Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Vianočné trhy 2023 - organizačné pokyny pre účastníkov

 17.10.2023
Vianočné trhy 2023 - organizačné pokyny pre účastníkov

Vianočné trhy 2023 sa uskutočnia v dňoch  4. 12. 2023 - 6. 12. 2023 na Námestí baníkov v Rožňave – sever – zóna C a západ – zóna A

Predajná doba:

4. 12. 2023    10.00 hod. – 20.00 hod.
5. 12. 2023    08.00 hod. – 22.00 hod.
6. 12. 2023    08.00 hod. – 18.00 hod.

Predajný sortiment
 • občerstvenie (alko, nealko, medovina, trdelník, jedlo na priamu konzumáciu...)
 • výrobky remeselníkov (prednostne tradičný vianočný tovar)
 • dekoračné predmety (prednostne tradičný vianočný tovar)
 • potravinárske výrobky (údeniny, pekárenské výrobky, produkty pestovateľov...)

 

Sadzby poplatkov

1 predajné miesto 3 x 2 m. V prípade inej hĺbky stánku (viac ako 2 m tam kde je to možné), bude doplatok, na základe posúdenia organizátormi, hradený priamo v jarmočnej kancelárii.

 1. Stánky s občerstvením a podávaním jedál na priamu konzumáciu 50,- €/deň
 2. Ostatné stánky s občerstvením (alko-nealko, medovina, trdelník ...) 40,- €/deň
 3. Stánky so spotrebným tovarom a výrobkami remeselníkov a pestovateľov 30,- €/deň
 4. Ľudoví umelci 10,- €/deň
Sadzba za elektrickú prípojku
 • Trojfázové pripojenie (400V)  (za jedno pripojenie)  20,- €/deň
 • Jednofázové pripojenie (230 V)  (za jedno pripojenie) 10,- €/deň
Sadzba za parkovanie
 • Auto pri vlastnom stánku (len do 3,5 t a zakúpené minimálne 2 predajné miesta)  10,- €/deň
 • Pri zakúpení 1 miesta možnosť umiestnenia len prívesného vozíka, alebo osobného motorového vozidla do 3 m (na základe posúdenia organizátorom) 5,- €/deň
 • Parkovanie mimo stánku na vyhradených parkovacích miestach v meste 3,- €/deň

 

 

Účasť na predajnej akcii je možné zabezpečiť na základe záväznej prihlášky. K vyplnenej prihláške je potrebné doložiť:

 • Čestné prehlásenie o originalite v zmysle § 3 ods. 4 písm. d) zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov v prípade, že nepodnikáte podľa živnostenského oprávnenia
 • Čestné vyhlásenie o používaní elektronickej registračnej pokladnice v zmysle zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP a o zmene a doplnení zákona 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov
 • Pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služby, ktoré si vyžadujú súhlas, alebo registráciu príslušných orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov doklad o udelení súhlasu, resp. o registrácii ( Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Daňové riaditeľstvo pre zahraničných účastníkov, kópia živnostenského listu)
 • Doklad o vlastníctve pôdy, potvrdenie o evidencii SHR
 • Doklad o pridelení čísla e-kasy, alebo čestné vyhlásenie podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o nepoužívaní registračnej pokladne
 • Účastnícky poplatok sa hradí do 5 dní po odsúhlasení a mailom potvrdenej rezervácii predajného miesta     !!!  NEUHRÁDZAŤ  VOPRED  !!!

Organizácia predaja:

 • Povolenia k predaju budú vybavované priebežne a predajné miesta budú prideľované vybavované chronologicky podľa termínu doručenia úplných prihlášok s prihliadnutím na predajný sortiment a zameranie trhov
 • O vydaní povolenia budeme bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo SR
 • Jarmočná kancelária bude umiestnená v budove Radnice na Námestí baníkov a v prevádzke bude počas trvania akcie od 4. 12. 2023, 6.00 hod.
 • Predajné stánky si predávajúci zabezpečia na vlastné náklady a umiestnia ich podľa čísla uvedeného v povolení a pokynov členov prípravnej komisie, resp. poverených zamestnancov, od 4. 12. 2023, 6.00 hod.
 • Predajný stánok má byť umiestnený tak, aby nebola narušená línia stánkov. Reklamné zariadenia, vešiaky a krabice s tovarom môžu byť umiestnené do vzdialenosti 1,5 metra pred predajným stánkom tak, aby nebránili návštevníkom pri prechode pred stánkami
 • Používané elektrické spotrebiče musia spĺňať kritériá podľa STN 331500 t. j. vyhovujúce sústave TNS 3+PE+N230V/380V a vyhlášky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov
 • Požiadavku na zapojenie el. prúdu do predajného stánku je potrebné vyznačiť na prihláške a  po zaplatení poplatku za každú prípojku dostane záujemca farebnú pásku na každý prívodný kábel. Svojvoľné pripojenie sa na zdroje el. energie je porušením VZN o trhovom poriadku počas príležitostných trhov
 • Stánok musí byť vybavený tiež náležitosťami podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
 • Pri podávaní pokrmov sú povinní používať jednorazové obaly v súlade s §75b, ods.2 zákona č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov
 • Predajcovia sú povinní dodržiavať požiadavky ustanovené v Potravinovom kódexe
 • Odpad vzniknutý v predajnom stánku je predávajúci povinný uložiť do plastových vriec, poskytnutých na tento účel. Biologicky rozložiteľný a kuchynský odpad je predávajúci povinný zlikvidovať v súlade so zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • Prenechať pridelené predajné miesto inému predávajúcemu bez súhlasu organizátora bude mať za následok vylúčenie z jarmoku, bez vrátenia poplatku
 • Účastník, ktorý ukončí účasť na jarmoku pred jeho oficiálnym ukončením, nemá nárok na vrátenie zaplateného poplatku
 • Poplatok za umiestnenie automobilu bude možné uhradiť len v jarmočnej kancelárii po predchádzajúcom súhlase povereného zamestnanca mesta Rožňava, zodpovedného za rozmiestňovanie stánkov v konkrétnej zóne
 • Do kategórie ľudových umelcov nebudú zaradení účastníci, ktorí neponúkajú svoj tovar, ponúkajú dovážané, kupované výrobky a sú živnostníci
 • Parkovanie motorových vozidiel mimo odsúhlaseného umiestnenia vozidla pri predajnom stánku, je možné len na vyhradených parkoviskách
 • Pri zrušení účasti, ktorú je potrebné písomne oznámiť bude storno poplatok:
  1. pri zrušení 6 a viac dní pred konaním akcie 20% z uhradenej sumy
  2. pri zrušení účasti 5 -1 deň pred konaním akcie 50 % z uhradenej sumy
  3. zrušenie účasti v deň konania akcie vo výške 100% z uhradenej sumy

    

Mapa - Námestie baníkov
icon jpg
(JPG, 701 kB)
   
icon pdf
(PDF, 1,4 MB)
           
Záväzná prihláška
icon docx
(DOCX, 20 kB)
    icon pdf
(PDF, 355 kB)
    icon odt
(ODT, 14 kB)
                   
INFORMÁCIE

adresa: Mestský úrad Rožňava, Ul.Šafárikova 29  048 12 Rožňava
tel.: 058/7773 111, 058/7773 276, 0918/792 938  www.roznava.sk
e-mail: ivan.nemcok@roznava.sk

 

 

 
 
Michal Domik v.r.
 primátor mesta Rožňava

 


© Mesto Rožňava, 17. 10. 2023, Ivan Nemčok Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava