Oficiálna stránka mesta Rožňava

Opatrovateľská služba

Vybavuje

Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky
Ing. Katarína Zagibová
058/7773 280
katarina.zagibova@roznava.sk

Podpora opatrovateľskej služby v meste Rožňava

Záverečná správa o realizácii národného projektu

Postup pri vybavovaní a podávaní žiadostí 

1. krok INFORMÁCIE

Podrobné informácie o postupe a vybavovania žiadostí ako aj samotné tlačivá pre fyzické osoby s trvalým pobytom v meste Rožňava získajú osobne na odbore sociálnych vecí a bytovej agendy.

Domáca opatrovateľská služba je terénna forma sociálnej služby, ktorou sa poskytuje nevyhnutná starostlivosť na určitý čas do doby trvania podmienok pre poskytovanie opatrovateľskej služby.

Podmienky poskytovania domácej opatrovateľskej služby:

Opatrovateľská služba sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II. a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č.4 zákona o sociálnych službách.

Rozsah úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít na základe sociálnej posudkovej činnosti určuje mesto v hodinách v súlade so stupňom odkázanosti fyzickej osoby posúdenej podľa prílohy č.3 zákona o sociálnych službách.

Opatrovateľská služba sa poskytuje priamo v domácnosti fyzickej osoby v pracovných dňoch v  pracovnej dobe spravidla od 7,30 hod. - do 15,30 hod. prostredníctvom opatrovateľov, s ktorými má mesto uzatvorenú pracovnú zmluvu.

Úhrada za poskytovanú službu, spôsob platenia úhrady za sociálnu službu a podmienky platenia za sociálnu službu poskytovanú mestom sú upravené vo

Všeobecne záväznom nariadení mesta Rožňava o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v meste Rožňava – Príloha č. 1 Výška úhrady za opatrovateľskú službu   (PDF, 300 kB)

V prípade, že opatrovateľská služba bude poskytovaná fyzickej osobe iným poskytovateľom, spôsob a výška úhrady sa určuje za podmienok stanovených príslušným poskytovateľom.

2. krok PODANIE ŽIADOSTI A POSÚDENIE ODKÁZANOSTI

Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s povinnými prílohami (sú uvedené v žiadosti) je potrebné podať :

  • Osobne v kancelárii 1. kontaktu – podateľňa

  • Poštou na adresu: Mestský úrad, Šafárikova ul. Č. 29, 048 01  Rožňava

Lehota na vybavenie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je 30 dní, preto odporúčame žiadateľom, aby si podali žiadosť v dostatočnom časovom predstihu.

1. ŽIADOSŤ o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (PDF, 1,3 MB)

3. krok POSUDKOVÁ ČINNOSŤ – SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ

Po zaevidovaní kompletnej žiadosti sa vykonáva sociálne a zdravotné šetrenie v domácnosti žiadateľa za účelom vydania sociálneho posudku a zdravotného posudku.

4. krok ROZHODNUTIE O ODKÁZANOSTI

Na základe sociálneho a zdravotného posudku sa vydá Posudok o odkázanosti Rozhodnutie o odkázanosti na konkrétny druh sociálnej služby s uvedením stupňa odkázanosti, ktorému zodpovedá rozsah hodín poskytovania sociálnej služby.

5. krok NADOBUDNUTIE PRÁVOPLATNOSTI, ODVOLANIE PROTI ROZHODNUTIU

Po doručení rozhodnutia o odkázanosti toto rozhodnutie nadobúda právoplatnosť: 

  • 16. dňom odo dňa doručenia, alebo

  • Dňom podpísania vyhlásenia o vzdaní sa práva odvolania proti rozhodnutiu

V prípade odvolania je možné proti rozhodnutiu podať opravný prostriedok na Okresný úrad v Košiciach prostredníctvom Mestského úradu v Rožňave v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

6. krok ŽIADOSŤ O POSKYTOVANIE / ZABEZPEČENIE SOCIÁLNEJ SLUŽBY

Ak po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia má žiadateľ naďalej záujem o poskytovanie sociálnej služby je povinný podať mestu písomnú žiadosť o poskytovanie alebo zabezpečenie sociálnej služby, a to na základe vlastného výberu poskytovateľa.

V prípade výberu poskytovateľa – mesto Rožňava je potrebné podať žiadosť o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby mestom

3. ŽIADOSŤ o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby (PDF,758 kB)

V prípade iného poskytovateľa ako mesto Rožňava je potrebné podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a uviesť konkrétneho poskytovateľa

2. ŽIADOSŤ o zabezpečenie sociálnej služby (PDF, 596 kB)

7. krok ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SOCIÁLNEJ SLUŽBY  

Mesto na základe predloženia žiadosti o poskytovanie domácej opatrovateľskej služby mestom uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnej služby v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách, v ktorej je určený konkrétny rozsah úkonov v hodinách v súlade so stupňom odkázanosti fyzickej osoby a v súlade s potrebami prijímateľa sociálnej služby a úhrada za opatrovateľskú službu. Lehota na vybavenie je 30 dní.

Upozornenie!

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe:

  • ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

  • ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

  • ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu na základe rozhodnutia úradu práce, sociálnych vecí a rodiny,

  • ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou,

  • ktorej zdravotný stav si vyžaduje ústavnú starostlivosť v zdravotníckom zariadení,

  • s vážnymi psychickými poruchami, ktorá by svojim konaním a správaním mohla ohrozovať iné fyzické osoby.

Zoznam poskytovateľov domácej opatrovateľskej služby v meste Rožňava (PDF, 206 kB)

Tlačivá