Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Oznámenie o uložení listovej zásielky M. Géczi

 12.09.2023
Oznámenie o uložení  listovej zásielky M. Géczi
MESTO   ROŽŇAVA
Mestský úrad Rožňava - odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
Šafárikova 29,  048 01  Rožňava

 

Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Mikuláš Géczi,  trvale bytom Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku na prevzatie v kancelárii 1. kontaktu Mestského úradu v Rožňave,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:    
Slovenská konsolidačná, a.s.
Cintorínska 21                
814 99 Bratislava 1

V Rožňave, 12. 09. 2023
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa: 12. 09. 2023

Vybavuje: Lázárová
 
č.sp.  4569/2023
 
 

© Mesto Rožňava, 12. 9. 2023, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava