Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Vianočné trhy 2019

 25.10.2019
Organizačné pokyny pre účastníkov Vianočných trhov 2019 ...
Vianočné trhy 2019

Vianočné trhy sa uskutočnia v dňoch 4.-5.-6.XII.2019 na Námestí baníkov a časti Ulice Šafárikovej  v Rožňave.

 

Predajná doba:

4.XII. 2019 - 12.00 hod. – 20.00.hod.
 5.XII. 2019  -  8.00 hod. – 20.00.hod.
 6.XII. 2019  -  8.00 hod. – 18.00.hod.
Sadzby
1 predajné miesto 3- metrovej dĺžky a 2 m- šírky  na 3 dni :
 • Stánky s občerstvením a podávaním jedál na priamu konzumáciu 150,- €
 • Miesta na sedenie a konzumáciu zabezpečí organizátor
 • Ostatné stánky s občerstvením (alko-nealko,medovina,trdelník) 103,- €
 • Stánky so spotrebným tovarom 93,- €
 • Remeselníci  s vlastným tovarom a stánkom 50%
 • Predávajúci, ktorý sa zúčastní jarmoku len v druhý deň a tretí deň zaplatí   poplatok vo výške  rovnajúcej sa 2/3, resp. 1/3  poplatku
 • Pre zábavné podniky – lunaparky a iné atrakcie: sadzba podľa platného VZN
Sadzba za elektrickú prípojku
 • Stánky s občerstvením  aj s ponukou jedál 10,- €/deň za jedno  pripojenie
 • Stánky s občerstvením alko-nealko,medovina,trdelník 5,- €/deň
 • Osvetlenie stánku +registračná pokladňa 2,- €/deň
Sadzba za parkovanie
 • auto pri vlastnom stánku, len do 3,5t a pri zakúpení 2 predajných miest 7,- €/deň
 • prívesný vozík pri vlastnom stánku 3,- €/deň
 • parkovné mimo stánku na verej. priestranstve alebo parkovisku v meste 2,- €/deň

(poplatok bude možné zaplatiť  a auto k stánku umiestniť len po súhlase povereného zamestnanca  Mesta Rožňava,  zodpovedného za rozmiestňovanie stánkov  v konkrétnej zóne)

Účasť na predajnej akcii je možné zabezpečiť na základe záväznej prihlášky. K vyplnenej prihláške je potrebné doložiť:
 1. čestné prehlásenie o originalite v prípade, že nepodnikáte podľa živnostenského oprávnenia
 2. pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služby, ktoré si vyžadujú súhlas, alebo registráciu príslušných orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov doklad o udelení súhlasu, resp. o registrácii ( regionálny úrad verejného zdravotníctva, regionálna veterinárna a potravinová správa, Daňové riaditeľstvo pre zahraničných účastníkov)
 3. doklad o vlastníctve pôdy,  potvrdenie o evidencii SHR
 4. Kópiu strany „Záznamu daňového  úradu“ z  knihy elektronickej registračnej pokladnice, pridelené číslo  e-kasy  alebo čestné vyhlásenie podľa zákona č. 289/2008 Z.z. o nepoužívaní registračnej pokladne
 5. doklad o zaplatení účastníckeho poplatku
 • predajné miesta  budú prideľované chronologicky podľa termínu doručenia prihlášok
 • povolenia k účasti budú vybavované priebežne podľa toho, ako boli doručené prihlášky aj s patričnými prílohami a v jarmočnej kancelárii,  pred začatím akcie dňa 4.12.2019 od 6.00 hod.
 • predajné stánky si predávajúci zabezpečia na vlastné náklady a umiestnia ich podľa čísla
 • uvedeného  v povolení  a pokynov členov prípravnej komisie, resp. poverených zamestnancov, od 4.12.2019
 • Predajný stánok nemá byť širší ako 2 metre a má byť  umiestnený tak, aby nebola narušená línia stánkov. Reklamné zariadenia, vešiaky a krabice s tovarom môžu byť umiestnené do vzdialenosti 1,5 metra pred predajným  stánkom  tak, aby nebránili návštevníkom pri prechode pred a medzi stánkami
 • Účastníci jarmoku, ktorí budú predávať poživatiny tepelne spracovávané priamo na jarmoku, sú povinní zabezpečiť miesto tak, aby pri ich príprave nedošlo k  znečisteniu dlažby masťou, olejom, resp. uhlím pri grilovaní a tiež vzniknutým odpadom
 • účasť bude odmietnutá tým účastníkom, ktorí v minulosti porušili VZN o organizovaní príležitostných trhov v meste Rožňava
 • umývať použitý riad pri zdroji pitnej vody – cisterne je prísne zakázané
 • o vydaní povolenia budeme bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo  SR
 • prenechať pridelené predajné miesto inému predávajúcemu  bez súhlasu organizátora bude mať za    následok  vylúčenie  z jarmoku,  bez vrátenia poplatku;
 • účastník, ktorý sám ukončí účasť na jarmoku pred jeho oficiálnym ukončením , nemá nárok na vrátenie zaplateného  poplatku
 • záujemcovia o účasť na jarmoku len v druhý a tretí deň jarmoku si môžu predajné miesto zakúpiť len priamo na mieste v jarmočnej kancelárii  a nie v predpredaji
 • poplatok za umiestnenie automobilu za, alebo vedľa predajného stánku bude  možné uhradiť len v jarmočnej kancelárii a to na základe posúdenia priestorových možností a pokynu zodpovedného člena prípravnej komisie, resp. prísušníka MP
 • do kategórie remeselníkov nebudú zaradení účastníci, ktorí neponúkajú svoj tovar, svoje vlastné výrobky ale majú v ponuke
 • dovážané, kupované výrobky
 • požiadavku na zapojenie el. prúdu do predajného stánku je potrebné nahlásiť v jarmočnej kancelárii  a  po zaplatení poplatku za každú prípojku dostane záujemca  farebnú pásku  na každý prívodný  kábel. Svojvoľné pripojenie sa na zdroje el. energie je porušením VZN o trhovom poriadku počas príležitostných trhov
 • odpad vzniknutý v predajnom stánku je predávajúci povinný uložiť do plastových vriec, poskytnutých na tento účel. Biologicky rozložiteľný a kuchynský odpad je predávajúci povinný zlikvidovať v súlade so zák. č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • vstup do priestorov vianočného trhu  bude povolený s platným povolením a kartou, priloženou k povoleniu (biela karta  VT 2019), kde si každý účastník doplní EČ motorového vozidla a číslo povolenia
 • parkovanie motorových vozidiel je možné na vyhradených parkoviskách. O umiestnení automobilu vedľa predajného stánku rozhodne poverený zamestnanec mesta Rožňava
 • pri zrušení účasti, ktorú je potrebné písomne oznámiť bude storno poplatok:
  • pri zrušení 6 a viac dní pred konaním akcie 20% z uhradenej sumy
  • pri zrušení účasti 5 -1 deň pred konaním akcie 50 % z uhradenej sumy
  • zrušenie účasti v deň konania akcie vo výške 100% z uhradenej sumy

    

Mapa - Námestie baníkov
(JPG, 276 kB)
(PDF, 300 kB)
Záväzná prihláška
(DOCX. 16 kB)
   
(PDF, 390 kB)
   
(PDF, 11 kB)
INFORMÁCIE
 
 
Michal Domik v.r.
 primátor mesta Rožňava 
© Mesto Rožňava, 25. 10. 2018 Zuzana Mazanová, Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava