Oficiálna stránka mesta Rožňava

Evanjelická cirkevná materská škola

 12.08.2010
Ul. zeleného stromu 14, Rožňava
Evanjelická cirkevná materská škola
Názov školy a adresa:
Evanjelická cirkevná materská škola, Zeleného stromu 14, 048 01 Rožňava
MŠ
Dátum zriadenia školy:
1. 9. 2000
Riaditeľ školy, kontakt na účely komunikácie:
Denisa Zubriczká, tel. 0908 607 151, rvecms@gmail.com
Webové sídlo školy: www.ecav-rv.sk
Právnická osoba, Právna forma: 119-nezisková organizácia.
Evanjelická cirkevná materská škola, Zeleného stromu 14, 048 01 Rožňava Tel: 058/ 7329872, rvecms@gmail.com
Kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie:
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku Rožňava
Šafárikova 5, 048 01 Rožňava
ThDr. Jerguš Olejár, PhD., zborový farár CZ ECAV Rožňava
Tel.: 058/7325066

 

Šk. rok
2018/2019
Počet detí
66
Počet tried
3
 
pdf icon

Správa o výchove a vzdelávaní v materskej škole za školský rok 2017/2018

(PDF, 145 kB)
 
Zameranie školy:
 

Cirkevná evanjelická materská škola na Ulici zeleného stromu 14 v Rožňave je školou s troma triedami v ktorých sú deti umiestnené podľa veku.  Poskytuje celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom spravidla od 2 do 6 rokov a deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky.

V zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje ich na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami.

Materská škola je umiestnená v budove bývalej základnej školy zeleného stromu 14, v tichej časti centra Rožňavy. Jedna trieda sa nachádza v Elokovanom pracovisku na Námestí baníkov 4. Dve triedy sú umiestnené na prízemí s priestormi šatne, sociálneho zariadenia a skladmi UP. Obidve triedy a výdajná školská jedáleň majú samostatné vchody.

Školský vzdelávací program Cirkevnej evanjelickej materskej školy s názvom „Cesta za poznaním“ plne vystihuje poslanie Evanjelickej cirkevnej materskej školy a je vypracovaný v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona, Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0.

Obsah vzdelávania je spracovaný do celkov a jednotlivých tém. Cieľom a poslaním výchovy a vzdelávania v Evanjelickej cirkevnej škole je dať dieťaťu taký základ, aby sa stal dobrým, múdrym, aktívnym a zodpovedným človekom, ktorý bude mať po celý život potešenie zo vzdelávania. Prostredníctvom výchovy a vzdelávania v Evanjelickej cirkevnej škole dieťa nadobudne optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.

Základným poslaním Evanjelickej cirkevnej školy je popri poskytovaní služieb predškolského zaradenia tiež budovanie jednoduchých foriem evanjelicko- kresťanskej zbožnosti vedením k poznávaniu Božieho stvoreného sveta a k úcte ku kresťanským hodnotám v cirkvi aj v spoločnosti.


Realizácia projektov:

Cirkevná evanjelická materská škola plní vlastné projekty, ako súčasť a obohatenie Školského vzdelávacieho programu s názvom „Cesta za poznaním“.

 

 


© Mesto Rožňava,  2017 Ing. Marek Krišťák, administrátor internetového portálu mesta