Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Miestna občianska poriadková služba

„Zvýšenie zamestnanosti a zametnateľnosti ľudí žijúcich v prostredí MRK poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby“

Mesto Rožňava sa v septembri 2018 zapojilo do výzvy vyhlásenej  Ministerstvom  vnútra Slovenskej Republiky (ďalej len „MV SR“) ako Sprostredkovateľského orgánu pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „ OP ĽZ“), kód výzvy OPLZ-PO5-2018-1, prioritná os 5, špecifický cieľ 5.1.2, so zameraním na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti  ľudí žijúcich v prostredí marginalizovanej rómskej komunity  (ďalej len „MRK“) poskytovaním miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK.

V marci 2019 bola mestu schválená žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 46 912,40 €.  Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 49 381,47 € z toho  výška spolufinancovania je v sume 2 469,07 €. Dĺžka realizácie projektu je od 01.07.2019 do 30.06.2021.

Projekt sleduje globálny cieľ OP ĽZ - Podporiť rozvoj ľudských zdrojov, celoživotného učenia a ich plnohodnotného začlenenia sa na trh práce na zlepšenie ich sociálnej situácie. Vychádzajúc zo špecifického cieľa 5.1.2.: Zvýšiť finančnú gramotnosť, zamestnateľnosť a zamestnanosť MRK, predovšetkým Rómov prispieva k podpore systematického poskytovania sociálnych a asistenčných služieb v meste Rožňava, pričom sa zameriava na zvýšenie zamestnateľnosti ľudí, žijúcich v prostredí MRK formou vytvorenia pracovných miest a pozitívnou motiváciou predovšetkým pre mladých ľudí. Miestna občianska poriadková služba v meste Rožňava (ďalej len „MOPS“)  pozostáva z 2 členov. Ich  úlohou je prispieť k udržiavaniu verejného poriadku, bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov mesta znížením protispoločenského a protiprávneho konania, zlepšiť spolunažívanie majority bývajúcej v blízkosti MRK. Členovia MOPS  budú nápomocní príslušníkom mestskej polície pri zabezpečovaní verejného poriadku, ochrany životného prostredia v meste a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení mesta najmä v najproblematickejších častiach mesta s najväčším výskytom MRK a to v miestnej časti Rožňavská baňa a v severnej časti mesta.  Konkrétna činnosť MOPS bude prioritne zameraná na ochranu verejného poriadku, predchádzanie vzniku konfliktov a prevenciu protiprávneho správania sa vo vylúčených lokalitách, ochranu súkromného a verejného majetku, predchádzanie poškodzovania majetku obyvateľov MRK ako aj ostatných obyvateľov obce a verejného majetku, ochranu životného prostredia, ohlasovanie požiarov, prevenciu protiprávneho správania sa pri nakladaní s odpadmi, plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky predovšetkým  súvislosti s pohybom po komunikácií a prechodom cez cestu.

Realizáciou týchto služieb projekt napĺňa princípy desegregácie, degetoizácie a destigmácie. Tieto činnosti budú mať okrem pozitívneho dopadu na MRK pozitívny dopad aj na širšiu verejnosť a prostredie mesta a budú smerovať k zbližovaniu a senzibilizácii verejnosti, tým, že zlepšia život všetkých obyvateľov mesta.  Projekt je v súlade s horizontálnymi princípmi udržateľného rozvoja, rovnosti mužov a žien a princípom nediskriminácie.

Michal Domik
primátor mesta