Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Témy

Téma participatívneho rozpočtu na rok 2018

Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schválilo na svojom zasadnutí tému participatívneho rozpočtu na rok 2018, ktorou je „Verejné priestranstvá“.  Za verejné priestranstvo je určený všetok priestor v obci, okrem pozemkov, stavieb a priestorov vo vlastníctve fyzických alebo právnických osôb, alebo na ktoré majú tieto osoby právo hospodárenia s výnimkou budov, ktoré sú svojim charakterom určené na verejné účely (napr. tržnice, športové ihriská, štadióny). Sú to všetky miesta slúžiace verejnému užívaniu zodpovedajúcemu ich účelu (najmä cesty, chodníky, námestia, priechody, podchody a pod.)

Zeleňou sa rozumejú dreviny, byliny a ich spoločenstvá vyvinuté na určitej ploche prirodzeným spôsobom, alebo zámerným cieľavedomým založením a usmerňovaním človekom. Sú to predovšetkým stromy, kry, kvety, zelené plochy, nádoby so zeleňou. Súčasťou týchto ucelených súborov sú aj príslušné doplnkové zariadenia ako chodníky, prístrešky, ihriská, lavičky a pod. Mestskou zeleňou sa rozumie zeleň rastúca na pozemkoch vo vlastníctve mesta. Verejnou zeleňou sa rozumie zeleň rastúca na verejných priestranstvách ako aj verejné priestranstvá, ktoré sú určené správcom mestskej zelene na výsadbu verejnej zelene.

Verejným priestranstvom je každé miesto prístupné neobmedzenému okruhu užívateľov.

Verejne prístupným miestom je každé miesto slúžiace verejnosti, najmä ulice, námestia, chodníky, podchody, mosty, schodiská, autobusové zastávky, parky, parkoviská, nábrežia vodných tokov, detské ihriská, okolie bytových domov a kotolní na sídliskách, kultúrno - spoločenské objekty, predajne a prevádzky poskytujúce služby, športoviská, pohrebiská a iné pietne miesta, trhoviská, sídla úradov miestnej samosprávy a štátnej správy, školy, školské zariadenia a to bez ohľadu na vlastníctvo týchto miest.