Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Projekty 2023

 

PARTICIPATÍVNY ROZPOČET MESTA ROŽŇAVA 2023

Číslo Názov projektu Stručný popis projektu
1. Oddychová zóna bytového domu

Vybudovanie dvoch oddychových miest na sedenie osadených do svahu, pred vstupom do bytového domu. Vybudovanie oporného múra z palisád, zámková dlažba a výmena lavičiek. Úprava terénu zarovnaním ornicou, výsev trávnika a drevín. Zakúpenie kosačky, ktorou sa bude kosiť okolie bytového domu. Všetky práce sa budú vykonávať výhradne na pozemkoch mesta Rožňava.

2. sv. Florián Vytvorenie pietneho miesta pre hasičov, umiestnenie sochy sv. Floriána na priečelie budovy hasičskej zbrojnice z titulu blížiaceho sa 150. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru v meste Rožňava
3. Revitalizácia okolia bytového domu na Šafárikovej 97 a 99 Projektom by sme chceli docieliť skrášlenie pred bytovým domom a jeho blízkom okolí. V snahe by bolo vytvorenie predzáhradky medzi vchodmi 97 a 99, skrášlenie okolia altánka a v ňom výmena lavičiek za bezúdržbové sedenie, medzi altánkom a parkovacími miestami vytvoriť vyvýšenú, okrasnú skalku.
4. Oprava schodiska a skrášlenie priestorov pred bytovým domom Renovácia schodiska smerom k parkovisku. Vytvorenie skalky (výsadba drevín + kvetov).
5. Bezbariérový prístup k bytovému domu Vybudovanie dvoch chodníkov, v dĺžke 8,5 a 9 m širokých 1,2 m z betónovej dlažby o hrúbke 6 cm od asfaltového chodníka ku vchodom bytového domu na Edelényskej 1963/26,28 v Rožňave. Oprava obrubníka oddeľujúceho asfaltový chodník od trávnatej plochy v dĺžke 8,5 m. Všetky práce sa budú vykonávať na pozemkoch mesta Rožňava.
6. Dokončenie bouldrovky na Juhu Existujúca exteriérová bouldrová stena momentálne umožňuje širokej verejnosti vyskúšať si bezplatne lezenie na dvoch vonkajších plochách. Konkrétne na ploche orientovanej smerom k ZŠ a rovnobežnej ploche orientovanej smerom k Aleji Jána Pavla II. Našim cieľom je dokončiť a rozšíriť lezeckú stenu aj na dvoch menších plochách, ktoré sú kolmo na už existujúce a osadiť na nich ďalšie lezecké prvky.
7. Obstaranie dreveného altánku Občianske združenie ŽIVOT JE PES ???? prevádzkuje útulok a karanténnu stanicu, v areáli absentuje priestor pre návštevníkov a personál, dobrovoľníkov. Nahradením jestvujúceho altánku, novým vznikne v útulku atraktívny priestor pre posedenie a oddych, komunikačný priestor pre potenciálnych adoptívnych majiteľov psíkov.
8. Bohatá zeleň pre športový areál Podľa našich skúseností vieme, že areál školy je hojne navštevovaný širokou verejnosťou cez týždeň, počas víkendov a prázdnin. Veľmi nás mrzí skúpe zabezpečenie pohodlia, zelene, nedostatok okrasných kríkov, tují a stromov, odstránenie čoho by výrazne zlepšilo životnú úroveň komunity ľudí, ktorí tu chcú zmysluplne tráviť svoj voľný čas a zároveň nám ide aj o ochranu a najmä skvalitňovanie životného prostredia obyvateľov. Výsadbou vhodnej zelene – kríkov a stromov chceme zabezpečiť, aby športový areál školy, ktorý je využívaný žiakmi počas vyučovania, v popoludňajších hodinách v školskom klube detí, je prístupný širokej verejnosti v hodinách mimo vyučovania a cez víkendy, bol pozdĺž celého oválu športoviska zelenou oázou, miestom nielen na športovanie, ale miestom, ktoré bude blízke prírode, kde hľadajú útočisko obyvatelia sídliska, rodiny s deťmi, všetci, ktorí tu zmysluplne trávia svoj voľný čas.
9. Veselé nádvorie II. Projekt v roku 2023 nadväzuje na minuloročný projekt Veselé nádvorie 2022. Hlavným zámerom aktuálneho návrhu je rozšíriť priestor pre trávenie voľného času pre rodiny s deťmi a zveľadiť prostredie dvora za Radnicou. Obsahom projektu je osadenie dvoj-osobovej hojdačky a herných prvkov, vysadenie rastlín a drobnej zelene osadenie nízkeho oplotenia a úprava terénu.
10. WORKOUTOVÁ ZÓNA SPARTAN - rozšírenie Rozšírenie tréningovej zóny na voľnom priestranstve na ploche športovej zóny pri ZŠ Zakarpatská – Parcela č. 1861/326, ktorá bola úspešne vybudovaná v projekte Ruža 2022. Táto zóna by mala byť rozšírená o ďalšie prvky, ako napr. bradlá, či úchyty na gymnastické kruhy alebo boxerské vrece, úpravu terénu a okolia.
11. Bezpečne a čisto pod vežou Bezpečné a čisté priestranstvo v okolí strážnej veže.
12. Mestská navigácia V rámci projektu osadíme 3 stĺpy so smerovými tabuľami, ktoré majú slúžiť ako navigačné prvky ku kultúrnym inštitúciám, či organizáciám, ktoré má v správe mesto (technické služby, cintorín, mestský úrad…) alebo iný subjekt (autobusová stanica, nemocnica…). Umiestnenie navigačných tabúľ je naplánované na južnej a východnej strane Námestia baníkov. Navrhneme jednotný dizajn tabúľ, ktorý bude možné aplikovať v prípade rozšírenia systému navigácie v celom meste. Spôsob uchytenia tabúľ k stĺpu má umožniť ich jednoduchú výmenu, resp. doplnenie v prípade potreby. Projekt by bolo vhodné robiť na etapy, resp. výrobu a umiestnenie celej siete navigácie dofinancovať z ďalších externých zdrojov.
13. Záhrada, ktorá nás spája Využitie plochy v areáli Rožňavskej zelenej terasy na zmysluplné trávenie voľného času zábavou, športom a oddychom, ale aj edukáciou.
14. Úprava verejného priestranstva v okolí bytového domu Komenského 18 V okolí bytového domu J. A. Komenského 18 sa nachádza pôvodný jarok s tečúcou vodou, ktorý bol vybudovaný po vystavaní bytovky (1980-1982). Vo vzdialenosti cca 20 m od bytového domu ústi do kanalizačného vpustu. Jarok nie je upravený a spevnený. Po rokoch intenzívnej činnosti tečúcej vody a iných zásahov spôsobuje viaceré problémy. V prvom rade je to trvalé a rozsiahle podmočenie blízkeho okolia bytového domu, ktoré môže pôsobiť aj na základy bytového domu. Jarok sa zanáša nečistotami, následne sa znižuje jeho prietok a tým je spôsobené rozsiahle podmočenie okolitého terénu. Počas sezónneho kosenia je jarok zanášaný pokosenou trávou, ktorá rovnako prispieva k upchávaniu a zníženiu prietoku vody. Pre podmočené okolie je sťažený prístup aj Technických služieb mesta Rožňava pri kosení a následnom odpratávaní pokosenej trávy. V rámci opravy priestoru pred bytovým domom aj úpravu terénu pred bytovým domom, keďže asfaltové plochy sú vplyvom koreňového systému stromov poškodené.
15. Psychologická poradňa bez obáv a strachu Centrum poradenstva a prevencie, Letná 44, 048 01 Rožňava ako participant realizuje zveľadenia verejného priestranstva spojenú s komplexnou revitalizáciou parcely registra „C“ č.: 2319/1 v k.ú. Rožňava (852945), ktorej cieľom je vytvorenie prívetivejšieho, technicky a vizuálne modernejšieho prostredia spojenú s vybudovaním pevnej odstavnej a parkovacej plochy pre klientov psychologickej poradne spolu s výsadbou drobnej trvalej zelene a flóry na predmetnej parcele.