Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií

 07.06.2024
Pozvánka na zasadnutie komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
Komisia výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave

 

Pozývame Vás na zasadnutie Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií pri Mestskom zastupiteľstve v Rožňave, ktoré sa uskutoční dňa


12. 06. 2024 (streda) o 15:00 hod.
v zasadačke na 3. poschodí MsÚ
 

 

Program:

14.00– 15.00 – miestna ohliadka v katastrálnom území Rožňava

Bod PROGRAM Predkladateľ
1. Otvorenie  
2. Kontrola uznesení Ing. Jarmila Breznenová
3. Všeobecné  
3.1 FIN.M.O.S., a.s.- investícia do siete verejného osvetlenia Mgr. Juraj Halyak
3.2 Obchodná verejná súťaž na nájom poľnohospodárskych pozemkov v k. ú. Rožňava Mgr. Juraj Halyak
4. Majetkoprávne  
4.1 Vladimír Kelemen, Čučma 238
- zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k. ú. Rožňava
(miestna ohliadka)
Blanka Fabianová
4.2 Ing. Michal Bistrický, Východná 5, Rožňava
– zverejnenie zámeru prenájmu pozemku mesta
Blanka Fabianová
4.3 MUDr. Peter Hlivák, PhD., Nejedlého 71, Bratislava
- predaj pozemku mesta
Blanka Fabianová
4.4 Róbert Burkovský, Rudná 49
- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta
(miestna ohliadka)
Blanka Fabianová
4.5 Július Šoltés, Kasárenská 21, Rožňava
- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta
Blanka Fabianová
4.6 Ing. Anna Balážová a JUDr. Ján Baláž, Ul. Ernesta Rótha 16, Rožňava
- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta
Blanka Fabianová
4.7 Slovak Parcel Service s.r.o., Budimír 368, Budimír
- prenájom pozemkov mesta Rožňava
Ing. Michal Brincko
4.8 Václav Havránek, Slnečná 5, 048 01 Rožňava
- zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta
(miestna ohliadka)
Ing. Michal Brincko
4.9 Ďurán Slavomír a Ďuránová Martina, Kyjevská 1875/1, 048 01 Rožňava
- zverejnenie zámeru predaja pozemkov mesta
Ing. Michal Brincko
4.10 Záhrady Mierová
- zverejnenie zámeru priameho prenájmu pozemku mesta
(miestna ohliadka)
Ing. Michal Brincko
4.11 Martin Sabol, Nadabula 48, 048 01 Rožňava
-zverejnenie zámeru predaja pozemku mesta
Ing. Michal Brincko
4.12 Tibor Gyenes a manž. Denisa Gyenesová, Nadabula 247, 048 01 Rožňava
- zverejnenie zámeru zámeny pozemkov
Ing. Michal Brincko
4.13 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Komenského 50, Košice
- žiadosť o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena na pozemku mesta
Ing. Michal Brincko
5. Odbor výstavby, územného plánovania, životného prostredia a pozemných komunikácií  
5.1 Zoznam podaných návrhov na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, žiadostí o stavebné povolenie, dodatočné povolenie stavby a žiadostí o povolenie reklamnej stavby za mesiac– apríl - máj 2024 informatívna správa pre členov komisie výstavby, ÚP, ŽP a MK Mgr. Peter  Hrivňák
6. Podnety  
7. Rôzne  
8. Záver  
material MZ Materiál komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií
(PDF, 34 MB)

 

 

Ing. Jarmila Breznenová
tajomníčka komisie
Ing. Attila Kelecsényi
predseda komisie
 
 

© Mesto Rožňava 7. 6. 2024, Ing. Jarmila Breznenová, Odbor výstavby, územného plánovania, život. prostredia a pozemných komunikácií, Mestský úrad Rožňava