Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Európsky týždeň mobility 2022

 07.09.2022
Obraciame sa na občanov mesta, organizácie, inštitúcie, kluby, školy aj združenia s výzvou zapojiť sa do ETM - Európskeho týždňa mobility 2022 https://eurotm2022.eurotm.sk/ ETM sa bude konať od 16. do 22. 9. 2022, organizátorom a jej iniciátorom je Európska komisia a na Slovensku ju pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia.
Európsky týždeň mobility 2022
plagat
 
MESTO ROŽŇAVA
 
VÝZVA
 
Obraciame sa na občanov mesta, organizácie, inštitúcie, kluby, školy aj združenia s výzvou zapojiť sa do ETM - Európskeho týždňa mobility 2022    https://eurotm2022.eurotm.sk/

ETM sa bude konať od 16. do 22. 9. 2022, organizátorom a jej iniciátorom je Európska komisia a na Slovensku ju pod záštitou Ministerstva životného prostredia SR koordinuje Slovenská agentúra životného prostredia.

Keďže doprava je jednou z oblastí, kde stále stúpa množstvo vyprodukovaných emisií, ktoré negatívne vplývajú na zdravie a život obyvateľov, je potrebné zmeniť podobu a organizáciu miest.  Práve kampaň ETM má za cieľ znižovať potrebu využívania auta na denné presuny obyvateľov a zvyšovať podiel peších, cyklistov, ako aj užívateľov verejnej dopravy.

Urobme aj my niečo, buďme príkladom , chráňme si prírodu pre budúcnosť - pre naše deti.
 
Nechajte auto doma, na bicykli alebo pešo do obchodu, práce, do školy...
 
Téma: LEPŠIA DOSTUPNOSŤ

hlavný slogan: CESTUJEME ZODPOVEDNE

Svoje návrhy a  možnosti eventuálneho pripojenia sa do kampane  prosím nahlásiť  najneskôr  do 9. 9. 2022 na email: erika.svedova@roznava.sk, ivan.nemcok@roznava.sk   s názvom,  spôsobom  a dátumom realizácie Vášho zapojenia.
 
Propagačný materiál prepošleme.
 
OZNÁMENIE

V mene pána riaditeľa Úradu Košického samosprávneho kraja, JUDr. Bilčaka, boli zaslané  aktivity, ktoré budú prebiehať počas ETM 2022 (od 16. do 22. septembra 2022).

Aktivity sú schválené predsedom KSK zo dňa 2.9.2022 a koordinované s IDS Východ.

1)  Bezkontaktné dopravné karty zadarmo
Vydávanie bezkontaktných dopravných (čipových) kariet zadarmo od 16. do 22. septembra prostredníctvom predaja cez e-shop, ale aj osobného vybavovania dopravných kariet IDS vo všetkých zákazníckych centrách dopravcov eurobus, a.s. a ARRIVA Michalovce, a.s.  Dopravná karta bude vydávaná v zmysle aktuálne platnej verzie Štandardov kvality IDS Východ a prílohy B, Dizajnmanuál dopravnej karty IDS Východ (v platnosti od 01. 09. 2022).

2) Cestovanie v prímestskej autobusovej doprave v Košickom samosprávam kraji počas Medzinárodného dňa bez áut za evidenčné cestovné
Pre cestujúcich platiacich jednosmerné základné cestovné a jednosmerné zľavnené cestovné v hotovosti a z čipovej karty v prímestskej autobusovej doprave počas Svetového dňa bez áut – 22. septembra 2022 bude cena cestovného hradená cestujúcim ako jednosmerné osobitné cestovné („evidenčné cestovné“) v sume 0,20 eur na každých (aj začatých) 50 km.
 
TARIFA
v mestskej autobusovej doprave v Rožňave
 
Mesto Rožňava a eurobus, a.s. (ďalej len „dopravca“) v zmysle zákona NR SR č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, v súlade s § 21 a vyhláškou 5/2020 Z. z. určujú v územnom obvode MHD Rožňava dňa 16. 9. 2022 výšky cestovného:
 
Klasifikácia produkcie: 60.21.21   Mestská pravidelná doprava osôb
 

Cestovné za jednotlivú cestu, dovozné za prepravu batožiny a psa

Čipová karta
EUR

 

Hotovosť
EUR

 

Deti do dovŕšenia 6. rokov veku. 0,00 0,00
Deti od dovŕšenia 6. roku veku do dovŕšenia 16. roku veku. 0,00 0,00
Žiaci alebo študenti do dovŕšenia 26. roku veku, ktorí sú žiakmi základnej školy, žiakmi dennej formy štúdia strednej školy, praktickej školy, odborného učilišťa, alebo študenti dennej formy štúdia na vysokej škole. 0,00 0,00
Cestujúci prepravujúci sa za základné cestovné. 0,00 0,00
Seniori, t. j. osoby od dovŕšenia 63. roku veku. 0,00 0,00
Držitelia preukazov ŤZP, ŤZP-S vrátane invalidného vozíka alebo detského kočíka. Osoba alebo pes, ak sú sprievodcom držiteľa preukazu ŤZP-S, držitelia zlatej, diamantovej plakety alebo Kňazovického medaily
0,00 0,00
Batožina o rozmeroch väčších ako 50 x 60 x 80 cm, predmet tvaru dosky ak je väčší ako 100 x 150 cm, tvaru valca ak je väčší ako 20 x 200 cm, detský kočík, súprava lyží, sánky, pes, drobné domáce zviera (iba v klietke) a pod...
0,00 0,00

Uvedené maximálne ceny sú vrátane dane z pridanej hodnoty.

Tarifa je platná len dňa 16. 9. 2022 v rámci Európskeho týždňa mobility organizovaného Európskou komisiou.

 

icon Európsky týždeň mobility aktivity 16. – 22. 9. 2022
(PDF, 400 kB)

 

 

© Mesto Rožňava, 7. 9. 2022, Erika Švedová Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava