Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Organizačné pokyny pre účastníkov Veľkonočných trhov 2024

 09.02.2024
Organizačné pokyny pre účastníkov Veľkonočných trhov 2024

Organizačné pokyny pre účastníkov
Veľkonočných trhov 2024

Veľkonočné trhy 2024 sa uskutočnia v dňoch  15.3.2024 – 16.3.2024 na Námestí baníkov v Rožňave – Severná strana – pešia zóna

Predajná doba:

15.3.2024    9.00 hod. – 18.00 hod.
16.3.2024    9.00 hod. – 18.00 hod.

 

Predajný sortiment:

 • občerstvenie (alko, nealko,  jedlo na priamu konzumáciu...)
 • spotrebný tovar
 • výrobky remeselníkov (prednostne tradičný veľkonočný tovar)
 • dekoračné predmety (prednostne tradičný veľkonočný tovar)
 • potravinárske výrobky (údeniny, pekárenské výrobky ....)

Sadzby poplatkov:

1 predajné miesto 3 - metrovej dĺžky a 2 – metrovej šírky na 2 dni

 1. Stánky s občerstvením a podávaním jedál na priamu konzumáciu 50,- €/deň
 2. Stánky so spotrebným tovarom 40,-€/ deň
 3. Ľudoví umelci 5,- €/deň

   

Sadzba za elektrickú prípojku:

 • Stánky s občerstvením aj s ponukou jedál (za jedno pripojenie) 10,- €/deň
 • Ostatné stánky (za jedno pripojenie) 3,- €/deň

 

Sadzba za parkovanie:

 • Auto pri vlastnom stánku (zakúpené minimálne 2 predajné miesta) 5,- €/deň
 • Parkovanie mimo stánku 3,- €/deň

 

Účasť na predajnej akcii je možné zabezpečiť na základe záväznej prihlášky. K vyplnenej prihláške je potrebné doložiť:

 • Čestné prehlásenie o originalite v prípade, že nepodnikáte podľa živnostenského oprávnenia
 • Pri predaji tovaru, alebo poskytovaní služby, ktoré si vyžadujú súhlas, alebo registráciu príslušných orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov doklad o udelení súhlasu, resp. o registrácii ( Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Regionálna veterinárna a potravinová správa, Daňové riaditeľstvo pre zahraničných účastníkov)
 • Doklad o vlastníctve pôdy, potvrdenie o evidencii SHR
 • Doklad o pridelení čísla e-kasy, alebo čestné vyhlásenie podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o nepoužívaní registračnej pokladne
 • Doklad o zaplatení účastníckeho poplatku

Organizácia predaja:

 • Povolenia k predaju budú vybavované priebežne a predajné miesta budú prideľované chronologicky podľa termínu doručenia prihlášok aj s patričnými prílohami
 • O vydaní povolenia budeme bezodkladne informovať Finančné riaditeľstvo SR
 • Jarmočná kancelária bude umiestnená v budove Radnice na Námestí baníkov a v prevádzke bude počas trvania akcie od 15.3.2024, 6.00 hod.
 • Predajné stánky si predávajúci zabezpečia na vlastné náklady a umiestnia ich podľa čísla uvedeného v povolení a pokynov členov prípravnej komisie, resp. poverených zamestnancov, od 15.3.2024.
 • Predajný stánok má byť umiestnený tak, aby nebola narušená línia stánkov. Reklamné zariadenia, vešiaky a krabice s tovarom môžu byť umiestnené do vzdialenosti 1,5 metra pred predajným stánkom tak, aby nebránili návštevníkom pri prechode pred stánkami
 • Používané elektrické spotrebiče musia spĺňať kritériá podľa STN 331500 t. j. vyhovujúce sústave TNS 3+PE+N230V/380V a vyhlášky č. 246/1995 Z. z. o certifikácii výrobkov
 • Požiadavku na zapojenie el. prúdu do predajného stánku je potrebné nahlásiť v jarmočnej kancelárii a po zaplatení poplatku za každú prípojku dostane záujemca farebnú pásku na každý prívodný kábel. Svojvoľné pripojenie sa na zdroje el. energie je porušením VZN o trhovom poriadku počas príležitostných trhov
 • Stánok musí byť vybavený tiež náležitosťami podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi
 • Predajcovia sú povinní dodržiavať požiadavky ustanovené v Potravinovom kódexe
 • Odpad vzniknutý v predajnom stánku je predávajúci povinný uložiť do plastových vriec, poskytnutých na tento účel. Biologicky rozložiteľný a kuchynský odpad je predávajúci povinný zlikvidovať v súlade so zák. č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov
 • Prenechať pridelené predajné miesto inému predávajúcemu bez súhlasu organizátora bude mať za následok vylúčenie z jarmoku, bez vrátenia poplatku
 • Účastník, ktorý ukončí účasť na jarmoku pred jeho oficiálnym ukončením, nemá nárok na vrátenie zaplateného poplatku
 • Poplatok za umiestnenie automobilu bude možné uhradiť len v jarmočnej kancelárii po predchádzajúcom súhlase povereného zamestnanca mesta Rožňava, zodpovedného za rozmiestňovanie stánkov v konkrétnej zóne
 • Do kategórie ľudových umelcov nebudú zaradení účastníci, ktorí neponúkajú svoj tovar, ponúkajú dovážané, kupované výrobky a sú živnostníci
 • Parkovanie motorových vozidiel mimo odsúhlaseného umiestnenia vozidla pri predajnom stánku, je možné len na vyhradených parkoviskách
 • Pri zrušení účasti, ktorú je potrebné písomne oznámiť bude storno poplatok:
  • pri zrušení 6 a viac dní pred konaním akcie 20% z uhradenej sumy
  • pri zrušení účasti 5 -1 deň pred konaním akcie 50 % z uhradenej sumy
  • zrušenie účasti v deň konania akcie vo výške 100% z uhradenej sumy
Aktualizácia
Všetky mista predané.

 

Mapa - Veľkonočné trhy 2024

icon jpg
Mapa - Námestie baníkov
(JPG, 583 kB)
icon pdf Mapa - Námestie baníkov
(PDF, 1,3 MB)

Záväzná prihláška - Veľkonočné trhy 2023

icon docx
Záväzná prihláška
(DOCX, 20 kB)
icon pdf Záväzná prihláška
(PDF, 380 kB)
icon odt Záväzná prihláška
(ODT, 14 kB)

INFORMÁCIE

 
 
Michal Domik v.r.
 primátor mesta Rožňava

 


© Mesto Rožňava, 21. 2. 2024, Eva Hovorková Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava