Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Požičiavanie pomôcok

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázanej na pomôcku. Táto sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou na  určitý čas, najdlhšie do zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu (Zákon č. 447/2008 Z. z.) z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytovanie pomôcky.

Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  a  fyzická  osoba  s  ťažkým  zdravotným  postihnutím  preukazuje  odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia. Požičiavanie  pomôcok je možné poskytnúť aj prijímateľom opatrovateľskej služby  v rámci skvalitnenia poskytovanej opatrovateľskej služby najmä v oblasti sebaobslužných úkonov.

Vybavuje

Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Ing. Katarína Zagibová
058/7773 280
katarina.zagibova@roznava.sk

Postup pri vybavovaní a podávaní žiadostí

1. krok INFORMÁCIE

Podrobné informácie o postupe a vybavovania žiadostí ako aj samotné tlačivá pre fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Rožňava získajú osobne na odbore sociálnych vecí a bytovej agendy.

Požičiavanie pomôcok je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom odkázanej na pomôcku. Táto sociálna služba sa poskytuje fyzickej osobe ambulantnou formou na  určitý čas, najdlhšie do doby zabezpečenia pomôcky na základe verejného zdravotného poistenia, formou peňažného príspevku na zaobstaranie pomôcky podľa osobitného predpisu (Zákon č. 447/2008 Z. z.) z iných zdrojov alebo do doby trvania podmienok pre poskytovanie pomôcky.

Podmienky zapožičania pomôcky:

Nepriaznivý zdravotný stav fyzická osoba preukazuje potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti  a  fyzická  osoba  s  ťažkým  zdravotným  postihnutím  preukazuje  odkázanosť na pomôcku posudkom vydaným príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov zdravotného postihnutia. Požičiavanie  pomôcok je možné poskytnúť aj prijímateľom opatrovateľskej služby  v rámci skvalitnenia poskytovanej opatrovateľskej služby najmä v oblasti sebaobslužných úkonov.

Úhrada za poskytovanú službu, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu poskytovanú mestom sú upravené vo

Všeobecne záväznom nariadení mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava – Príloha č. 2  Cenník. Výška úhrady za požičiavanie pomôcok (PDF, 300 kB)

2. krok PODANIE ŽIADOSTI O POŽIČANIE POMÔCKY

Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s povinnými prílohami (sú uvedené v žiadosti) je potrebné podať :

 • Osobne v kancelárii 1. kontaktu – podateľňa

 • Poštou na adresu: Mestský úrad, Šafárikova ul. Č. 29, 048 01  Rožňava

4. ŽIADOSŤ o požičanie pomôcky (PDF, 542 kB)

3. krok ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Po zaevidovaní kompletnej žiadosti mesto uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách,  ktorá upravuje ďalšie podmienky požičiavania pomôcky, výšku a spôsob úhrady za požičiavanie pomôcky. Lehota na vybavenie je 30 dní.

4. krok ÚHRADA ZA POŽIČANIE POMÔCKY

Úhradu za požičanie pomôcky je žiadateľ povinný uhradiť vopred, t.j. pred poskytnutím pomôcky v hotovosti priamou platbou do pokladne poskytovateľa, a  to vo výške zodpovedajúcej dohodnutej dobe požičania podľa uzavretej zmluvy.

5. krok VYDANIE POMÔCKY

Na základe predloženého dokladu o vyplatení úhrady a po podpísaní protokolu o požičaní pomôcky sa  daná  pomôcka vydá  v zmysle uzavretej zmluvy.

Zoznam pomôcok

 • Toaletné kreslo s nádobou

 • Jedálny podnos na posteľ

 • Mobilná sprchovacia stolička

 • Sprchová stolička s operadlom

 • Sedačka do sprchového kútu

 • Sedačka do vane závesná

 • Skladacie chodítko

 • Francúzska barla

 • Skladacia palica

 • Plnoautomatický tlakomer

Tlačivá