Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku

 18.04.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
Komisia finančná, podnikateľská a správy mestského majetku pri MZ v Rožňave

 
 

P o z v á n k a

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa  25.04.2024 t.j. štvrtok o 15.00 hod.
v zasadačke na III. poschodí MsÚ

 

 

Bod PROGRAM Predkladateľ
  Otvorenie  
1. Vyhodnotenie činnosti a hospodárenia Mestského televízneho štúdia s.r.o. Rožňava Martina Rožaiová
2. Výsledky hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o, za rok 2023 Ing. Bohuš Hudaček
3. Návrh prerozdelenia zisku Mestských lesov Rožňava s.r.o , za rok 2023 Ing. Bohuš Hudaček
4. Plán hospodárenia Mestských lesov Rožňava s.r.o, na rok 2024 Ing. Bohuš Hudaček
5. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 87/2004 z 7. 4.  2004 Ing. Jana Mandátová
6. Záverečný účet mesta Rožňava vrátane škôl a školských zariadení a príspevkových organizácií k 31.12.2023 Michaela Stehlová
7. Návrh na schválenie 2. zmeny rozpočtu mesta vrátane zmeny rozpočtov rozpočtových organizácií na rok 2024 Michaela Stehlová
8. JUDr. B. Benczeová - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Blanka Fábiánová
9. E. Öhlslägerová a M. Öhlslägerová - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Blanka Fábiánová
10. J..Oprondek a A. Oprondeková - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Blanka Fábiánová
11. P. Kristanová - kúpa podielu k pozemkom do majetku mesta Blanka Fábiánová
12.
D. Šurina a Z. Šurinová  a F. Abdulkarim a M. Abdulkarimová - zverejnenie zámeru zámeny pozemkov  v k. ú. Rožňava
Blanka Fábiánová
13. P. Vnenčák a JUDr. M. Vnenčáková - zámena pozemkov  v k. ú. Rožňava Blanka Fábiánová
14. Predaj prebytočného majetku mesta Blanka Fábiánová
15. Správa z vykonania inventarizácie za rok 2023 Ing. Michal Brincko
16. G. Marcinek a I. Marcineková - predaj pozemku mesta Rožňava Ing. Michal Brincko
17. P. Škriba - zverejnenie zámeru priameho predaja pozemkov mesta Ing. Michal Brincko
18. Bc. V. Strinková - zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta Ing. Michal Brincko
19. Doplnenie uznesenia MZ č. 143/2020 zo dňa 19. 11. 2020 Blanka Fábiánová
  Diskusia  
  Záver  
material MZ Materiál komisie finančnej, podnikateľskej a správy mestského majetku
(PDF, 22 MB)

 

 

Marta Murzová
tajomníčka komisie

Bc. Ivan Kuhn, MA
   predseda komisie

 

 
 

© Mesto Rožňava, 18. 4. 2024, Marta Murzová, Odbor finančný, miestnych daní a poplatkov, Mestský úrad Rožňava