Oficiálna stránka mesta Rožňava

O nás ...

 20.03.2014
O nás ...

Denné centrum Rožňava

Denné centrum  (bývalý Klub dôchodcov)
Adresa:  Štítnická ul. č. 5, 048 01 Rožňava
Zriaďovateľ:  Mesto Rožňava
 
Prevádzková doba:
Deň od do
Pondelok 10:30 hod. 17:00 hod.
Utorok 12:00 hod. 18:00 hod.
Streda 10:30 hod. 17:00 hod.
Štvrtok 12:00 hod. 18:00 hod.
Piatok 13:00 hod. 18:00 hod.
 
Prevádzkar:  Mgr. Peter Czirbusz

Zriaďovateľom Denného centra je mesto Rožňava, ako verejný poskytovateľ sociálnej služby. Sociálna služba sa poskytuje ambulantnou formou v pracovných dňoch podľa schváleného prevádzkového času.

V zmysle § 56 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa v dennom centre poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo s vnukom.

V dennom centre sa najmä:
a) poskytuje sociálne poradenstvo
b) zabezpečuje záujmová činnosť.

 

Prevádzka denného centra je upravená internou smernicou mesta.

 
pdf icon Prevádzkový poriadok Denného centra
(PDF, 481 kB
 
 
 
 
Ako sa stať členom centra...
  • osobne navštíviť Denné centrum na Štítnickej ulici v Rožňave
  • vyplniť Prihlášku

Podmienky pre prijatie:
  • trvalý pobyt na území mesta Rožňava
  • dosiahnutie dôchodkového veku

alebo

  • priznaný invalidný dôchodok 


© Mesto Rožňava, 2024, Ing. Katarína Valková, Odbor sociálnych vecí a bytovej politiky, Mestský úrad Rožňava