Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Základné umelecké školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Názov školy a adresa:

Základná umelecká škola,  Akademika Hronca 3490/9B,  Rožňava

Dátum zriadenia školy: 1966
IČO 35543582
Riaditeľ školy poverený zastupovaním, kontakt na účely komunikácie
Mgr. Monika Kerekešová. DiS.art.
Vedúci zamestnanci školy
riaditeľka Mgr. Monika Kerekešová DiS. art., 0915 067 488, zus.roznava@gmail.com
ZRŠ Mária Mišurová DiS. art., 0918 565 849, zus.roznava@centrum.sk
ZRŠ Mgr. Eva Vidová, DiS. art. (od 20.4.2022), 0904 395 770, zus.roznava@centrum.sk
Webové sídlo školy: https://zusroznava.edupage.org/
Škola s právnou subjektivitou.
Zriaďovateľ školy: Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava
Zriaďovateľ školy:
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:
Mesto Rožňava, Šafárikova 29, 048 01 Rožňava, podatelna@roznava.sk, 058/7773111

ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU PZ ŠKOLY

Zamestnanci (k 31.8.2023)
Pracovný pomer:    

 • Pedagogickí zamestnanci 32 (z toho – 10 pracovný pomer na kratší pracovný čas a 2 rodičovská dovolenka)
 • Nepedagogickí zamestnanci 6 (z toho – 1 pracovný pomer na kratší pracovný čas)

Dohoda o brigádnickej práci študenta:

 • Nepedagogický zamestnanec 1 (IKT)

Kvalifikovanosť:
Pedagogickí zamestnanci

 • Kvalifikovaní 30
 • Nekvalifikovaní 2

Nepedagogickí zamestnanci

 • Kvalifikovaní 6
 • Nekvalifikovaní 0

 

ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV K 15.9.2023
Počet žiakov školy: (evidovaný k 15.09.2023) 509    

 • z toho HO: 323    
 • z toho VO: 112    
 • z toho TO: 48    
 • z toho LDO: 19    
 • z toho OAVMT 7
Profil školy
Základná umelecká škola má  5 odborov: hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický odbor a odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby.
 
Hudobný odbor
Najväčší počet žiakov  je tradične v hudobnom odbore, kde sa vyučuje hra na klavíri, akordeóne, husliach, zobcovej flaute, trúbke, saxofóne, keyboarde, bicích nástrojoch, gitare, spev a iné. Žiaci navštevujú individuálne jednotlivé nástroje ako hlavné predmety, ku ktorým sa pričleňuje hudobná náuka a ďalšie povinné i nepovinné predmety podľa platných učebných plánov. Výučba sa teda člení na praktickú a teoretickú časť.
 
Výtvarný odbor
Výtvarný odbor školy  je s počtom žiakov druhým najväčším odborom školy. Je orientovaný od materiálno – technického experimentovania v nižších ročníkoch, cez štúdie / vecné, aspektové, analyticko – syntetické /  k samotnej operatívnosti tvorby.
 

Literárno – dramatický odbor
Tento odbor sa zameriava na dramatické, pohybové, rečové a slovesné tvorivé činnosti, hru s bábkou a písané slovo. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej činnosti. Súčasťou štúdia odboru je teória, história divadla, literatúry a filmu.

Tanečný odbor
Jeho cieľom a zameraním je poskytnúť žiakom základnú tanečnú výchovu, pripraviť ich na záujmovú umeleckú tvorivosť v súboroch moderného scénického alebo ľudového scénického tanca. Do popredia sa dostáva vyučovanie baletu s najmladšími žiakmi šoly. Žiaci sa učia základom rôznych tanečných techník.

Odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby
Poslaním OAVMT je zamerať sa na výchovu k médiám, ich hodnotám a obsahu. Umožniť žiakom aktívne využívať vlastnú slobodu pri výbere mediálnych produktov a uvedomovať si z toho vyplývajúcu zodpovednosť. Aktívne zapojiť žiakov do komunikačného procesu pomocou médií a s médiami a k uplatneniu svojho kreatívneho potenciálu pomocou tvorby vlastných produktov a praktickej tvorivej mediálnej práce. Úlohou učiteľa je podnecovať žiakovo samostatné kritické usudzovanie vo vzťahu k médiám a ich produktom – reflexia, analýza, syntéza, indukcia, dedukcia, hodnotiace myslenie a tvorivosť pri usmerňovaní vlastných audiovizuálnych diel.

POSTAVENIE ZUŠ V SÚSTAVE ZÁKLADNÝCH ŠKOL
ZUŠ poskytuje vzdelanie, ktoré nie je možné získať v rámci vzdelávania v základnej škole.
Umelecké školstvo predstavuje ucelenú sústavu výchovy a vzdelania, ktorá poskytuje mladej generácii možnosť rozvíjať svoje nadanie v niektorej z tvorivých disciplín.
Jednotlivé zložky tejto sústavy a ich výstupy sú uspôsobené tak, že umožňujú žiakovi pokračovať v umeleckej príprave na vyššom stupni a postupne sa kvalifikovať pre profesionálny výkon niektorého umeleckého povolania.
Naším hlavným cieľom je výchova umením / formovanie osobnosti /, k umeniu / rozvoj schopnosti tvoriť a prijímať umenie / a pre umenie / príprava na profesionálnu umeleckú činnosť /.
ZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov umeleckého vzdelávania v stredných školách a konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým zameraním alebo umeleckým zameraním.

Stupne základného umeleckého vzdelania
a) primárne umelecké vzdelanie, ktoré žiak získava absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu pre prvú časť prvého stupňa základného štúdia
b) nižšie sekundárne umelecké vzdelanie, ktoré získa žiak absolvovaním
posledného ročníka vzdelávacieho programu pre druhú časť prvého stupňa základného štúdia

ORGANIZÁCIA VÝCHOVNO – VZDELÁVACIEHO PROCESU V NAŠEJ ŠKOLE
1) Prípravné štúdium, základné štúdium, štúdium s rozšíreným počtom vyučovacích hodín, skrátené štúdium a štúdium pre dospelých.
2) Prípravné štúdium má najviac dva ročníky. Je určené pre žiakov prvého stupňa základnej školy a pre nadané deti predškolského veku.
3) Základné štúdium sa člení na dva stupne. Prvý stupeň má najviac deväť ročníkov a druhý stupeň má najviac štyri ročníky.
4) Rozšírené štúdium je pre žiakov, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie.
5) V skrátenom štúdiu sa žiaci pripravujú na štúdium na stredných školách, konzervatóriách a vysokých školách pedagogického alebo umeleckého zamerania.
6) Štúdium pre dospelých má najviac štyri ročníky.

 

pdf icon

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v šk. r. 2021/2022

(PDF, 1,3 MB)
icon Prihláška do ZUŠ:
(WEB)