Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM

 22.08.2010
ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi s VJM
Názov školy a adresa: 
Spojená škola, Ulica kozmonautov 1791/2, Rožňava
 Materská škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Református Óvoda, Ulica kozmonautov 4358/2A, Rožňava – Rozsnyó
Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským – Református Alapiskola, Ulica kozmonautov 1791/2, Rožňava – Rozsnyó
 
Dátum zriadenia školy:
1997
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie:
PhDr. Iveta Badinová, zsreformov@azet.sk, 058/7331656
Webové sídlo školy:

http://www.rczsrv.edu.sk/, 

http://refiskola.edupage.org/

 

Škola s právnou subjektivitou

 
Zriaďovateľ školy: 

Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, Cirkevný zbor Rožňava, Kósu-Schoppera  25, 04801 Rožňava

 
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:

Mgr. Zoltán Orémus, Ondrej Nagy, 00421/58/7881897, rozsref@gmail.com

 

 

Šk. rok
2023/2024
Počet žiakov
186 / 30 MŠ
Počet tried
10/ + 2 triedy MŠ
Počet ŠKD 4
Počet detí v ŠKD 87
Počet pedagogických zamestnancov
28
Počet nepedagogických zamestnancov
11
 
 
Zameranie školy:
 
Naše motto:
„V tom, čo je nevyhnutné, jednota, v rozličnostiach sloboda, ale vo všetkom láska.“
sv. Augusín

Prvoradé poslanie ZŠ Reformovanej kresťanskej cirkvi v Rožňave je založené na dvoch pilieroch:
1. sprostredkovanie základných poznatkov v oblasti humánnych a reálnych predmetov, ako aj rozvíjanie osobných zdatností a talentov žiakov
2. celá výchovno-vzdelávacia činnosť sa koná pod clonou kresťanských a národných hodnôt.
 
V školskom roku 2022/2023 sme zaviedli v 1. ročníku projekt „V škole ako doma“ (Iskolaotthon), v ktorom pokračujeme aj dodnes. V rámci tohto programu sme vytvorili podmienky na to, aby sa žiaci v príjemnom prostredí, pod dohľadom odborného pedagogického vedenia v poobedňajších hodinách mohli pripraviť na vyučovací proces nasledujúceho dňa. Týmto umožníme prváčikom bezpromblémovú adaptáciu na život v škole. Rodičom polročne poskytujeme spätnú väzbu o vývoji našich najmenších žiakov pomocou programu DIFER.

Voľné hodiny využívame na posilnenie matematiky, štátneho jazyka a materinského jazyka. Vyučovanie štátneho jazyka pre deti cudzincov realizujeme v rámci jazykových kurzov. Dôraz kladieme na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti (práca s textom), kreativity (výtvarné spracovanie materiálu) a telesnej výchovy.
 
 

Realizácia projektov:
 
Naše medzinárodné vzťahy sú sústredené najmä na dve základné školy: Reformovanej cirkvi – Miskolc - Diósgyőr (MR), Zegveld (Holandsko), s ktorými sme realizovali výmenný pobyt našich žiakov a žiakov už spomínaných škôl s prvoradým cieľom: zdokonaľovanie sa v cudzom jazyku, ktoré by umožňovalo bezbariérovú komunikáciu.

V rámci projektu Visegrad Fund sme spolupracovali aj so školami Šumperk (ČR) a Nysa (Poľsko).

Na odbornej úrovni sú nám nápomocní i kolegovia z Ózdu (základná škola Sasvár úti Általános Iskola), ktorá škola funguje ako Centrum talentovaných žiakov resp. školská báza so špecializáciou na talentovaných žiakov.