Oficiálna stránka mesta Rožňava
Slovenčina Magyar English

Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Rožňava

 16.02.2023
Mesto Rožňava vyhlasuje výzvu športovým klubom, kultúrnym, mládežníckym, spoločenským a sociálnym organizáciám na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Rožňava. Mesto poskytuje dotácie v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu. Finančná dotácia je doplnkovým zdrojom, je poskytovaná podľa finančných možností mesta a nie je žiadny právny nárok na jej poskytnutie a vymáhanie. Poskytovaním dotácií sú prednostne podporované podujatia a akcie usporiadané na území mesta.
Výzva na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Rožňava
V ý z v a

M e s t o   R o ž ň a v a
vyhlasuje
 
výzvu športovým klubom, kultúrnym, mládežníckym,  spoločenským a sociálnym organizáciám na predkladanie žiadostí o dotáciu z rozpočtu mesta Rožňava. Mesto poskytuje dotácie v záujme utvárať a chrániť zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta, chrániť životné prostredie, ako aj utvárať podmienky na zabezpečovanie  zdravotnej starostlivosti, kultúry, osvetovej činnosti, záujmovej umeleckej činnosti, telesnej kultúry a športu. Finančná dotácia je doplnkovým zdrojom, je poskytovaná podľa finančných možností mesta a nie je žiadny právny nárok na jej poskytnutie a vymáhanie. Poskytovaním dotácií sú prednostne podporované podujatia a akcie usporiadané na území mesta.
 
Kritériá pri podaní žiadosti podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Rožňava o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta Rožňava (VZN):
1. Oprávnení žiadatelia:
- právnické osoby, ktorých zakladateľom je mesto, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja mesta,
- iné právnické a fyzické osoby – podnikatelia, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, alebo na verejnoprospešné účely, na podporu podnikania a zamestnanosti,
- neziskové organizácie pôsobiace na území mesta.
2. Žiadosť podaná v termíne na predpísanom tlačive (VZN - príloha č. 1), ktorá obsahuje:
- základné údaje o žiadateľovi a projekte na akciu/činnosť žiadateľa
- finančný rozpis predbežných nákladov, v ktorých sú zahrnuté vlastné zdroje v minimálnej výške 20 %.
3. Priložený podrobný popis projektu – názov, dátum, čas a miesto realizácie, rozpis aktivít, spôsob propagácie poskytovateľa dotácie.
4. Písomné oznámenie o použití loga mesta v zmysle Článku 5 ods. 5 platného VZN o symboloch mesta Rožňava, logu a slogane, ich použití a ochrane.
5. Dotáciu je možné poskytnúť len na akciu, alebo činnosť organizovanú v roku 2023.
6. Subjekt, ktorý dotáciu získa – realizátor projektu, ju nesmie prevádzať na iné právnické či fyzické osoby. Z dotácie sa môžu hradiť len oprávnené náklady spojené s realizáciou projektu v zmysle ustanovení platného VZN.
7. Jeden žiadateľ môže podať len 1 žiadosť o dotáciu v danom rozpočtovom roku.
 
Žiadosti,   ktoré  budú  predložené   po  termíne,  alebo  po   vyžiadaní  doplnenia nebudú do 31. 3. 2023 obsahovať požadované náležitosti, budú posudzovateľmi projektu (Komisia športu MZ v Rožňave a Komisia kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky MZ v Rožňave) zamietnuté.

 Termín podania žiadosti:   do  31. 3. 2023

 Adresa na podanie žiadosti:  Mestský úrad

Odbor kultúry,  športu a cestovného ruchu
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
 
Spôsob podania žiadosti s prílohami: poštou, elektronicky, alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Rožňave. Rozhodujúca je príjmová pečiatka podateľne.
 
 
V Rožňave 13. 2. 2023
 
Michal Domik, v.r.
primátor mesta
 
 

© Mesto Rožňava, 16. 2. 2023, Erika Švedová Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu , Mestský úrad Rožňava