Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Oznámenie o uložení listovej zásielky M. Bakoš

 19.01.2023
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
Oznámenie o uložení  listovej zásielky M. Bakoš

MESTO   ROŽŇAVA
Mestský úrad Rožňava - odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
Šafárikova 29,  048 01  Rožňava


 

Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Maroš Bakoš,  trvale bytom Rožňava
 
má uloženú listovú zásielku na prevzatie v kancelárii 1. kontaktu Mestského úradu v Rožňave,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:   
Mgr. et Mgr. Adam Vrbecký, usadený euroadvokát                                                                          
M.B.A.LEGAL
Boženy Němcovej 1080/13     
977 01  B r e z n o

V Rožňave,  19. 01. 2023
 
Na úradnú tabuľu vyvesené dňa:  19. 01. 2023

Vybavuje: Lázárová
 
č.sp.  540/2023
 
 
 

© Mesto Rožňava, 19. 1. 2023, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava