Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Zisťovanie IKT

 25.04.2024
Zisťovanie IKT

ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici
Trieda SNP 75, 974 89 Banská Bystrica


 
Štatistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2024 Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcami (IKT). Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvateľstva a schopnosť využitia týchto technológií.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2024 vybraných viac ako 180 obcí, medzi nimi aj Vaše mesto/Vaša obec. Do zisťovania IKT je zaradených 5 060 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 2. mája do 28. júna 2024.

Zisťovanie je rozdelené na dve fázy. V prvej fáze prebieha elektronicky cez web formulár. Neskôr vybrané domácnosti vo Vašom meste/Vašej obci, ktoré sa nezapojili do elektronického zisťovania, navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a ochranu osobných údajov upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke Štatistického úradu SR na adrese https://zber.statistics.sk prípadne pomocou priloženého QR kódu alebo telefonicky na t. č. 055/6410 239 - Ing. Eva Modráková, vedúca oddelenia.

qr kod

Ing. Zlata Jakubovie, CSc.
generálna riaditeľka sekcie
Štatistický úrad SR v Banskej Bystrici

 


© Mesto Rožňava, 25. 4.  2024 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta