Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Medzinárodným dňom eliminácie násilia na ženách je 25. november

 23.11.2022
Násilie páchané na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú, alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu, alebo utrpenie žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote.
Medzinárodným dňom eliminácie násilia na ženách je 25. november

obrazok

 

Násilie páchané na ženách je porušenie ľudských práv a forma diskriminácie žien. Sú to všetky činy rodovo podmieneného násilia, ktoré majú, alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú ujmu, alebo utrpenie žien, vrátane vyhrážania sa takýmito činmi, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, či už vo verejnom alebo v súkromnom živote.
 
ROZPOZNANIE NÁSILIA, FORMY NÁSILIA
 
Fyzické násilie- môže mať široké  spektrom   intenzity   Fyzické násilie nie je len bitie, údery, fackovanie, kopanie, ale i sácanie, ťahanie za vlasy, odopieranie jedla, spánku a iné.  
 
Psychické  násilie  zahŕňa   citové   a   slovné   týranie,   žena   ho   pociťuje  ako  ničenie  pocitu  vlastnej   hodnoty  a psychického  zdravia.  Patrí sem zosmiešňovanie doma i na verejnosti, urážlivé poznámky o výzore alebo charaktere, osočovanie a výbuchy zlosti.
 
Sexualizované násilie- zahŕňa všetky sexuálne činy, ktoré sú žene nanútené. Je aktom agresie a zneužitia moci, a nie výsledkom  nekontrolovateľných sexuálnych pudov.
 
Sociálne násilie – správanie,  ktoré  má  za cieľ  ženu  izolovať.  Stratégia často používaná na manipuláciu a kontrolu obete. Patrí sem: bránenie sa stretávať s rodinou, priateľmi a priateľkami, zamykanie v domácnosti, odhlásenie telefónu, sledovanie telefonátov, mailov, zakazovanie používať auto a iné.
 
Ekonomické   násilie - znamená  nerovnováhu  v  prístupe k finančným zdrojom a využívanie silnejšej ekonomickej pozície. Patrí sem neprispievanie a odmietanie podieľať sa finančne na chode domácnosti a starostlivosti o deti, odopieranie prístupu k spoločnému účtu, bránenie vo vykonávaní zamestnanosti.
 
Predchádzanie násilia páchaného na ženách a jeho eliminovanie  sa týka nás všetkých!

Ak ste sa stali obeťou násilia :
 • Pamätajte si, že to nie je Vaša vina
 • Prelomte mlčanie, povedzte o tom niekomu
 • Máte právo na život bez násilia- žiaden muž nemá právo týrať Vás
 • Neobraňujte svojho násilníckeho partnera
 • Máte právo na život v bezpečí a pokoji
 • Násilie neprestane samo, nečakajte, až to bude ešte horšie
 • Pre násilie nie je žiaden dôvod a žiadne ospravedlnenie
 • Násilie je trestný čin
 
TRESTNO-PRÁVNE ASPEKTY NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ŽENÁCH
 
 • Každá forma násilia vrátane vyhrážok, je trestným činom.
 • Polícia môže vstúpiť do bytu, ak sú ohrozené životy a zdravie, ak hrozí závažná škoda, ak vec neznesie odklad.
 • Polícia môže zaistiť osobu, ktorá svojím konaním bezprostredne ohrozuje život, zdravie alebo majetok a navrhnúť ďalšie opatrenia.
 • Trestné oznámenie môže byť podané písomne na ktoromkoľvek najbližšom  útvare Policajného zboru alebo na prokuratúre.
 • Polícia má oprávnenie vykázať násilníka zo spoločného obydlia a zakázať vstup až na 14 dní
 • Trestné oznámenie nemusíte podať bezprostredne po útoku. Nehovorte iba o poslednom útoku, skúste si spomenúť na čo najviac  násilných útokov alebo iných skutkov, na ich miesto, čas a prípadných svedkov.
KDE NÁJDETE POMOC

Ak ste sama obeťou násilia, alebo ak viete o tom, že vo Vašom susedstve dochádza k násiliu, zavolajte políciu na tel. č. 158. Môžete to aj anonymne oznámiť na prokuratúru alebo na súd, príslušný Úrad práce sociálnych vecí a rodiny.
 
 
OR PZ v Rožňave
 
pdf icon Násilie na ženách - leták
(PDF, 1,6 MB)

 


© Mesto Rožňava, 23. 11.  2022 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta