne 2 a pol hodiny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náučný chodník Turecká

(Výstavbu realizovalo Združenie obcí „Mikroregión Turecká“)
 

Dňa 12. decembra 2009 bol slávnostne odovzdaný „Náučný chodník Turecká“ v katastrálnom území obce Rudná za účasti turistov z okolia Rožňavy, občanov obcí Rudná, Rakovnica, Rožňavské Bystré. Postavený bol v lete a jeseni roka 2009.

Náučný chodník prechádza lesnými pozemkami v správe :Náučný chodník Turecká

Lesy SR – OZ Rožňava

Urbárska spoločnosť, Pozemkové spoločenstvo Rudná;

Pasienková spoločnosť, Pozemkové spoločenstvo Rudná;

Rímskokatolícka cirkev biskupstvo Rožňava;

Mesto Rožňava;

Obec Rakovnica

Obec Rudná

„Náučný chodník Turecká“ sa venuje baníckej a lesníckej tematike a má dĺžku 8,2 km. Na trase chodníka je rozmiestnených 26 ks náučných tabúľ a 2 altánky slúžiace na oddych. Najvyšším bodom náučného chodníka je vrchol Tureckej v n.m.v. 954 m. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Náučný chodník Krasové javy Hôrky

NCH- Krasové javy HôrkyHôrka je najmenšia "planina" NP Slovenský kras. Jej výhodou je, že na pomerne malom mieste ponúka učebnicové príklady krasových javov.

Náučný chodník "Krasové javy Hôrky" v Gemerskej Hôrke je príjemná, nenáročná prechádzka  krasovou krajinou, počas ktorej návštevník spozná povrchové krasové javy: škrapy, čertove brázdy t.j. škrapové polia, závrty, priepasti,  krasové jazierka, jaskynné otvory, čertovu dieru, t,j. ponor, krasové vyvieračky, odkrytý, či pokrytý kras, jedinečnú rastlinnú a živočíšnu ríšu.

Je to 8 km dlhý okruh s desiatimi zastávkami. Text panelov je jednoduchý, NCH - Krasové javy Hôrkyzrozumiteľný a bohato ilustrovaný /cca 120 fotografií/.
Okrem slovenčiny je ešte v maďarčine a v angličtine.  Počas prechádzky sa otvárajú krásne výhľady, návštevník dostane obraz aj o vplyve krasových javov na život ľudí v krasovej krajine. Je vhodný pre každú vekovú kategóriu, spoznávacie  zájazdy a školské výlety. Okruh je možné absolvovať za 2,5 - 3 hodiny.


Návštevníkom je k dispozícii kniha návštev, kde môžu zapísať svoje postrehy a zážitky a po absolvovaní túry môžu v penzióne Skalná ruža, pred ktorou chodník začína dostať účastnícky list aj s dátumom a razítkom.
 

Náučný chodník Krasové javy Hôrky