Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Oznámenie o uložení listovej zásielky L. Kohút

 25.05.2023
Oznámenie o uložení  listovej zásielky L. Kohút
MESTO   ROŽŇAVA
Mestský úrad Rožňava - odbor všeobecnej a vnútornej správy - ohlasovňa
Šafárikova 29,  048 01  Rožňava

 

Oznámenie o uložení  listovej zásielky
 
Ohlasovňa Mestského úradu v Rožňave v zmysle § 5 zákona 253 / 1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že
 
Ladislav Kohút,  trvale bytom Rožňava
 
má uložené oznámenie o doporučenej listovej zásielke na prevzatie v kancelárii 1. kontaktu Mestského úradu v Rožňave,  evidencia obyvateľstva.
 
Odosielateľ:   
JUDr. Gabriela Palugová                                                                           
Janka Kráľa 4676/15, 955 01 Topoľčany
 
V Rožňave, 25. 05. 2023
 
Na úradnú tabuľu  vyvesené dňa: 25. 05. 2023

Vybavuje: Vodová
 
č.sp.  3588/2023
 
 
 

© Mesto Rožňava, 25. 5. 2023, Eva Lázárová - Odbor všeobecnej  a vnútornej správy, Mestský úrad Rožňava