Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Členovia výkonného výboru

Výkonný orgán je zriadený osobitným štatútom primátora, ktorého cieľom je koordinovať proces fungovania participatívneho rozpočtu. Skladá sa z predsedu – hlavného koordinátora, poslancov, prednostky, vedúcich jednotlivých odborov mestského úradu a riaditeľov organi­zácií zriadených mestom, obyvateľov s trvalým a prechodným pobytom na území mesta Rožňava., neziskových organizácií, občianskych združení so sídlom na území mesta Rožňa­va. Výkonný orgán mesta vo vzťahu k participatívnemu rozpočtu sa riadi a pracuje podľa Zásad participatíneho rozpočtu.
 
Výkonný orgán mesta vo vzťahu k partícipatívnemu rozpočtu je mestský úrad, ktorý:
 • komunikuje s predkladateľmi projektov,
 • realizuje zadania vyplývajúce z participatívneho rozpočtu na aktuálny rok,
 • predkladá návrh participatívneho rozpočtu do mestského zastupiteľstva,
 • podieľa sa na organizácii verejných podujatí v kontexte s particípatívnym rozpočtom,
 • v súlade so zákonnými ustanoveniami zverejňuje objednávky, faktúry a čerpanie rozpoč­tu na schválené projekty,
 • v súlade so zákonnými ustanoveniami poskytuje všetky potrebné informácie verejnosti,
 • zodpovedá za nastavenie procesov na projekty participatívneho rozpočtu

Predseda, hlavný koordinátor:

 • Mgr. Michal Drengubiak, zástupca primátora

Členovia:

 • prednosta MsÚ
 • Ing. Erika Leskovjanská, ved. odboru FMDaP
 • JUDr. Andrea Kalinová, ved. odboru právneho a správy majetku
 • Ing. Jana Nemes, ved. odboru VÚPŽPaPK
 • Ing. Ivan Nemčok, vedúci odboru kultúry, športu a CR
 • Štefan Barczi, referent pre komunikáciu a propagáciu
 • PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH, riaditeľ TS
 • Ing. Andrea Krnáčová, záhradník TSM Rožňava
 • Ing. Róbert Hanuštiak, náčelník MP
 • Ing. arch. Tešlár Peter, Hlavný architekt mesta
 • Ing. Tibor Vanyo, referent odboru VÚPŽPaPK
 • Michal Brincko, odbor právny a správy majetku
 • Ing. Ondrej Bolaček, poslanec MZ v Rožňave
 • Mgr. Dionýz Kemény, zástupca občanov
 • zástupca OZ Otvor Dvor